Atbalsta likmes 2018.gadā

Atbalsta likmes 2018.gadā

Tiešie maksājumi Likme Lineārais samazinājums Likme pēc samazinājuma piemērošanas

Vienotais platības maksājums (VPM)

(Avansa maksājums 70% apmērā ~ 54,60 EUR/ha)

79,52 EUR/ha

 0,9658 76,80 EUR/ha
Zaļināšanas maksājums (ZAL) 44,38 EUR/ha 
Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājums (MLS) 500 EUR/gadā - -
Maksājums gados jaunajiem lauksaimniekiem (JAL) 59,08 EUR/ha  0,833923  49,26 EUR/ha
Brīvprātīgs saistītais atbalsts (BSA)      
 • par slaucamām govīm (SSG)
 182,59 EUR/dzīvnieku   -  -
 • par kazām (SKZ)
 46,98 EUR/dzīvnieku  -
 • par liellopiem (SLM)
102,02 EUR/dzīvnieku   -
 • par aitām (SAI)
27,63 EUR/dzīvnieku   -
 • par proteīnaugiem (SAP)
63,20 EUR/ha   -  -
 • par cietes kartupeļiem (SKC)
248.94 EUR/ha   -  -
 • par sertificētas sēklas kartupeļiem (SSK)
417,65 EUR/ha   -
 • par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām (SSA)
67,18 EUR/ha  -  -
 • par sertificētu labības sēklu (SLS)
76,25 EUR/ha   -  -
 • par miežiem (SMI)
30,37 EUR/ha   -
 •  par vasaras rapsi un vasaras ripsi (SVR)
20,13 EUR/ha   -
 • par dārzeņiem (SDA)
526,12 EUR/ha   -
 • par augļiem un ogām (SAU)
135,51 EUR/ha   -

 

Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi

Likme EUR/ 1 ha
"Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi" (ADSI): 
"Kompensācijas maksājums par citiem apgabaliem, kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi" (ADI)  
 • par teritoriju 1. kategorijas apvidū
 35
 • par teritoriju 2. kategorijas apvidū
 45
 • par teritoriju 3. kategorijas apvidū
 50
"Kompensācijas maksājums par citiem apgabaliem, kurus ietekmē specifiski ierobežojumi"(ASI) teritorijā  25
Kompensācijas maksājums par "Natura 2000" meža teritorijām (NIM):  
 • ja vienā zemes vienībā ir aizliegta mežsaimnieciskā darbība (NIM1), aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte (NIM2)
160
 • ja vienā zemes vienībā ir aizliegta galvenā cirte (NIM3)
120
 • ja vienā zemes vienībā ir aizliegta kailcirte (NIM4)
45
Aktivitāte "Bioloģiskā lauksaimniecība" (BLA):
 • Ilggadīgie zālāji (t.sk., par zālāju platību kurā ievāc savvaļas ārstniecības augus), aramzemē sētie zālāji, papuve
97
 • par laukaugu (tai skaitā tehnisko kultūru) un pārējo kultūru aramzemes platību (tai skaitā par sinepēm, mārdadžiem, ķimenēm, sējas koriandru, arī par dažādiem kultūraugiem nelielā aramzemes platībā vai vairākiem kultūraugiem, kas audzēti vienlaidu laukā, ja katrs no tiem attiecīgajā laukā aizņem mazāk par 0,3 hektāriem), tīrsējas stiebrzāļu (sēklas ieguvei), tauriņziežu (tai skaitā tīrsējā sētu lopbarības pākšaugu) un nektāraugu aizņemtu platību
117
 • par dārzeņu (izņemot kartupeļu) platību (t.sk. par garšaugiem un ārstniecības augiem, kā arī dārzeņu platību, ja tās ir vienlaidus platībā augošas BSA atbalsttiesīgo dārzeņu kultūraugu sugas, kur katra aizņem mazāk par 0,3 ha)
399
 • par kartupeļu, arī cietes kartupeļu platību 
397
 • par augļu koku, ogulāju un tādu ilggadīgo stādījumu platību, no kuriem iegūst ēdamus augļus
485
 • Atbalsta apmērs par 1 atbalsttiesīgo bišu saimi
40

Pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātes

Aktivitāte "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ):  
 • par bioloģiski vērtīgu zālāju (līdzšinējais BVZ)
55
 •  par ES nozīmes zālāju biotopa 1.klases ražības zālāju 
83
 •  par ES nozīmes zālāju biotopa ražības 2.klases ražības zālāju 
155
 •  par ES nozīmes zālāju biotopa ražības 3.klases ražības zālāju 
206
 •  par ES nozīmes zālāju biotopa ražības 4.klases ražības zālāju 
330
Aktivitāte "Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā" (VSMD):
 • par ābeļu, bumbieru, saldo un skābo ķiršu, plūmju, melleņu (krūmmelleņu, zileņu) vai lielogu dzērveņu platību
364
 • par pārējo tādu augļu koku, ogulāju un ilggadīgo stādījumu platību, no kuriem iegūst ēdamus augļus
229
 • par kartupeļu, ziedkāpostu, kāpostu (izņemot lopbarības kāpostus), gurķu, sīpolu, ķiploku, burkānu, galda biešu vai citu dārzeņu platību (arī par dārzeņu platību, ja tie ir vienlaidu platībā augošas brīvprātīgi saistītā atbalsta atbalsttiesīgās dārzeņu kultūraugu sugas, kur katra aizņem mazāk par 0,3 ha un saimniecības kopējā aramzemes platība nepārsniedz 10 ha)
74
Aktivitāte "Rugāju lauks ziemas periodā" (RLZP) 87
Aktivitāte "Saudzējošas vides izveide, audzējot augus nektāra ieguvei" (SVIN) 89

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.