Atbalsta samazinājums

Pēc visām nepieciešamajām pārbaudēm tiks aprēķināta atbalsta summa. Atbalsts tiks izmaksāts līdz 30.06.2017. un pretendentiem tiks nosūtīts LAD gala lēmums par atbalsta piešķiršanu, kur būs norādīta aprēķinātā atbalsta summa un sniegts šī aprēķina pamatojums.

Atbalsta summa ir atkarīga no:

  • atbalsta veida uz kuru pretendē;
  • platības vai lauksaimniecības dzīvnieku skaita, kurš pieteikts atbalstam;
  • atbalstam deklarētajiem kultūraugiem, kas tiek audzētas apsaimniekotajā LIZ;
  • iespējamajiem atbalsta apjoma samazinājumiem;
  • atbalsta likmes, kura tiek noteikta par 1 ha attiecīgā kultūrauga vai par konkrēto dzīvnieku.

 Atbalsta apjoma samazinājumi:

1. Par atbalsta saņemšanas nosacījumu neievērošanu:

1.1. Par platības pārdeklarāciju katrā platību atbalsta veidā (izņemot atdalīto PPVA) rēķina kultūraugu grupas līmenī (t.i., par platībām, par kurām saņem tādu pašu atbalsta likmi).

1.1. Atbalsta apjoma samazinājums par platības pārdeklarāciju

1.1.1. Platības pārdeklarācija - BSA pār platībām (SAP, SKC, SSK, SSA, SLS, SMI, SVR, SDA, SAU), BLA un Agrovides maksājumiem (BDUZ, VSMD, SVIN, RLZP):

Deklarētās un noteiktās platības starpība Piemērojamais sods
0 % - 3,00 %, bet ne vairāk par 2 ha nepiemēro samazinājumu
3,01 % - 20,00 % vai vairāk par 2 ha atbalsta samazinājums, kas vienāds ar pārdeklarētās platības divkāršu apjomu
20,01 % - 50,00 % atbalstu nepiešķir
vairāk par 50,00 % atbalstu nepiešķir, kā arī tiek aprēķināta soda sankcija

 

1.1.2. Platības pārdeklarācija - VPM, JAL, ADSI, NIM

Deklarētās un noteiktās platības starpība Sods
0% - 3,00 %, bet ne vairāk par 2 ha nepiemēro samazinājumu
No 3,01 % vai vairāk par 2 ha pārdeklarētie ha x 1,5, bet nepārsniedzot deklarēto platību

 

Atbalstiem VPM, JAL, ADSI un NIM ir paredzēts soda samazinājums par pirmo konstatēto pārdeklarāciju, ja tā ir robežās no 3,01% līdz 10% -  “dzeltenā kartīte”. Piešķirot “dzelteno kartīti”, aprēķināto sodu samazina par 50% par pirmo konstatēto pārkāpumu attiecīgajam atbalsta veidam. Ja pārdeklarācija ir lielāka par 10 %, tad “dzelteno kartīti” nepiemēro.

Detalizēto informāciju par atbalsta apjoma samazinājumiem saistībā ar pārdeklarācijām skatieties šeit.

1.2. Zaļināšanas maksājuma samazinājums, ja netiek ievērota kultūraugu dažādošana, ENP izveidošana/uzturēšana, ilggadīgo zālāju saglabāšana.

1.3. Samazinājums par dzīvnieku pārdeklarāciju

Konstatētās neatbilstības Neatbilstošo dzīvnieku procentuālā daļa Atbalsta apjoma samazinājums
No 1 līdz 3 dzīvniekiem % daļa = neatbilstošo dzīvnieku skaits /
atbilstošo dzīvnieku skaits
par aprēķināto neatbilstošo dzīvnieku procentuālo daļu
Vairāk nekā 3 dzīvniekiem līdz 10.00 % par aprēķināto neatbilstošo dzīvnieku procentuālo daļu
no 10.01 līdz 20.00 % par divkāršu aprēķināto neatbilstošo dzīvnieku procentuālo daļu
no 20.01 % līdz 50.00 % atbalstu nepiešķir
vairāk par 50.00 % atbalstu nepiešķir, kā arī tiek aprēķināta trīsgadīgā sankcija

 

2. Par novēlotu Vienotā iesnieguma iesniegšanu pēc 2016.gada 23.maija, bet ne vēlāk kā līdz 15.jūnijam tiek piemērots 1% atbalsta samazinājums par katru nokavēto darba dienu. Samazinājumu sāk piemērot jau ar 24.maiju. 

3. Par visu apsaimniekoto LIZ platību nedeklarēšanu:

Nedeklarētās platības apjoms (%)

Samazinājums

0% – 3,00% (ieskaitot)

netiek piemērots

3,01% – 30,00% (ieskaitot)

1% apmērā no atbalsta apjoma

30,01% – 50,00% (ieskaitot)

2% apmērā no atbalsta apjoma

Vairāk par 50%

3% apmērā no atbalsta apjoma

4. Par LAP nosacījumu pārkāpumiem (piemēram, attiecībā uz saistībām);

Piemēram: Ja BLA aktivitātē saistību platība 2016.gadā salīdzinot ar 2015.gadā apstiprināto kopējo saistību platību, tiks samazināta vairāk nekā par 2%, tad saistības par samazināto platību tiks pārtrauktas un iepriekš saņemtais atbalsts par samazināto platību būs jāatmaksā.

5. VPM samazinājums:

VPM summai, ko lauksaimniekam attiecīgajā kalendārajā gadā paredzēts piešķirt un kas pārsniedz 150 000 EUR, piemēro samazinājumu. Samazinājumu 5 % apmērā piemēro summas daļai, kas pārsniedz 150 000 EUR.

Lauksaimniekiem būs iespēja LAD līdz 01.10.2016. deklarēt 2015.gadā izmaksātās darba algas par veikto lauksaimniecisko darbību un attiecīgo summu atskaitīt no aprēķinātā VPM, tādējādi daļēji vai pilnībā izvairoties no VPM samazinājuma.

VPM samazinājuma atvieglojumu piemēro tikai par to summu, ko veido darba algas, kas izmaksātas par lauksaimniecisko darbību. Tādēļ saimniecībā jāveic grāmatvedības uzskaite, kurā nodrošina:

  • atsevišķu darbinieku darba laika uzskaiti saistībā ar lauksaimnieciskās darbības veidiem;
  • informāciju par darba algu aprēķinu, t.sk. piemēroto algas likmi lauksaimnieciskās un nelauksaimnieciskās darbības veikšanai;
  • uzskaiti par faktiski izmaksāto darba algu iepriekšējā kalendarajā gadā;
  • uzskaiti par iedzīvotāju ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu.

Ja nodarbinātā pienākumi saistīti gan ar lauksaimniecisko, gan ar nelauksaimniecisko darbību, tā darba algai piemērojamos atvieglojumus aprēķina proporcionāli darba algas apmēram par katru darbības veidu.

Piemērs VPM samazinājums

Atbalsts Aprēķinātais VPM, EUR VPM SAMAZINĀJUMS   VPM pēc samazinājuma piemērošanas, EUR
summa EUR, kas pārsniedz 150 000 EUR un kurai jāpiemēro samazinājums VPM 5% samazinājums, EUR
VPM 200 000 200 000 - 150 000 = 50 000 50 000 x 5% = 2500 200 000 -2500 = 197 500

 

6. Par SA neatbilstībām:

 Par kalendārā gada ietvaros konstatētu SA neatbilstību, to izvērtējot, piemēro atbalsta apjoma samazinājumu kārtējā gada Vienotajam iesniegumam vai izsaka brīdinājumu. Ikvienu pārkāpumu vērtē pēc četriem pamatkritērijiem. Aprēķinot samazinājumus vai summas, kas netiks piešķirtas, ņem vērā konstatētas neatbilstības nopietnību, apjomu, pastāvīgumu un atkārtošanos.

Konstatētais pārkāpums Atbalsta samazinājums, %
Konstatētais pārkāpums pirmajā reizē pēc izvērtējums - 1 %, 3 %, vai 5 %
Atkārtoti konstatēts pārkāpums trīs gadu laikā 1) līdz 15 % (iepriekš piemērotais samazinājums x 3)
Tīšs pārkāpums 2) 20 % līdz 100 % (ārkārtējos gadījumos pretendentam nebūs tiesības saņemt atbalstu arī nākamajā gadā)

1) turpmāku prasības neievērošanu uzskatīs par tīšu pārkāpumu;

2) pārkāpums, kurš rada apdraudējumu sabiedrības un dzīvnieku veselībai un kura dēļ trešajām personām rodas finansiāli  zaudējumi vai papildus izmaksas, lai novērstu pārkāpuma sekas.

7. Finanšu disciplīna:

Finanšu disciplīna ir ieturējums, ko ietur no ES tiešo maksājumu summas, lai ES līmenī izveidotu rezervi krīzes situācijām lauksaimniecības nozarē. ES Padomei vēlākais līdz kārtējā gada 1.decembrim jānosaka pielāgotā tiešo maksājumu korekcijas likme. Rezerves summa, kas netiks izmantota, tiks atgriezta tiem lauksaimniekiem, kuru summām piemēroja finanšu disciplīnu un kuriem kārtējā gadā tika piemērota finanšu disciplīna.

2015.gadā tika noteiktā korekcijas likme ir 1,393041% un tā attiecās uz tiešo maksājumuu saņēmēju summām (neatskaitot savstarpējās atbilstības sankcijas), kas pārsniedza 2000 EUR. 

Piemērs:

Atbalsts Aprēķinātais atbalsts, EUR FINANŠU DISCIPLĪNA Izmaksājamais atbalsts, EUR
summa EUR, kas pārsniedz 2 000 EUR un kurai jāpiemēro finanšu disciplīna summa, par kādu jāsamazina ES TM, EUR
ES TM 7 000 7 000 - 2 000 = 5 000 5 000 * 1,393041% = 69,65 7 000 -69,65 = 6 930,35