Arhīvs

Savstarpējo atbilstību 2014.gadā veido:

 • laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi (LLVN);
 • obligātās pārvaldības prasības.

Pretendējot uz LAP platību maksājumiem - MLA, LIZ platība  Natura 2000 teritorijā, BLA, BDUZ, IDIV, RLZP, BI un LDGRS atbalstu, pretendentam visā saimniecībā papildus LLVN un pārvaldības prasībām jāievēro arī Minimālās organiskā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības un citas obligātās prasības.

LLVN lauksaimniekiem ir jāievēro kopš 2004.gada.

LLVN ir SA prasību sastāvdaļa, kas jāievēro visiem lauksaimniekiem, kuri piesakās atbalsta maksājumiem.

Šie nosacījumi nodrošina augsnes un tās struktūras saglabāšanu un ilgtspējību, vides un ainavas elementu saglabāšanu un aizsardzību, kā arī ūdens resursu saglabāšanu un pārvaldību.

Pastāvīgo pļavu un ganību (PPG) saglabāšanas nosacījums

PPG atstāj ļoti labvēlīgu ietekmi uz vidi un tās daudzveidību, tāpēc Eiropas Komisija ir noteikusi, ka katrai dalībvalstij ir jānodrošina PPG un kopējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) attiecības saglabāšanu. Ja šī attiecība valsts līmenī samazinās, dalībvalstij tas ir jānovērš un jānosaka, ka lauksaimnieki nedrīkst pārveidot savas PPG par zemi citām vajadzībām, bet gadījumā, ja attiecība samazinās vairāk par 10%, lauksaimniekiem ir pienākums pārveidot šādu zemi atpakaļ par PPG. Latvijā PPG attiecība pret kopējo LIZ gadu no gada pieaug, tāpēc pagaidām lauksaimniekiem netiek noteikti ierobežojumi lauksamniecības zemes izmantošanai.

Obligātās pārvaldības prasības ietver konkrētas Latvijas normatīvajos aktos noteiktas prasības, kas jāievēro neatkarīgi no tā, vai lauksaimnieks piesakās atbalsta saņemšanai vai nē.

No 2009.gada obligātās pārvaldības prasības pakāpeniski tiek iekļautas sarakstā un ir sasaistītas ar maksājumiem:

 • no 01.01.2009. spēkā ir prasības vides jomā un prasības dzīvnieku identifikācijas un reģistrācijas jomā;
 • no 01.01.2011. jāievēro augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības, prasības dzīvnieku zāļu lietošanai, higiēnas noteikumi, ziņošana par dzīvnieku slimībām, kontrole un apkarošana;
 • no 01.01.2013. jāievēro dzīvnieku labturības prasības.

Konstatētās neatbilstības obligāto pārvaldības prasību ievērošanā neietekmē piešķiramo PPVA apjomu.

Jebkurš lauksaimnieks, kurš iesniedzis platību maksājumu iesniegumu, var tikt izraudzīts SA pārbaudēm uz vietas jebkurā kompetentajā kontroles iestādē (KKI):

 • LAD - LLVN un obligātās pārvaldības prasības vides jomā;
 • VMD - vides jomas obligātā pārvaldības prasība par savvaļas putnu aizsardzību;
 • VAAD - obligātās pārvaldības prasības vides jomā un sabiedrības, dzīvnieku un augu veselības jomā;
 • PVD - obligātās prasības par dzīvnieku identifikācijas un reģistrācijas noteikumu ievērošanu; sabiedrības, dzīvnieku un augu veselības jomas prasības; dzīvnieku labturības prasības.


2014.gadā spēkā ir šādas SA prasības:

Laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi:

KKI

   
1. LIZ apstrādā ar augsnes mitruma režīmam atbilstošu lauksaimniecības tehniku, nodrošinot, ka lauksaimniecības tehnikas riteņu nospiedumu dziļums nepārsniedz 30 cm un to nospiedumu garums vienlaidus nepārsniedz 40 m.

 

 

 

LAD

 

 

 

 

 

2.

LIZ  tiek kopta lauksaimnieka atbildībā esošā meliorācijas sistēma, nodrošinot tās darbību, saglabāšanu un zemes mitruma režīma regulēšanu.

3.

Rugaini vai sauso zāli aizliegts dedzināt uz lauka.

4.

PPG, kā arī aramzemē sētos zālājus:

 • nogana un appļauj vai vismaz vienu reizi nopļauj, zāli novāc vai sasmalcina un izkliedē līdz 2014. gada 15.augustam;
 • nogana un appļauj vai vismaz vienu reizi nopļauj, zāli novāc vai sasmalcina un izkliedē līdz 2014.gada 15.septembrim: 

              -> ja platību izmanto biškopībā nektāra vākšanai, 

              -> ja platība iekļauta Natura 2000 teritoriju sarakstā;

 • vismaz vienu reizi gadā nopļauj un zāli novāc vai sasmalcina (laikposmā no2014.gada 1. augusta līdz 15.septembrim) vai nogana un appļauj, ja lauksaimnieks pretendē uz atbalstu BDUZ  vai BI;
 • nogana un appļauj vai vismaz vienu reizi gadā nopļauj un zāli novāc vai sasmalcina līdz 2014.gada 15.augustam, ja lauksaimnieks pretendē uzBLA  atbalstu.

5.

Zāli, kas aug platībā, kuru neizmanto kultūraugu audzēšanai vai kurā ir augļu dārzi vai ilggadīgie stādījumi, nopļauj līdz 2014.gada 15.augustam.

6.

LIZ daļu, kuras nogāzes garums ir vismaz 20 metru un slīpums ir lielāks par 10 grādiem, no 2014. gada 1.oktobra līdz 2014. gada 31.martam nodrošina vismaz ar minimālu kultūraugu veģetāciju vai saglabā rugaini.

7.

Saglabā un nepieļauj to dabas pieminekļu – dižakmeņu, aizsargājamu koku un aleju – iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tie aizsargājami saskaņā ar normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību un izmantošanu.

8.

Ir saņemta ūdens resursu lietošanas atļauja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ūdens resursu lietošanas atļauju, ja, veicot lauksaimnieciskas darbības, apūdeņošanā izmanto vairāk nekā 10 m3 virszemes vai pazemes ūdeņu diennaktī.

9.

LIZ kopj un kultūraugus tajā audzē, izmantojot sugai atbilstošu sējas un kopšanas agrotehniku, kā arī nezāļu ierobežošanas pasākumus.

10.

Ārpus īpaši jutīgajām teritorijām, kuras noteiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem, nelieto mēslošanas līdzekļus 10 m platā joslā gar ūdensobjektu, kas noteikts saskaņā MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.318 „Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru”.

11. Platību, kuru izmanto enerģijas kultūraugu - klūdziņu prosas, miežubrāļa - audzēšanai un kurā enerģijas kultūraugi ziedēšanas fāzi ir sasnieguši iepriekšējā gadā, nopļauj un novāc līdz 2014.gada 1.maijam.
12. Nepieciešams nodrošināt minimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu - vismaz 0,2 liellopu vienības uz vienu pastāvīgo pļavu un ganību, aramzemē sēto zālāju un nektāraugu hektāru - ja pēc atbilstības nosacījumu pārbaudes saskaņā ar regulas Nr.73/2009 20.pantu noteiktā lauksaimniecības zemes platība ir vismaz 30 ha un PPG, aramzemē sēto zālāju un nektāraugu hektāru īpatsvars ir vismaz 30%.
13. Neievada piesārņojošās vielas (arī prioritārās vielas un bīstamās vielas) pazemes ūdeņos, ja nav saņemta atbilstoša atļauja saskaņā ar kārtību, kādā tiek noteikta piesārņojošo vielu emisija ūdenī.

 

Obligātās pārvaldības prasības :

KKI

   
VIDES  JOMĀ Savvaļas putnu aizsardzība
 • "Pasākumi, lai saglabātu, uzturētu, atjaunotu atsevišķu putnu sugu dzīvotņu daudzveidību un teritoriju" 
 • prasība "Piesārņojuma vai kaitējuma novēršana dzīvotnēm un savvaļas putnu dzīvei"
 • prasība "Savvaļas putnu aizsardzības sistēma"
LADunVMD
Vides un augsnes aizsardzība, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas LAD
Ūdeņu aizsardzība pret piesārņojumu ar nitrātiem, kuru rada lauksaimnieciskas izcelsmes avoti
 • prasība "Pasākumi attiecībā uz kūtsmēslu apsaimniekošanu un mēslojumu lietošanas aizliegums gar virszemes ūdensobjektiem"

 • prasība "Pasākumi attiecībā uz mēslošanas līdzekļu lietošanu un uzskaiti"

VAAD unLAD

Dabisko biotopu un savvaļas dzīvnieku un augu aizsardzība

 • prasība "Pasākumi attiecībā uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"
 • prasība "Pasākumi attiecībā uz aizsargājamām augu sugām".
LAD
 SABIEDRĪBAS UN DZĪVNIEKU VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS JOMĀ UN DZĪVNIEKU IDENTIFIKĀCIJAS UN REĢISTRĀCIJAS JOMĀ Cūku identifikācija un reģistrācija
 • prasība "Par ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu"
 • prasība "Par novietnes dzīvnieku reģistru un informācijas sniegšanu"
 • prasība "Par cūku identifikāciju"
PVD
Liellopu identifikācija un reģistrācija
 • prasība "Par liellopu identifikāciju"
 • prasība "Par informācijas sniegšanu un reģistriem"
PVD
Aitu un kazu identifikācija un reģistrācija  
 • prasība "Par aitu un kazu identifikāciju"
 • prasība "Par informācijas sniegšanu un novietnes dzīvnieku reģistru"
PVD
SABIEDRĪBAS, DZĪVNIEKU UN AUGU VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS JOMĀ Augu aizsardzības līdzekļu lietošana VAAD
Ierobežojumi hormonālas, tireostatiskas iedarbības vielu un beta-agonistu lietošanā PVD
Higiēnas noteikumi PVD
Transmisīvās sūkļveida encefalopātijas (TSE) profilakses, kontroles un apkarošanas pasākumi PVD
Mutes un nagu sērgas kontroles pasākumi  PVD
Noteiktu dzīvnieku slimību kontroles un īpaši pasākumi saistībā ar cūku vezikulāro eksantēmu PVD
Infekciozā katarālā drudža kontroles un apkarošanas pasākumi PVD
    DZĪVNIEKU LABTURĪBAS JOMĀ Vispārīgās labturības prasības lauksaimniecības dzīvniekiem PVD
Teļu labturības prasības PVD
Cūku labturības prasības PVD

 

Piesakoties MLA, atbalstam par LIZ platību NATURA 2000 teritorijā, BLA, IDIV, BDUZ, RLZP un BI atbalstam, visā saimniecībā jāievēro Minimālās organiskā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības un citas obligātās prasības.

Minimālās organiskā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības un citas obligātās prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos:

KKI

   

Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās 10 m platā joslā aizliegts:

 • mazgāt mehāniskos transportlīdzekļus un lauksaimniecības tehniku;
 • ierīkot meliorācijas būves bez saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi.

LAD

Aizsargjoslā un pludmalē aizliegts izvietot un ierīkot minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu, degvielas, eļļošanas materiālu, bīstamo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu, kokmateriālu, kā arī bīstamās ķīmiskās vielas vai ķīmiskos produktus saturošu materiālu glabātavas un degvielas uzpildes stacijas (izņemot ostas teritoriju atbilstoši teritorijas plānojumiem), kā arī būves lopbarības glabāšanai (izņemot siena šķūņus bez vienlaidu pamatiem).

Stingra režīma aizsargjoslā ap ūdens ņemšanas vietām aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība, izņemot to, kura saistīta ar ūdens ieguvi konkrētā ūdensapgādes urbumā vai ūdensgūtnē attiecīgo ūdens ieguves un apgādes objektu uzturēšanai un apsaimniekošanai.

Lauksaimniecības produktu ražotāji un pārstrādātāji piesārņojošo darbību veikšanai saņem A vai B kategorijas atļauju vai C kategorijas apliecinājumu. A un B kategorijas atļaujas saņēmēji strādā saskaņā ar atļaujas nosacījumiem, bet C kategorijas apliecinājuma saņēmēji - saskaņā ar attiecīgo normatīvo aktu prasībām. 

VVD

 

SA prasības lauksaimniekam ir jāievēro visa kalendārā gada laikā, līdz ar to maksājums var tikt samazināts par pārkāpumiem attiecīgajā kalendārajā gadā, kas konstatēti pirms lauksaimnieks iesniedzis attiecīgā gada maksājumu iesniegumu.

Par kalendārā gada ietvaros konstatētu neatbilstību, izvērtējot tās būtiskumu, apmēru un pastāvību, kārtējā gada Platību maksājumu iesniegumam piemēro atbalsta apjoma samazinājumu  vai izsaka brīdinājumu.

Konstatētā neatbilstība SA prasībai

Piemērojamais atbalsta apjoma samazinājums

 

 

Maznozīmīga prasības neievērošana

Brīdinājums.

Ja lauksaimnieks (kompetentās kontroles iestādes noteiktajā termiņā) attiecīgo konstatēto neatbilstību:

 • novērš, atbalsta samazinājums netiek piemērots;
 • nenovērš, tiek piemērots atbalsta apjoma samazinājums vismaz 1% apmērā.
Par nolaidības dēļ neievērotu prasību pirmajā reizē atbalsta apjomu samazina par 1%, 3% vai 5%.

1%, 3% vai 5%

 

Trīs kalendāro gadu laikā vairāk kā vienu reizi lauksaimnieka nolaidības dēļ konstatēta tās pašas prasības neievērošana

 

Atkārtotās konstatētās neatbilstības procentuālais samazinājums (1%, 3%, vai 5%)    x  koeficients "3"

Trīs gadu laikā, atkārtoti neievērojot attiecīgo prasību, piemēro samazinājumu līdz 15%.

Turpmāku prasības neievērošanu uzskata par tīšu pārkāpumu.

 Kārtējā gadā konstatēts tīšs pārkāpums

15% līdz 100%

Ārkārtējos gadījumos pretendentam nebūs tiesības saņemt atbalstu arī nākamajā gadā. 

 

 

SA prasību un nosacījumu saraksts ir pieejams Zemkopības ministrijas mājas lapā.

SA rokasgrāmata ir pieejama Latvijas Lauku Konsultāciju un izglītības centra mājas lapā.

 

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.