Atbalsta veidi jauniem lauksaimniekiem

Jaunajiem lauksaimniekiem pieejami divi atbalstu veidi:

1. Maksājums gados jaunajiem lauksaimniekiem (JAL)

Maksājums gados jauniem lauksaimniekiem (JAL) - fiziskām un juridiskām personām - ir papildinošs maksājums par pirmajiem saimniecības VPM ha, kas nepārsniedz 90 ha slieksni.

Kas var pieteikties? Fiziska vai juridiska persona
Gados jauns lauksaimnieks ir, ja:

1) ≤ 40 gadu vecs gadā, kad pirmo reizi piesakās VPM; (nevar palikt 41 g.v. pirmajā VPM iesnieguma iesniegšanas gadā, iesnieguma iesniegšanu VPM sāk skaitīt ar 2015.g.)

2) Tā pirmā saimniecība pirmo reizi VPM iesnieguma iesniegšanas gadā vai ne agrāk kā 5 gadus pirms - iesniedza iesniegumu l/s atbalsta saņemšanai vai reģistrējies VID kā saimnieciskās darbības veicējs, norādot l/s, kā darbības veidu, vai deklarējis l/s darbības ieņēmumus VID. (VPM iesnieguma iesniegšanu sāk skaitīt ar 2015.g.)

Jābūt aktīvam lauksaimniekam Maksājuma pieteikšanās gadā (ja, tiešmaksājumi iepriekšējā gadā bija ≥ 5000 EUR).
Juridiska persona (JP)
  • Regula nosaka, ka fiziska persona(s) – gados jaunais(i) lauksaimnieks(i) - reāli un ilgstoši kontrolē juridiskās personas lēmumus vienpersoniski vai kopīgi ar citiem;
  • Viens gados jauns lauksaimnieks kontrolē JP, ja pieder vismaz 50% kapitāldaļu un paraksta tiesības gadā, kad juridiskā persona (JP) iesniedz iesniegumu GJLM atbalstam;
  • Vairāki gados jaunie lauksaimnieki kontrolē JP, ja kopā pieder vismaz 50% kapitāldaļu un katram no tiem pieder vismaz 20% kapitāldaļu, un paraksta tiesības gadā, kad JP iesniedz iesniegumu GJLM 1. reizi, un ja turpmākajos gados saglabā kontroli vismaz viens no jaunajiem lauksaimniekiem
Maksājums  Ikgadējs maksājums papildus VPM, ~40 EUR/ha, max 90 ha
Maksājuma piemērošanas ilgums  5 gadi, no kuriem atskaita pilnus gadus, kas pagājuši pēc gada, kad gados jaunā lauksaimnieka pirmā saimniecība pirmo reizi iesniedza iesniegumu lauksaimniecības atbalsta saņemšanai vai reģistrējās VID kā saimnieciskās darbības veicēja, norādot lauksaimniecību, kā darbības veidu, vai, deklarēja lauksaimnieciskās darbības ieņēmumus VID. 

 

Maksājumam gados jaunajiem lauksaimniekiem (JAL) (līdz 23.05.2016.)

 

2. Uzņēmējdarbības sākšanas atbalsts jauniem lauksaimniekiem (2014.-2020.)

Pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos lauksaimniecības sektorā, atbalstot gados jaunus cilvēkus, kas saimniecības vadītāja statusā pirmo reizi dibina ekonomiski dzīvotspējīgu saimniecību, lai ražotu lauksaimniecības produkciju vai savā īpašumā pārņemtu esošu saimniecību.

Kas var pieteikties? Fiziska vai juridiska persona
Gados jauns lauksaimnieks ir, ja:

Fiziska persona:

1) ≤ 40 gadu vecs uz iesnieguma iesniegšanas brīdi;

2) Iegūta augstākā vai vidējā profesionālā lauksaimniecības izglītība (320 st.) vai to iegūst 36 mēnešu laikā (Lauksaimniecības izglītības priekšmetu saraksts);

3) Nav reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, kas nodarbojas ar primārās lauksaimniecības produkcijas ražošanu, ilgāk nekā 24 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā;

4) pirmo reizi dibina, pārņem vai manto lauksaimniecības produkcijas ražošanas uzņēmumu vai saimniecību kā īpašnieks, to reģistrējot Uzņēmumu reģistrā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu

Juridiska persona:

1) Kura ir reģistrēta vai pārņemta ne agrāk kā 24 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas un darbojas lauksaimniecības produktu ražošanā;

2) kuras dalībnieks ir fiziska persona, kas atbilst augstāk minētām prasībām un kurai pieder vismaz 51 procents pamatkapitāla daļu un paraksta tiesības vai kura ir saimniecības īpašnieks.

Jābūt aktīvam lauksaimniekam 18 mēnešus pēc saimniecības izveides kā saimniecības vadītājs.
Juridiska persona (JP)
  • Regula nosaka, ka saimniecību kontrolē gados jauns(i) lauksaimnieks(i), kura(u) rīcībā ir ražošanas resurss standarta izlaides vērtībā 15-70 tūkst. EUR; 
  • Jaunajam lauksaimniekam ir noteicošā loma saimnieciskajā darbībā atbilstoši Komerclikuma 141.pantam un 144.pantam;
  • Atbilst mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu definīcijai saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulu (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. Pantu;
  • pieder vismaz 51 procents pamatkapitāla daļu un ir uzņēmuma valdē ar paraksta tiesībām (atbilstoši KOMISIJAS REGULAS (ES) Nr. 651/2014 1.pielikumam par uzņēmuma statusa noteikšanu – mikro, mazais).
Maksājums  Atbilstoši darījumdarbības plānam līdz 40 000 EUR saimniecības izveidošanai vai attīstībai. 
Maksājuma piemērošanas ilgums  Summa atbilstoši darījumdarbības plānam, kas tiek izmaksāts divos maksājumos (avansa maksājums pēc darījumdarbibas plāna apstiprināšanas - 80% un pēc darījumdarbības plāna īstenošanas - 20%). Darījumdarbības plāna īstenošanas laikā (maksimums 4 gadi) sasniedz neto apgrozījuma kāpumu ne mazāk kā 20% salīdzinājumā ar pieteikšanās gadā iesniegto pēdējā noslēgtā gada pārskatu vai ienākumu deklarāciju vai līdzvērtīgu ražošanas pieaugumu (fiziskās vienībās/SI)
  Jauno lauksaimnieku atbalstam var pretendēt, ja atbalsta pretendenta gada kopējais neto apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtība projekta iesnieguma iesniegšanas dienā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā ir vismaz 15 000 euro, bet neviens no rādītājiem nepārsniedz 70 000 euro. Standarta izlaides kalkulācijas modelis (.xls)

 

Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai
(Kārta atvērta: 25.07.2016.-24.08.2016.)

Tālrunis klientiem
67095000
Pirmdien: 8:30-18:00
O., T., C.: 8:30-17:00
Piektdien: 8:30-16:00

Klientu apkalpošanas centri