Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumi 2014-2020

1. Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi 

Nr. Apakšpasākuma nosaukums Pieteikuma termiņš
1.1.  Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi

Piedāvājuma iesniegšana līdz 21.04.2016.

Informācija par projektu kārtām

 

2. Konsultāciju pakalpojumi, saimniekošanas un lauku saimniecību atbalsta pasākumi 

Nr. Apakšpasākuma nosaukums Pieteikuma termiņš
2.1 Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai

Piedāvājumu iesniegšana līdz 23.05.2016.

Informācija par projektu kārtām

 

4. Ieguldījumi materiālajos aktīvos 

Nr. Apakšpasākuma nosaukums Iesniegumu pieņemšana
4.1. Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

Kārta atvērta
21.11.2016.-21.12.2016.

Informācija par projektu kārtām

4.2.  Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē 

Kārta atvērta
21.11.2016.-21.12.2016.

Informācija par projektu kārtām

4.3.  Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā

Kārta atvērta
21.11.2016.-21.12.2016.

Informācija par projektu kārtām

 

5. Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana

Nr. Apakšpasākuma nosaukums Iesniegumu pieņemšana
5.1. Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju iespējamās sekas

Informācija par projektu kārtām

5.2.  Atbalsts ieguldījumiem no epizootijas cietušo lauku saimniecību ražošanas potenciāla atjaunošanā  

 

6. Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība 

Nr. Apakšpasākuma nosaukums Iesniegumu pieņemšana
6.1.  Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

Informācija par projektu kārtām

6.3.  Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības

2017.gada maijs

Informācija par projektu kārtām

6.4.  Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

Informācija par projektu kārtām

 

7. Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos

Nr. Apakšpasākuma nosaukums Iesniegumu pieņemšana
7.2.  Ieguldījumi visu veidu maza mēroga infrastruktūras ierīkošanā, uzlabošanā vai paplašināšanā, tostarp ieguldījumiem atjaunojamos energoresursos un enerģijas taupīšanā

Kārta atvērta līdz 01.12.2019.

Informācija par projektu kārtām

 

8. Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā 

Nr. Apakšpasākuma nosaukums Iesniegumu pieņemšana
8.1.  Meža ieaudzēšana

Informācija par projektu kārtām

8.3.

Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli notikumi

Kārta atvērta
05.09.2016.-04.10.2016.

Informācija par projektu kārtām

8.4.  Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana

Informācija par projektu kārtām

8.5.  Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai

Informācija par projektu kārtām

 

9. Ražotāju grupu un organizāciju izveide 

Nr. Apakšpasākuma nosaukums Iesniegumu pieņemšana
9.1.  Ražotāju grupu un organizāciju izveide lauksaimniecības un mežsaimniecības sektorā

Kārta atvērta līdz 30.09.2016.

Informācija par projektu kārtām

  

16. Sadarbība

Nr. Apakšpasākuma nosaukums Iesniegumu pieņemšana
16.1.  Sadarbība

Kārta plānota 2016.gada oktobrī

 

19. Atbalsts LEADER vietējai attīstībai 

Nr. Apakšpasākuma nosaukums Iesniegumu pieņemšana
19.1.  Sagatavošanās atbalsts Informācija par projektu kārtām
19.2.  Atbalsts darbību īstenošanai saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju Informācija par projektu kārtām
19.3.

Vietējās rīcības grupu sadarbības pasākumu sagatavošana un īstenošana

  • 19.3.1.Aktivitāte Starpteritoriālā sadarbība starp vietējām rīcības grupām nacionālajā līmenī
  • 19.3.2. Aktivitāte Starpvalstu sadarbība starp vietējām rīcības grupām un līdzīgām organizācijām Eiropas Savienības dalībvalstīs un teritorijās, kurās darbojas organizācijas, kas īsteno LEADER pieejai līdzīgas aktivitātes
 
19.4.  Atbalsts pamatdarbības izmaksām un iedzīvināšanai Informācija par projektu kārtām

 

Lauku attīstības programma 2014-2020

"Attīstības kods" 22.08.2015.