Intervences pasākumi

Tirgus intervence ir cenu atbalsta sistēma, ar mērķi stabilizēt tirgu un nodrošināt lauksaimniekiem stabilus ienākumus. Tikai Eiropas Savienības izcelsmes produktus var iepirkt valsts intervencē un vienīgi tiem var piešķirt atbalstu par to uzglabāšanu privātās noliktavās, tie ir: labība, rīsi, cukurs, olīveļļa un galda olīvas, liellopu un teļa gaļa, piens un piena produkti, cūkgaļa, aitu un kazu gaļa.

Tirgus intervences pasākumi:

  1. Iepirkums intervencē - no komersanta tiek iepirkta produkcija par Regulā 1234/2007 noteikto intervences cenu, ja tā ir augstāka nekā ES cena. Intervencē iepirktie produkti var tikt realizēti ES programmā „Atbalsts vistrūcīgākajām personām", vai arī tikt pārdoti komersantiem, kuri attiecīgos apjomus realizē vietējā tirgū vai eksportē.
  2. Privātās uzglabāšanas atbalsts - pārprodukcijas gadījumā noteikta lauksaimniecības produktu preču partija netiek ielaista tirgū, un tiek finansēta šo produktu uzglabāšana.

Intervences pasākumiem piena  produktu nozarē tiek mainīts periods, kurā ir pieejama intervence sviestam un vājpiena pulverim (Komisijas Deleģētā Regula (ES) 2015/1549). Līdz ar to pieteikumu iesniegšanas termiņš sviesta/ vājpiena pulvera iepirkšanai intervencē ir līdz 30.09.2016.

Piena produktu privātās uzglabāšanas pasākumiem tiek pagarināts pieteikuma iesniegšanas termiņš (Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2016/224). Līdz ar to sviesta/ vājpiena pulvera pieteikumu privātai uzglabāšanai iesniegšanas termiņš ir līdz 30.09.2016.

Detalizētā informācija par sviesta/vājpiena pulvera intervences iepirkumu

Detalizētā informācija par piena produktu privātu uzglabāšanu

Detalizētā informācija par vajpiena pulvera realizāciju


Tirgus intervenci reglamentējošie normatīvie akti:

  1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.1308/2013 (2013.gada 17.decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr.922/72, (EEK) Nr.234/79, (EK) Nr.1037/2001 un (EK) Nr.1234/2007
  2. Komisijas Regula (ES) Nr.1272/2009, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes regulas (EK) Nr.1234/2007 īstenošanai attiecībā uz lauksaimniecības produktu iepirkšanu un pārdošanu valsts intervencē
  3. Komisijas Regula (EK) Nr.826/2008, ar ko paredz kopīgus noteikumus par atbalsta piešķiršanu dažu lauksaimniecības produktu privātai uzglabāšanai
  4. Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumi Nr.74 „Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū”
  5. Komisijas Deleģētā Regula (ES) 2015/1549 (2015.gada 17.septembris) par pagaidu ārkārtas pasākumiem piena un piena produktu nozarē, kas pagarina valsts intervences periodu sviestam un vājpiena pulverim 2015.gaā un nosaka agrāku sviesta un vājpiena pulvera valsts intervences periodu 2016.gadā
  6. Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2015/1548 (2015.gada 17.septembris), ar ko groza Īstenošanas regulas (ES) Nr. 947/2014 un (ES) Nr. 948/2014 attiecībā uz sviesta un sausā vājpiena privātas uzglabāšanas atbalsta pieteikumu iesniegšanas beigu termiņu
  7. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/1851 (2015. gada 15. oktobris), ar ko groza Īstenošanas Regulu (ES) Nr. 948/2014 attiecībā uz līgumā noteikto uzglabāšanas laiku un atbalsta apjomu, ko piešķir par sausā vājpiena privātu uzglabāšanu