ES atbalsts piena ražotājiem par piena ražošanas samazināšanu 1.kārta

Pretendentiem, kuri pieteikušies ES atbalstam piena ražotājiem par piena ražošanas samazināšanu 1.kārtā, sākot ar 2017.gada 20.janvāri jāiesniedz EPS Atbalsta izmaksas pieprasījums par piena ražošanas samazināšanu. Pieprasījumu varēs iesniegt līdz 2017.gada 14.februārim.

Pieprasījumā ir jānorāda faktiskais piena ražošanas samazinājums laika periodā no 01.10.2016. līdz 31.12.2016. salīdzinājumā ar attiecīgo periodu 2015.gadā. Ja šis pieprasījums netiks iesniegts, tad atbalsts netiks izmaksāts. Pieprasījumi ar nokavējumu netiks pieņemti!

Pieprasījumam jāpievieno pamatojošie dokumenti par veiktajām piena piegādēm, ja informācija nebūs pieejama Lauksaimniecības datu centra datu bāzē.

Atbalsts ir paredzēts piena ražotājam par piena ražošanas samazināšanu 3 mēnešu periodā (samazināšanas periods), salīdzinot ar tādu pašu periodu iepriekšējā gadā (references periods), ja ražotājs 2016. gada jūlijā ir veicis piena piegādi pirmajam pircējam (neattiecas uz tiešo tirdzniecību).

Atbalsta mērķis ir atbalstīt lauksaimniekus, kuri šobrīd cīnās ar tirgus grūtībām, it īpaši piena produktu tirgū un kompensēt ražotājiem īslaicīgu piena piegādes samazināšanu.

Atbalsta shēmas izmantošana ir brīvprātīga, un katram piena ražotājam pašam ļoti atbildīgi jāizvērtē nepieciešamība un iespējas ražošanu samazināt vismaz 3 mēnešu periodā.

Pirmajā pieteikšanās kārtā atbalstam var pieteikties piena ražotāji, kas plāno samazināt piena piegādi laika periodā no 2016.gada 1.oktobra līdz 2016.gada 31.decembrim (samazināšanas periods) salīdzinājumā ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, t.i., no 2015.gada 1.oktobra līdz 2015.gada 31.decembrim (references periods). 

Dalībai vienā kārtā būs jāiesniedz divi iesniegumi: 1. - par plānu samazināt piegādes, to iesniedz pirms samazināšanas perioda sākuma un 2. -  par plāna faktisko izpildi, to iesniedz pēc samazināšanas perioda beigām:

 1. līdz 2016.gada 21.septembra plkst.13.00 (Latvijas laiks) EPS jāiesniedz atbalsta iesniegums par plānu samazināt piena ražošanu (par dalību samazināšanas shēmā). Iesniegumā pretendents norāda plānoto piena ražošanas samazinājumu, par kuru vēlas saņemt atbalstu. Iesniegumi ar nokavējumu netiks pieņemti!
 2.  līdz 2017.gada 14.februārim EPS jāiesniedz atbalsta izmaksas pieprasījums par piena ražošanas samazināšanu laika periodā no 2016.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim. Pieprasījumā pretendents norāda faktisko piena ražošanas samazinājumu. Ja šis pieprasījums netiks iesniegts, tad atbalsts netiks izmaksāts. Iesniegumi ar nokavējumu netiks pieņemti!

Iesniegumiem jāpievieno pamatojošie dokumenti par veiktajām piena piegādēm, ja informācija nebūs pieejama Lauksaimniecības datu centrā (LDC).

Atbalsta saņemšanas nosacījumi 1.pieteikšanās kārtā:

 • atbalstu var saņemt piena ražotājs (fiziska vai juridiska persona), kas 2016.gada jūlijā veicis piena piegādi pirmajam pircējam  (neattiecas uz tiešo tirdzniecību).
 • minimālajam piena piegādes plānotajam samazinājumam pirmajā samazināšanas periodā (01.10.2016. – 31.12.2016.) jābūt ne mazākam par 1 500 kg. Pieteikumi, kuros pieteiktais plānotais samazinājums būs mazāks par 1 500 kg, tiks noraidīti.
 • Maksimālais plānotais piena samazinājuma daudzums samazināšanas periodā, par kuru var pretendēt uz atbalstu ir 50% no references periodā (01.10.2015. - 31.12.2015) piegādātā piena apjoma. Ja samazinājums būs lielāks, tad atbalstu izmaksās tikai par daudzumu, kas atbilst 50% no piegādātā piena daudzuma references periodā. Tāpat, ja piena ražotājs ir pārtraucis piena ražošanu ar 2016.gada 1.augustu, viņš būs tiesīgs saņemt atbalstu ne vairāk ka par 50% no piegādātā piena daudzuma references periodā.

 Ganāmpulku īpašnieki, kuriem ir līgums ar LDC par datu ievadi, var redzēt informāciju par veiktajām piegādēm LDC mājas lapas autorizētajā sadaļā: Svaigpiena reģistrs > Ražošana. 

Aizpildot iesniegumus EPS, atbalsta pretendentam būs pieejama LDC informācija par veiktajām piena piegādēm references un samazināšanas periodā. Turklāt, pamatojoties uz šo LDC informāciju, varēs aprēķināt plānoto piena piegādes samazināšanu samazināšanas periodā (ne mazāk kā 1 500 kg un ne vairāk kā 50% no piegādēm references periodā). 

LAD līdz 2016.gada 30.septembrim elektroniski paziņos katram atbalsta pretendentam par apstiprinātajiem plānotajiem piena samazināšanas daudzumiem, kā arī par EK piemēroto izlīdzināšanas koeficientu.

Plāna faktiskā izpilde tiks izvērtēta, pamatojoties uz LDC datu bāzi, uz iesniegtajiem iesniegumiem un pieprasījumiem, kā arī pārbaudēm uz vietas.

Atbalstu izmaksās par plānoto vai faktisko samazinājumu (“nepiegādāto” piena daudzumu) atkarībā no tā, kurš būs mazāks.

Par neizpildītu plānu samazināšanas periodā ir paredzēti šādi atbalsta apjoma samazinājumi:

Plāna faktiskā izpilde Samazinājuma koeficients par neizpildīto plānu
> 100% Atbalstu izmaksā pilnā apmērā par plānoto*
80,00% - 100% Atbalstu izmaksā pilnā apmērā par plānoto*
50,00% - 79,99% Atbalsta apmērs* x 0,8
20,00% - 49,99% Atbalsta apmērs* x 0,5
0% - 19,99% Atbalsts netiek piešķirts
 * Ja EK noteiks izlīdzināšanas koeficientu, tad to piemēros plānotajam piena samazināšanas daudzumam. Ja vienā no kārtām tiks piemērots izlīdzināšanas koeficients, tad turpmākās pieteikšanās netiks izsludinātas.

Samazinājums par neizpildīto plānu tiek piemērots atbalsta apmēram nevis daudzumam:

Atbalsttiesīgais daudzums (kg) X likme (EUR) X samazināšanas koeficients

  Piemēri:

Kopējais piegādātais piena daudzums (kg) 2015.g. okt/nov/dec Deklarētais plānotais piena samazinājums (kg) 2016.g. okt/nov/dec EK noteiktais izlīdzināšanas koeficients Apstiprinātais plānotais piena samazinājums pēc izlīdzināšanas koeficienta piemērošanas (kg) Faktiskais piena samazinājums (kg) 2016.g. okt/nov/dec Atbalsttiesīgais piena samazinājuma daudzums (kg) Samazināšanas koeficients par neizpildīto samazināšanas plānu Atbalsta apmērs, EUR
325 000 160 200 1.0 160 200 160 200 160 200 1.0 22428.00
325 000 160 200 0.7 112 140 160 200 112 140 1.0 15699.60
325 000 160 200 0.7 112 140 112 140 112 140 1.0 15699.60
325 000 160 200 0.7 112 140 79 000 79 000 0.8 8 848.00
325 000 160 200 0.7 112 140 50 000 50 000 0.5 3 500.00
325 000 160 200 0.7 112 140 20 000 20 000 0.0 0.00

 Pēc pirmā samazināšanas perioda beigām (31.12.2016.) un pēc atbalsta izmaksas pieprasījuma saņemšanas (14.02.2017.) LAD izvērtēs atbalsta saņemšanas nosacījumu izpildi un veiks atbalsta maksājumus  līdz 2017.gada 31.martam.

Samazināšanas periods Atbalsta iesniegums jāiesniedz līdz Atbalsta izmaksas pieprasījums jāiesniedz līdz Atbalstu izmaksā līdz
2016.g. okt., nov., dec. 2016.g. 21.sep.; 13:00 2017.g. 14.februārim 2017.g. 31.martam

 

Atbalsta likme
140.00
Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
 • Piensaimniecības nozare
Atbalsta pretendenti
 • Juridiska persona
 • Privātpersona
 • Zemnieku saimniecība
 • Individuālais komersants
 • Kooperatīvā sabiedrība
Svarīgi

No 20.01.2017. līdz 14.02.2017. EPS jāiesniedz iesniegums "Atbalsta izmaksas pieprasījums par piena ražošanas samazināšanu"

LAD informē, ka ir saņemts 591 pieteikums no piena ražotājiem par piena ražošanas samazinājumu, samazinājuma apjoms ir 6649 tonnas. Samazinājuma apjoms liecina, ka kopumā atbalstā varētu tikt izmaksāti 930 tūkstoši eiro (ja lauksaimnieki nodrošina plānoto samazinājumu). 

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Lai saņemtu atbalstu jāiesniedz šādi iesniegumi:

 1. Līdz 2016.gada 21.septembra plkst.13.00 (Latvijas laiks) EPS jāiesniedz atbalsta iesniegums par plānu samazināt piena ražošanu (par dalību samazināšanas shēmā). Iesniegumi ar nokavējumu netiks pieņemti!
 2. Līdz 2017.gada 14.februārim EPS jāiesniedz atbalsta izmaksas pieprasījums par piena ražošanas samazināšanu laika periodā no 2016.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim. Ja nebūs iesniegts šis iesniegums, tad atbalsts netiks izmaksāts. Iesniegumi ar nokavējumu netiks pieņemti!

Atbalsta saņemšanas nosacījumi 1.pieteikšanās kārtā:

 • atbalstu var saņemt piena ražotājs (fiziska vai juridiska persona), kas 2016.gada jūlijā veicis piena piegādi pirmajam pircējam  (neattiecas uz tiešo tirdzniecību).
 • minimālajam piena piegādes plānotajam samazinājumam pirmajā samazināšanas periodā (01.10.2016. – 31.12.2016.) jābūt ne mazākam par 1 500 kg. Pieteikumi, kuros pieteiktais plānotais samazinājums būs mazāks par 1 500 kg, tiks noraidīti.
 • plānotais samazinājums samazināšanas periodā nevar būt lielāks par 50% no piegādāta piena daudzuma references periodā (01.10.2015. – 31.12.2015.). Ja samazinājums būs lielāks, tad atbalstu izmaksās tikai par daudzumu, kas atbilst 50% no piegādātā piena daudzuma references periodā. Tāpat, ja piena ražotājs ir pārtraucis piena ražošanu ar 2016.gada 1.augustu, viņš būs tiesīgs saņemt atbalstu ne vairāk ka par 50% no piegādātā piena daudzuma references periodā.