Atlasi sev atbilstošākos pasākumus

Pasākumi
Kārtas
Plānošanas periods: 2014 – 2020 / 2021 – 2027 2007 – 2013
4.3 Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā Kārta atvērta 54.03 Tirdzniecības pasākumi Kārta atvērta 1.2 Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem Kārta atvērta 6.1 Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai Kārta atvērta 16.1 Atbalsts EIP* lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai Kārta atvērta Kompensācijas zivsaimniecībā ārkārtas gadījumos (2021-2027) Kārta atvērta 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju Kārta atvērta 43.02 Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana Kārta atvērta 19.4 Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana Kārta atvērta 6.3 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības 08.11.2022. –
08.12.2022.
Atzītu ražotāju organizāciju plānu īstenošana (2021-2027) 20.10.2022. –
21.11.2022.
54.04 Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde 20.10.2022. –
21.11.2022.
Atbalsts LEADER vietējai attīstībai un Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana (stratēģijas) 10.10.2022. –
10.11.2022.
6.4 Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā Kārta noslēgusies 9.1 Ražotāju grupu un organizāciju izveide Kārta noslēgusies 17 Riska pārvaldība Kārta noslēgusies 8.3 Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli notikumi, aktivitāte "Meža ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma ierīkošana un uzlabošana" Kārta noslēgusies 8.1 Meža ieaudzēšana Kārta noslēgusies 8.4 Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana Kārta noslēgusies 8.5 Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai Kārta noslēgusies 11.19 Kompensācijas shēma par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši aizsargājamie zīdītāji Kārta noslēgusies 36.01 Kontrole un izpilde Kārta noslēgusies 5 Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana Kārta noslēgusies 4.1 Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās Kārta noslēgusies 4.2 Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē Kārta noslēgusies 11.01/22.01 Inovācija Kārta noslēgusies 36.02 Datu vākšana Kārta noslēgusies 22.05 Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi Kārta noslēgusies 43.04. Sadarbības pasākumi Kārta noslēgusies 54.01 Ražošanas un tirdzniecības plāni (Zivsaimniecība) Kārta noslēgusies 2.1 Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai Kārta noslēgusies 2.3. Atbalsts konsultantu apmācībai Kārta noslēgusies 11.10.1 Zvejas kuģu sadalīšana Kārta noslēgusies 11.10.2 Publiskais finansējums zvejniekiem Kārta noslēgusies 11.23 Zvejas ostas un izkraušanas vietas Kārta noslēgusies 22.11 Pasākumi sabiedrības veselības jomā Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai Kārta noslēgusies 22.02 Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā Kārta noslēgusies 11.22 Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana Kārta noslēgusies 11.09 Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana Kārta noslēgusies 11.08/11.15 Zvejas flotes modernizācija Kārta noslēgusies 7.2 Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos Kārta noslēgusies 16.2 Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei Kārta noslēgusies 19.3. Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība Kārta noslēgusies 11.14 Atbalsts saglabāšanas pasākumiem Kārta noslēgusies 16.3 Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai Kārta noslēgusies 1.1 Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi Kārta noslēgusies 22.10 Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus Kārta noslēgusies 1.3 Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem Kārta noslēgusies 68.03 Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā Kārta noslēgusies 104 Sociāli ekonomiskie pasākumi Kārta noslēgusies 312 (311) - Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu) Kārta noslēgusies 313 Tūrisma aktivitāšu veicināšana Kārta noslēgusies 142 Ražotāju grupas Kārta noslēgusies 301 Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā (Zivsaimniecības pasākums) Kārta noslēgusies 304 Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas (Zivsaimniecības pasākums) Kārta noslēgusies 205 Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde Kārta noslēgusies 101 Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana Kārta noslēgusies 122- Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana Kārta noslēgusies 111- Arodapmācības un informācijas pasākumi Kārta noslēgusies 125- Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu Kārta noslēgusies 112- Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem Kārta noslēgusies 114- Lauksaimniekiem un mežsaimniekiem paredzēto konsultāciju pakalpojumu izmantošana Kārta noslēgusies 121- Lauku saimniecību modernizācija Kārta noslēgusies 123- Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana Kārta noslēgusies 141- Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai Kārta noslēgusies 223- Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizēja apmežošana Kārta noslēgusies 2261- Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās Kārta noslēgusies 2262- Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana Kārta noslēgusies 312(311)- Enerģijas ražošanas no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas Kārta noslēgusies 321- Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem Kārta noslēgusies 323- Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana Kārta noslēgusies 410 Vietējās attīstības stratēģijas Kārta noslēgusies 411 Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā un 413 Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā Kārta noslēgusies 421 Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība Kārta noslēgusies 431 Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, prasmju apguve un teritorijas aktivizēšana Kārta noslēgusies 103 Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte Kārta noslēgusies 201 Investīcijas akvakultūras uzņēmumos Kārta noslēgusies 202 Ūdens vides pasākumi Kārta noslēgusies 204 Zveja iekšējos ūdeņos Kārta noslēgusies 302 Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība Kārta noslēgusies 303 Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās Kārta noslēgusies 400 Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana (stratēģijas) Kārta noslēgusies 401 Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana Kārta noslēgusies 402 VRG darbības nodrošināšana, prasmju apguve, teritoriju aktivizēšana Kārta noslēgusies 403 Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība Kārta noslēgusies 113 Priekšlaicīgā pensionēšanās Kārta noslēgusies

Aktualitātes

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.