22.10 Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus

Pasākuma mērķis ir veicināt jaunus akvakultūras veidus, kuros ir iekļauta vides, dabas resursu un ģenētiskās daudzveidības aizsardzība un stiprināšana, kā arī ainavu un akvakultūras zonu tradicionālo iezīmju apsaimniekošana.

Pasākumā atbalstu piešķir par zivju dīķu platību, ja kopējā atbalstam pieteiktā dīķu platība nav mazāka par trim hektāriem un katra dīķa platība nav mazāka par 0,1 hektāru, un:

  •  tā ir reģistrēta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā kā zeme zem zivju dīķiem vai zivju dīķi;
  •  atbalsta pretendents to ir reģistrējis Lauksaimniecības datu centrā kā akvakultūras dzīvnieku novietni;
  • to izmanto, lai audzētu akvakultūras dzīvnieku produkciju pārdošanai;
  • katrā tajā ietvertajā dīķī var nolaist ūdeni, izmantojot ūdens līmeņa regulēšanas un nolaišanas slūžas ar caurteku akvakultūras dzīvnieku nozvejai (savākšanai) un gultnes apstrādes veikšanai.

Lai pieteiktos uz atbalstu, pretendenta  ienākumiem no akvakultūras produkcijas pārdošanas pēdējā noslēgtajā pārskata gadā jābūt vismaz 250 euro no katra atbalstam pieteiktās dīķu platības hektāra (izņemot platību, kas norādīta kā ziemošanas dīķi).

Atbalsta apmēru par pieteikto dīķu platību nosaka atbilstoši atbalstam pieteikto dīķu izvietojuma kartei, kas sagatavota MK noteikumos Nr.692 minētajā kārtībā, un šādiem uzņēmumā iegūtiem akvakultūras produkcijas vidējiem apjomiem (saskaņā ar nozvejas datiem) atbalstam pieteiktajos dīķos (izņemot mazuļu audzēšanas un ziemošanas dīķus):

  •  343 euro par hektāru, gadā iegūstot produkciju 500–600 kilogramus no hektāra;
  •  274 euro par hektāru, gadā iegūstot produkciju 300–500 kilogramus no hektāra;
  •  206 euro par hektāru, gadā iegūstot produkciju 200–300 kilogramus no hektāra.

Ar uzņēmumā iegūto akvakultūras produkcijas apjomu saprot to audzēšanas apjomu, ko iegūst no atbalstam pieteiktajiem dīķiem, kuros akvakultūras dzīvnieki tiek audzēti, lai tos piedāvātu tirgū. Pirmstirgus uzglabāšanas dīķī pamatā ūdensdzīvniekus, kas iepriekš nozvejoti un uzskaitīti citos uzņēmuma dīķos, tur nebarotus līdz to nokaušanai un pārtikas produktu iegūšanai. Kompensācijas aprēķinā, kas balstās uz uzņēmuma ražošanas apjomiem, nav pieļaujama dubulta izaudzēto akvakultūras dzīvnieku uzskaite.

Atbalsta pretendents uzņemas noteikumos noteiktās saistības uz pieciem gadiem.

Pieejamais finansējums
3 000 000
Kārta atvērta
03.04.2018.-15.05.2018.
Atbalstāmās nozares
  • Akvakultūra
Atbalsta pretendenti
  • Juridiskas personas
  • Zemnieku saimniecības
Svarīgi
Projektu iesniegumu iesniedz personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, LAD Centrālajā aparātā vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu. Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.
 
 
Informāciju par atbalstam pieteikto dīķu apzveju par kārtējo saistību gadu ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms tās sākšanas jāsūta uz e – pastu nozveja@lad.gov.lv, norādot projekta numuru, Atbalsta saņēmēja nosaukumu, dīķu numurus, kuriem plānota nozveja, kā arī precīzu nozvejas datumu un laiku.

Pieteikties pasākumam

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.