Meliorācija

Valsts pārvaldes iestāžu funkciju optimizācijas rezultātā un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (Meliorācijas likums, MK 16.03.2010. noteikumi Nr.261 ”Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība” un citi normatīvie akti (skat. zemāk)), līdzšinējās Lauku atbalsta dienesta funkcijas (uzdevumi) attiecībā uz meliorāciju ir nodotas valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" un būvvaldēm.

Izņēmums attiecas tikai uz to meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecību, kuras uzsāktas vai ierosinātas līdz 27.03.2010., kad spēkā vēl bija MK 19.12.2006. noteikumi Nr.1018 "Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība".