Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumi 2014-2020

1. Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi 

Nr. Apakšpasākuma nosaukums Termiņi
1.1.  Profesionālās izglītības un prasmju apguves
pasākumi

Informācija par projektu kārtām

Plānots izsludināt 2018.gada 2.ceturksnī

1.2. Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un
informācijas pasākumiem

Informācija par projektu kārtām

Plānots izsludināt 2018.gada 2.ceturksnī

1.3 Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem

Informācija par projektu kārtām

Plānots izsludināt 2018.gada 1.ceturksnī

 

2. Konsultāciju pakalpojumi, saimniekošanas un lauku saimniecību atbalsta pasākumi 

Nr. Apakšpasākuma nosaukums Termiņi
2.1 Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas
veicināšanai

Informācija par projektu kārtām

Plānots izsludināt 2018.gada 1.ceturksnī

 

4. Ieguldījumi materiālajos aktīvos 

Nr. Apakšpasākuma nosaukums Termiņi
4.1. Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās           

Informācija par projektu kārtām

Plānots izsludināt 2018.gada oktobrī

4.2.  Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē 

Informācija par projektu kārtām

Plānots izsludināt 2018.gada oktobrī

4.3.  Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā

Informācija par projektu kārtām

Plānots izsludināt 2018.gada oktobrī

 

5. Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana

Nr. Apakšpasākuma nosaukums Termiņi
5.1. Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu
epizootiju iespējamās sekas

Informācija par projektu kārtām

Finansējums beidzies

5.2.  Atbalsts ieguldījumiem no epizootijas cietušo lauku
saimniecību ražošanas potenciāla atjaunošanā
 

 

6. Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība 

Nr. Apakšpasākuma nosaukums Termiņi
6.1.  Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem
uzņēmējdarbības uzsākšanai

Informācija par projektu kārtām

Kārta noslēgusies

6.3.  Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot
mazās lauku saimniecības

Informācija par projektu kārtām

Kārta noslēgusies

6.4. 

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu
darbību radīšanā un attīstīšanā

Informācija par projektu kārtām

Plānots izsludināt 2018.gada martā

 

7. Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos

Nr. Apakšpasākuma nosaukums Termiņi
7.2.  Ieguldījumi visu veidu maza mēroga infrastruktūras
ierīkošanā, uzlabošanā vai paplašināšanā, tostarp
ieguldījumiem atjaunojamos energoresursos un
enerģijas taupīšanā

Kārta atvērta līdz 01.12.2019.

Informācija par projektu kārtu

 

8. Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā 

Nr. Apakšpasākuma nosaukums Termiņi
8.1.  Meža ieaudzēšana

Informācija par projektu kārtām

Kārta noslēgusies

8.3.

Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko
nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli
notikumi

Informācija par projektu kārtām

Kārta noslēgusies

8.4.  Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu
mežaudžu atjaunošana

Informācija par projektu kārtām

Kārta noslēgusies

8.5.  Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un
ekoloģiskās vērtības uzlabošanai

Informācija par projektu kārtām

Kārta atvērta
01.03.2018.-05.04.2018.

 

9. Ražotāju grupu un organizāciju izveide 

Nr. Apakšpasākuma nosaukums Termiņi
9.1.  Ražotāju grupu un organizāciju izveide lauksaimniecības
un mežsaimniecības sektorā

Informācija par projektu kārtām

Plānots izsludināt 2018.gada aprīlī

  

16. Sadarbība

Nr. Apakšpasākuma nosaukums Termiņi
16.1.  Atbalsts EIP* lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai
lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu
projektu īstenošanai

Informācija par projektu kārrtām

Kārta atvērta
01.03.2018.-05.04.2018.

16.2. Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un
tehnoloģiju izstrādei

Informācija par projektu kārrtām

Kārta atvērta
01.03.2018.-05.04.2018.

16.3 Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai

Informācija par projektu kārtām

Kārta atvērta
20.01.2018.-20.02.2018.

 

19. Atbalsts LEADER vietējai attīstībai 

Nr. Apakšpasākuma nosaukums Termiņi
19.1.  Sagatavošanās atbalsts Informācija par projektu kārtām
19.2.  Atbalsts darbību īstenošanai saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju
Informācija par projektu kārtām
19.3.

Vietējās rīcības grupu sadarbības pasākumu sagatavošana
un īstenošana

19.3.1. Aktivitāte Starpteritoriālā sadarbība starp
                vietējām rīcības grupām nacionālajā līmenī

19.3.2. Aktivitāte Starpvalstu sadarbība starp vietējām
                rīcības grupām un līdzīgām organizācijām ES
                dalībvalstīs un teritorijās, kurās darbojas
                organizācijas, kas īsteno LEADER pieejai līdzīgas
                aktivitātes

Informācija par projektu kārtām

Kārtas atvērtas
19.02.2018.-20.03.2018.
16.04.2018.-15.05.2018.
4.06.2018.-3.07.2018.
17.09.2018.-16.10.2018.

19.4.  Atbalsts pamatdarbības izmaksām un iedzīvināšanai Informācija par projektu kārtām

 

Lauku attīstības programma 2014-2020