Maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi (Zaļināšanas maksājums) 2021.g.

Zaļināšanas maksājuma (ZAL) mērķis ir palielināt lauksaimnieku ieguldījumu vides stāvokļa uzlabošanā, ievērojot 3 lauksaimniecības prakses:

 • kultūraugu dažādošana;
 • ekoloģiski nozīmīgu platību (ENP) izveidošana vai uzturēšana;
 • esošo ilggadīgo zālāju saglabāšana.

Piesakoties Vienotajam paltības maksājumam (VPM), lauksaimnieks vienlaicīgi piesakās arī Zaļināšanas maksājumam.

Lauksaimniekiem zaļināšanas prasības ir jānodrošina uz visiem īpašumā vai tiesiskajā valdījumā (lietošanā) esošajiem atbalsttiesīgajiem hektāriem, t.sk. uz tiem, kas tiek pieteikti ar atzīmi "Platība bez atbalsta".

Zaļināšanas prasības nav attiecināmas uz:

 1. bioloģiski sertificētām saimniecībām vai bioloģiski sertificētām platībām;
 2. saimniecībām, kuru aramzemes platība ir mazāka par 10 ha un kurās nav zālāju.

Ja uz saimniecību netiks attiecinātas zaļināšanas prasaības, šīs saimniecības zaļināšanas maksājumu par visu  platību saņems automātiski.

Ja daļa no saimniecības platības ir bioloģiski sertificēta, tad zaļināšanas prasības nav attiecināmas tikai uz bioloģiski sertificētām platībām. Pārējās saimniecības platībās, kas nav bioloģiski sertificētas, zaļināšanas prasības ir jānodrošina.

Saimniecībām piemērojamie atbrīvojumi no kultūraugu dažādošanas un ENP izveidošanas vai uzturēšanas prasības ievērošanas ir aprakstīti Rokasgrāmatas 8E un 9F apakšnodaļās. Saimniecībām, kurās minētie atbrīvojumi nav piemērojami, jāievēro zaļināšanas prasības. Ja minētās prasības netiks ievērotas, lauksaimnieks zaudēs daļu vai pat visu zaļināšanas maksājumu.

Zaļināšanas prasību noteikšanas shēma

Saimniecības aramzemes platība 2021.gadā Vai saimniecībā 2021.gadā jāievēro kultūraugu dažādošana? Vai saimniecībā 2021.gadā jāizveido/jāuztur ENP? Vai jāsaglabā esošie ilggadīgie zālāji?
mazāk par 10 ha

1. Neuzaramais zālājs

Lauksaimnieks nedrīkst uzart vai pārveidot ilggadīgos zālājus, kas atzīti par aizsargājamiem ekoloģiski jutīgiem zālājiem (ES nozīmes zālāju biotopi)!

2. Ilggadīgo zālāju īpatsvara saglabāšana

Ja ilggadīgo zālāju platības īpatsvars valstī samazināsies vairāk par 5% salīdzinājumā ar atsauces vērtību, kas tika noteikta 2015.gadā, lauksaimniekam pēc LAD pieprasījuma uzartās ilggadīgo zālāju platības būs jāpārveido atpakaļ par ilggadīgajiem zālājiem!

 

10,00 - 15,00 ha

Jā – vismaz 2 kultūraugi

(galvenais kultūraugs ne vairāk par 75% no aramzemes platības)

15,01 - 30,00 ha

Jā – vismaz 2 kultūraugi

(galvenais kultūraugs ne vairāk par 75% no aramzemes platības)

ENP jāatbilst 5% no deklarētās saimniecības aramzemes

vairāk par 30 ha

Jā – vismaz 3 kultūraugi

(galvenais kultūraugs ne vairāk par 75% un 2 galvenie kopā ne vairāk par 95% no aramzemes platības)

ENP jāatbilst 5% no deklarētās saimniecības aramzemes

 

!!!  Detalizēto informāciju par Zaļināšanas prasībām skatieties "Informatīvajā materiālā platību maksājumu saņemšanai 2021.gadā".

 

Zaļināšanas kalkulators

Lai lauksaimniekiem sniegtu atbalstu zaļināšanas prasību ievērošanai, LAD ir sagatavojis īpašu Zaļināšanas kalkulatoru.
Kalkulatorā, ievadot informāciju par savu saimniecību, lauksaimnieks varēs uzzināt un aprēķināt, vai plānotās zaļināšanas prasības viņa saimniecībā ir ievērotas vai arī saimniecībā vēl ir jāveic papildus pasākumi. Kalkulatorā ir iespējams ievadīt informāciju par izvēlētajām kultūrām, kuras lauksaimnieks plāno audzēt, norādīt arī konkrētas platības, ievadīt ekoloģiski nozīmīgās platības un citu informāciju. Kalkulators automātiski aprēķina, vai ir ievērota prasība par kultūraugu dažādošanu un vai ekoloģiski nozīmīgās platības atstātas pietiekamā apjomā.

Ekoloģiski nozīmīgās platības un to atbilstības kritēriji 2021.gadā

Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas
Svarīgi

Ilggadīgo zālāju saglabāšanas prasība jāievēro arī saimniecībās, kurās aramzeme ir mazāk par 10 ha!

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Lai pieteiktos atbalstam, atbalsta pretendentam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) līdz 24.05.2021. (vai līdz 15.06.2021. ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu) jāiesniedz Vienotais iesniegums (nepieciešamības gadījumā arī citus papildu dokumentus).

 EPS Vienotā iesnieguma 2.solī "Zaļināšanas prasības":

 • aramzemes laukiem var pievienot ainavas elementus ;
 • var redzēt zaļināšanas prasību izpildes rezultātu (ja pēc datu ievades tiks noteikts, ka saimniecībā nav ievērotas zaļināšanas prasības, tiks uzrādīti brīdinājumi).

!  Vienoto iesniegumu var iesniegt arī gadījumos, ja Zaļināšanas prasības nav izpildītas. Šajā gadījumā tiks piemērots maksājuma samazinājums.

Pēc LAD pieprasījuma papildu iesniedzamie dokumenti:

 • deklarācija par attiecīgajā platībā audzētajiem kultūraugiem (k.k. 811 un 871), ja saimniecības aramzemes platība ir 10 ha vai vairāk;
 • pierādījumi, ka platība, kuru aizņem ainavas elementi (dižkoki, dižakmeņi, aizsargājamas alejas, koku vai krūmu puduri vai akmeņu kaudzes, dīķi, grāvji) ir īpašumā vai tiesiskajā valdījumā (lietošanā) 15.06.2021.

 

Par Vienotā iesnieguma iesniegšanas datumu tiks uzskatīts tā iesniegšanas datums EPS.

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumi Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"

 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr.73/2009

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.639/2014 (2014.gada 11.marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar kuru groza minētās regulas X pielikumu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.640/2014 (2014.gada 11.marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.641/2014 (2014.gada 16.jūnijs), ar kuru paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.809/2014 (2014.gada 17.jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.