Atbalsta samazinājums

Pēc visām nepieciešamajām pārbaudēm tiks aprēķināta atbalsta summa. Atbalsts tiks izmaksāts līdz nākamā gada 30.jūnijam un pretendentiem tiks nosūtīts LAD gala lēmums par atbalsta piešķiršanu, kur būs norādīta aprēķinātā atbalsta summa un sniegts šī aprēķina pamatojums.

Atbalsta summa ir atkarīga no:

 • atbalsta veida, uz kuru pretendē;
 • platības, kura pieteikta atbalstam vai lauksaimniecības dzīvnieku skaita;
 • atbalstam deklarētajiem kultūraugiem, kas tiek audzētas apsaimniekotajā LIZ;
 • iespējamajiem atbalsta apjoma samazinājumiem;
 • atbalsta likmes, kura tiek noteikta par 1 ha attiecīgā kultūrauga vai par konkrēto dzīvnieku.

 Atbalsta apjoma samazinājumi:

1. Par atbalsta saņemšanas nosacījumu neievērošanu:

1.1. Par platības pārdeklarāciju katrā platību atbalsta veidā rēķina kultūraugu grupu līmenī (t.i., par platībām, par kurām saņem tādu pašu likmi).

1.1. Atbalsta apjoma samazinājums par platības pārdeklarāciju

1.1.1. Platības pārdeklarācija - BSA pār platībām (SAP, SKC, SSK, SSA, SLS, SMI, SVR, SDA, SAU), BLA un Agrovides maksājumiem (BDUZ, VSMD, SVIN, RLZP):

Deklarētās un noteiktās platības starpība Piemērojamais sods
Līdz 3,00 %, bet ne vairāk par 2 ha nepiemēro samazinājumu
3,01 % - 20,00 % vai vairāk par 2 ha atbalsta samazinājums  vienāds ar pārdeklarētās platības divkāršu apjomu
20,01 % - 50,00 % atbalstu nepiešķir
vairāk par 50,00 % atbalstu nepiešķir, kā arī tiek aprēķināta trīsgadīgā sankcija

 

1.1.2. Platības pārdeklarācija - VPM, JAL, NIM

Deklarētās un noteiktās platības starpība Sods
0% - 3,00 %, bet ne vairāk par 2 ha nepiemēro samazinājumu
No 3,01 % vai vairāk par 2 ha

pārdeklarētie ha x 1,5, bet nepārsniedzot deklarēto platību

Arī pēc jaunās sodu sistēmas var izveidoties trīsgadīgā sankcija. Ja to nevarēs segt no kārtējā gada maksājumiem, to ieturēs 3 gadu laikā no turpmākajiem maksājumiem.

 

"Dzeltenā kartīte" ir soda samazinājums par 50% par pirmo konstatēto pārdeklarāciju VPM, JAL vai NIM, ja pārdeklarētā platība ir lielākā par 3% vai 2 ha, bet nepārsniedz 10%:

"Dzeltenās kartītes" piemērošana:

 • "dzelteno kartīti" piešķir tikai vienu reizi;
 • pārdeklarāciju rēķina vienas shēmas ietvaros;
 • ja nākamajā gadā atkārtoti konstatēs pārdeklarāciju tam pašam atbalsta veidam, tad sodu piemēros pilnā apmērā un lauksaimniekam būs jāatmaksā arī iepriekšējā gadā neieturētais sods;
 • ja pārdeklarāciju atkārtoti konstatēs tikai aiznākamajā gadā, lauksaimniekam nebūs jāatmaksā "dzeltenās kartītes" ietvaros nepiemērotais sods.

Detalizēto informāciju par atbalsta apjoma samazinājumiem saistībā ar pārdeklarācijām skatieties šeit.

1.2. ZAL maksājuma samazinājuma aprēķins

Nosacījums Samazinājums (S), ha
Kultūraugu dažādošana
Nav izpildīts galvenā kultūrauga nosacījums, ja jānodrošina vismaz 2 kultūraugi S1 = (A - B) * 2
Nav izpildīts galvenā kultūrauga nosacījums, ja jānodrošina vismaz 3 kultūraugi S2 = (A - B)
Nav izpildīts 2 galveno kultūraugu nosacījums, ja jānodrošina vismaz 3 kultūraugi S3 = (C - D) * 5
Ja trīs gadus (nav jābūt pēc kārtas) nav izpildīta KD prasība, tad ceturtajā gadā aprēķinātā KD samazinājuma platība jāreizina ar 2

S4 = (S1) * 2 vai

S4 = (S2 + S3) * 2

Ekoloģiski nozīmīga platība
Nav izpildīts ENP nosacījums S5 = (E - F) * 10
Ja trīs gadus (nav jābūt pēc kārtas) nav izpildīta ENP prasība, tad ceturtajā gadā aprēķinātā ENP samazinājuma platība jāreizina ar 2 S6 = S5 * 2
Aizsargājamie ekoloģiski jutīgie ilggadīgie zālāji
Ilggadīgo zālāju platības ir pārveidotas vai uzartas S7 = pārveidotā/ uzartā platība

A – noteiktā platība galvenajam kultūraugam (ha); B – prasītā platība galvenajam kultūraugam (ha); C – noteiktā platība diviem galvenajiem kultūraugiem (ha); D – prasītā platība diviem galvenajiem kultūraugiem (ha); E – prasītā ENP platība (ha); F – noteiktā ENP platība (ha).

 

1.3. Zaļināšanas maksājuma samazinājums, ja netiek ievērota kultūraugu dažādošana un ENP izveidošana/ uzturēšana.

Starpība starp ZAL maksājumam noteikto platību un platību, kas aprēķināta pēc samazinājumu piemērošanas Piemērojamais sods Soda ierobežojumi 2022.gadā
0 % - 3,00 %, bet ne vairāk par 2 ha nepiemēro samazinājumu -
3,01 % - 20,00 % vai vairāk par 2 ha atbalsta samazinājums, kas vienāds ar aprēķinātās platību starpības divkāršu apjomu aprēķināto sodu dala ar 4 un tas nedrīkst pārsniegt 25 % no platības, kas noteikta ZAL maksājumam
20,01 % - 50,00 % atbalstu nepiešķir
vairāk par 50,00 % atbalstu nepiešķir, kā arī tiek aprēķināts papildu sods

 

1.4. Samazinājums par dzīvnieku pārdeklarāciju

Konstatētās neatbilstības Neatbilstošo dzīvnieku procentuālā daļa Atbalsta apjoma samazinājums
No 1 līdz 3 dzīvniekiem, kas identificējami % daļa = neatbilstošo dzīvnieku skaits /
atbilstošo dzīvnieku skaits
samazinājumu nepiemēro
Vairāk nekā 3 dzīvniekiem, kas identificējami vai vismaz 1 dzīvniekam, kas nav identificējams līdz 20.00 % par aprēķināto neatbilstošo dzīvnieku procentuālo daļu
no 20.01 līdz 30.00 % par divkāršu aprēķināto neatbilstošo dzīvnieku procentuālo daļu
no 30.01 % līdz 50.00 % atbalstu nepiešķir
vairāk par 50.00 % atbalstu nepiešķir, kā arī tiek aprēķināta trīsgadīgā sankcija

 

2. Par novēlotu Vienotā iesnieguma iesniegšanu pēc kārtējā gada 23.maija, bet ne vēlāk kā līdz 15.jūnijam tiek piemērots 1% atbalsta samazinājums par katru nokavēto darba dienu. Samazinājumu sāk piemērot jau ar 24.maiju.

(2022.g. termiņš Vienotā iesnieguma iesniegšana bez samazinājuma piemērošanas ir 23.maijs, sākot ar 24.maiju piemēro attiecīgo samazinājuma %.)

3. Par visu apsaimniekoto LIZ platību nedeklarēšanu:

Nedeklarētās platības apjoms (%)

Samazinājums

0% – 3,00% (ieskaitot)

netiek piemērots

3,01% – 30,00% (ieskaitot)

1% apmērā no atbalsta apjoma

30,01% – 50,00% (ieskaitot)

2% apmērā no atbalsta apjoma

Vairāk par 50%

3% apmērā no atbalsta apjoma

4. Par LAP nosacījumu pārkāpumiem:

Piemēram: Ja pasākuma "Bioloģiskā lauksaimniecība" nozarei vai jomai (piemēram, lopkopības jomas piena lopkopības nozarē) tiks noteikts atkārtots pārejas periods, kārtējā gadā atbalsts tiks atteikts par 5% .

5. VPM samazinājums:

VPM summai, ko lauksaimniekam attiecīgajā kalendārajā gadā paredzēts piešķirt un kas pārsniedz 150 000 EUR, piemēro samazinājumu. Samazinājumu 5 % apmērā piemēro summas daļai, kas pārsniedz 150 000 EUR.

Lauksaimniekiem ir iespēja līdz 01.10.2022. LAD iesniegt deklarāciju par iepriekšējā gadā izmaksātajām darba algām, kas saistītas ar  lauksaimniecisko darbību, kā arī algas nodokli, valsts  sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu un attiecīgo summu atskaitīt no aprēķinātā VPM, tādējādi daļēji vai pilnībā izvairoties no VPM samazinājuma.

VPM samazinājuma atvieglojumu piemēro tikai par to summu, ko veido darba algas, kas izmaksātas par lauksaimniecisko darbību. Tādēļ saimniecībā jāveic grāmatvedības uzskaite, kurā nodrošina:

 • atsevišķu darbinieku darba laika uzskaiti saistībā ar lauksaimnieciskās darbības veidiem;
 • informāciju par darba algu aprēķinu, t.sk. piemēroto algas likmi lauksaimnieciskās un nelauksaimnieciskās darbības veikšanai;
 • uzskaiti par faktiski izmaksāto darba algu iepriekšējā kalendarajā gadā;
 • uzskaiti par iedzīvotāju ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu.

Ja nodarbinātā pienākumi saistīti gan ar lauksaimniecisko, gan ar nelauksaimniecisko darbību, tā darba algai piemērojamos atvieglojumus aprēķina proporcionāli darba algas apmēram par katru darbības veidu.

Piemērs VPM samazinājums

Atbalsts Aprēķinātais VPM, EUR VPM SAMAZINĀJUMS   VPM pēc samazinājuma piemērošanas, EUR
summa EUR, kas pārsniedz 150 000 EUR un kurai jāpiemēro samazinājums VPM 5% samazinājums, EUR
VPM 200 000 200 000 - 150 000 = 50 000 50 000 x 5% = 2500 200 000 -2500 = 197 500

 

6. Par SA neatbilstībām:

 Par kalendārā gada ietvaros konstatētu SA neatbilstību, to izvērtējot, piemēro atbalsta apjoma samazinājumu kārtējā gada Vienotajam iesniegumam vai izsaka brīdinājumu. Ikvienu pārkāpumu vērtē pēc četriem pamatkritērijiem. Aprēķinot samazinājumus vai summas, kas netiks piešķirtas, ņem vērā konstatētas neatbilstības nopietnību, apjomu, pastāvīgumu un atkārtošanos.

Konstatētais pārkāpums Atbalsta samazinājums, %
Konstatētais pārkāpums pirmajā reizē pēc izvērtējums - 1 %, 3 %, vai 5 %
Atkārtoti konstatēts pārkāpums trīs gadu laikā 1) līdz 15 % (iepriekš piemērotais samazinājums x 3)
Tīšs pārkāpums 2) 20 % līdz 100 % (ārkārtējos gadījumos pretendentam nebūs tiesības saņemt atbalstu arī nākamajā gadā)

1) turpmāku prasības neievērošanu uzskatīs par tīšu pārkāpumu;

2) pārkāpums, kurš rada apdraudējumu sabiedrības un dzīvnieku veselībai un kura dēļ trešajām personām rodas finansiāli zaudējumi vai papildus izmaksas, lai novērstu pārkāpuma sekas.

7. Finanšu disciplīna:

Finanšu disciplīna ir ieturējums, ko ietur no ES tiešo maksājumu summas, lai ES līmenī izveidotu rezervi krīzes situācijām lauksaimniecības nozarē. ES Komisijai vēlākais līdz kārtējā gada 1.decembrim jānosaka pielāgotā tiešo maksājumu korekcijas likme. Rezerves summa, kas netiks izmantota, tiks atgriezta tiem lauksaimniekiem, kuru summām piemēroja finanšu disciplīnu kārtējā gadā.

2021.gadā tika noteikta korekcijas likme 1,658907 % un tā attiecās uz tiešo maksājumuu saņēmēju summām (neatskaitot SA sankcijas), kas pārsniedza 2000 EUR. 

Piemērs:

Atbalsts Aprēķinātais atbalsts, EUR FINANŠU DISCIPLĪNA Izmaksājamais atbalsts, EUR
Summa EUR, kas pārsniedz 2 000 EUR un kurai jāpiemēro finanšu disciplīna Summa, par kādu jāsamazina ES TM, EUR
ES TM 7 000 7 000 - 2 000 = 5 000 5 000 * 1,658907 % % = 82,95 7 000 - 82,95 = 6 917,05


8. VPM lineārais samazinājums

2021.gadā VPM likmei tiek piemērots lineārā samazinājuma koeficients.

VPM tas tika noteikts 0.9913 apmērā, attiecīgi VPM likme pēc lineārā samazinājuma koeficienta piemērošanas ir  95.73975 EUR/ha (96.58 x 0.9913).

 

 

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.