43.04. Sadarbības pasākumi

Sadarbības pasākumi tiek īstenoti šādās aktivitātēs:

1) Starpteritoriālā sadarbība starp vietējām rīcības grupām nacionālajā līmenī;
2) Starpvalstu sadarbība starp vietējām rīcības grupām ES dalībvalstīs.

Mērķis ir atbalstīt sadarbību nacionālā un starptautiskā mērogā, lai sekmētu kvalitatīvu pieredzes nodošanu un iegūšanu vietējiem iedzīvotājiem aktuālu uz vajadzībām balstītu risinājumu īstenošanā, kā arī jaunu un inovatīvu sadarbības ideju īstenošanu, tā sekmējot uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātības iespējas, un veicināt sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Atbalsta pretendents - vietējā rīcības grupa, kam piešķirts atbalsts sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gadam pasākumā "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana".

Tehniskais sagatavošanās atbalsts tiek piešķirts ar nosacījumu, ka vietējā rīcības grupa spēj pierādīt, ka tā tās gatavojas projekta īstenošanai.

Viena atbalstāmā projekta attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz EUR 50 000.

Atbalsta intensitāte - 100%

Informācija par apstiprinātajiem projektiem

Pieejamais finansējums
199 097,31

Kārta noslēgusies

Atbalstāmās nozares
  • LEADER
Atbalsta pretendenti
  • Vietējās rīcības grupas
Svarīgi

13.12.2018. sasniegti 80% no 3.kārtā izsludinātā finansējuma. Projekti, kas tiks iesniegti pēc 80 % finansējuma apguves, tiks rindoti.

Izsludinātā publiskā finansējuma atlikums uz 10.12.2018. ir 105 565,72 EUR.

3.kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 18.06.2018. - 14.12.2018., pieejamais publiskais finansējums ir 199 097,31 EUR.

2.kārtas projektu iesniegumu pieņemšana (01.02.2018. - 30.04.2018.) ir noslēgusies. Ir iesniegts viens projekta iesniegums par publiskā finansējuma summu EUR 1 117,60. Kārtas kopējais publiskais finansējums EUR 200 096,00, t.sk. sadarbības projekta tehniskai sagatavošanai. 

1.kārtā izsludinātā publiskā finansējuma atlikums ir EUR 200 096,00.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).

Sadarbības projektu īstenošanas termiņš - 3 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par sadarbības projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā, bet ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim. 

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Atbalsta saņemšanas nosacījumi

·      sadarbībā iesaistīti vismaz divi partneri;

·      ir noteiktas kopīgas darbības projekta iesniegumā;

·      ir noteikti katra projekta partnera pienākumi;

·      sadarbības projekts sekmē vismaz viena Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulas (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF) un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 63. panta 1. punktā minētā mērķa sasniegšanu.

Kārtas

Projektu iesniegšanas kārta

       Kārtas periods                         

     Dokuments                

Pieejamais publiskais  finansējums, EUR

3.kārta

18.06.2018.-14.12.2018.

Paziņojums 199 097,31
2.kārta

01.02.2018.-30.04.2018.

Paziņojums 200 096
1.kārta

26.06.2017.-15.12.2017.

Paziņojums 300 000

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.