Atlasi sev atbilstošākos pasākumus

Pasākumi
Kārtas
Plānošanas periods: 2014 – 2020 2007 – 2013
Atbalsts ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē Kārta atvērta Atbalsts ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē Kārta atvērta Atbalsts ciltsdarba pasākumiem cūkkopības nozarē Kārta atvērta Atbalsts ciltsdarba pasākumiem zirgkopības nozarē Kārta atvērta Atbalsts ciltsdarba pasākumiem aitkopības nozarē Kārta atvērta Atbalsts ciltsdarba pasākumiem kazkopības nozarē Kārta atvērta Atbalsts dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanai un piena šķirņu govju un kazu virspārraudzības nodrošināšanai Kārta atvērta Atbalsts dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai Kārta atvērta Atbalsts dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai, transportēšanai un pārstrādei Kārta atvērta Atbalsts veterinārās ekspertīzes izmaksu daļējai segšanai Kārta atvērta Atbalsts augu gēnu bankas, centrālās datubāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai Kārta atvērta Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai Kārta atvērta Fitosanitāro pasākumu kompensācijas Kārta atvērta Kompensācijas dzīvnieku infekcijas slimību gadījumos Kārta atvērta Atbalsts ciltsdarba pasākumiem netradicionālajās nozarēs Kārta atvērta Atbalsts biškopības nozarei Kārta atvērta Dīzeļdegviela lauksaimniekiem Kārta atvērta Atbalsts tirgus veicināšanai Kārta atvērta Valsts Zivju fonds Kārta atvērta Valsts atbalsts meža nozares attīstībai 2017.gadā Kārta atvērta Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā 01.10.2017. –
01.11.2017.
Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā 01.10.2017. –
01.11.2017.
Atbalsts dalībai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā 01.10.2017. –
01.11.2017.
Atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai un šķirnes identitātes pārbaudei Kārta noslēgusies Atbalsts augsnes minerālā slāpekļa monitoringa īstenošanai Kārta noslēgusies Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas Kārta noslēgusies Atbalsts dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumiem Kārta noslēgusies Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm Kārta noslēgusies Kredītprocentu dzēšana Kārta noslēgusies Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai (LDGRS) Kārta noslēgusies Pārejas posma valsts atbalsts par aitu mātēm Kārta noslēgusies Atbalsts atbilstīgām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām Kārta noslēgusies Atbalsts medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumā Kārta noslēgusies Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai Kārta noslēgusies Atbalsts lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstarpējās sabiedrības veicināšanai un dalībai starptautiskajās organizācijās Kārta noslēgusies Kompensācijas dzīvnieku īpašniekiem, kas nespēj īstenot bioloģiskās drošības pasākumus novietnēs vai kuriem Āfrikas cūku mēra ierobežojumu dēļ ir radušies tirdzniecības traucējumi (ja tiek izkautas veselas cūkas) Kārta noslēgusies Biodegviela Kārta noslēgusies ALTUM sniegtais valsts atbalsts Kārta noslēgusies