1.1 Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi

Pasākuma mērķis ir nodrošināt profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumus, kas veidotu izpratni par lauksaimniecības, mežsaimniecības vai pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas, konkurētspējas uzlabošanas, kā arī zemes un meža apsaimniekošanas, vides un klimata, ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu veicinošu metožu izmantošanas, atjaunojamo energoresursu, zinātnes atziņu un jaunas prakses pielietojamības un citiem jautājumiem.

Atbalsta pretendents:

 1. nozares NVO, lauksaimniecības vai mežsaimniecības PKS, kura nav iekļauta Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izglītības iestāžu reģistrā;
 2. juridiska persona, kura ir iekļauta IZM izglītības iestāžu reģistrā ar vismaz 1 licencētu izglītības programmu un kuras piedāvājumā ietvertās darbības tiek īstenotas vismaz trešdaļā Latvijas teritorijas, kas aptver vismaz triju LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas teritoriju.

Atbalsta apmērs (vienam atbalsta pretendentam visā periodā):

 1. 500 000 euro - nozares NVO un lauksaimniecības vai mežsaimniecības PKS;
 2. 8 500 000 euro -  juridiskai personai.

Pasākumā tiek atbalstītas teorētiskas un praktiskas mācības, kā arī praktiskas mācības citās valstīs. 

Atbalsta intensitāte: 100%, 90% vai 50%- atkarībā no tematiem, par kuriem tiek organizētas apmācības un gala labuma guvēja statusa.

Detalizēta informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem
skatāma sadaļā "NOSACĪJUMI"

Pieejamais finansējums
500 000 vai 8 500 000

Kārta noslēgusies

Finansējuma ierobežojums
vienam atbalsta pretendentam visā periodā
Atbalstāmās nozares
 • Profesionālā izglītība
 • Prasmju apguve
Atbalstāmās aktivitātes
 • Teorētiskas mācības
 • Praktiskas mācības
Atbalsta pretendenti
 • Nevalstiskās organizācijas
 • Biedrības un nodibinājumi

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Finansējuma saņēmējs ir Atbalsta pretendents, kas izvēlēts ZM izsludinātajā ieprikuma procedūrā par mācību organizēšanu un īstenošanu Pasākuma ietvaros.

 

ATBALSTA PRETENDENTS IR:

 1. nozares NVO, lauksaimniecības vai mežsaimniecības PKS, kura nav iekļauta Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izglītības iestāžu reģistrā ar licencētu izglītības programmu lauksaimniecības, mežsaimniecības vai pārtikas ražošanas jomā;
 2. juridiska persona, kura ir iekļauta IZM izglītības iestāžu reģistrā ar vismaz vienu licencētu izglītības programmu lauksaimniecības, mežsaimniecības vai pārtikas ražošanas jomā un kuras piedāvājumā ietvertās darbības tiek īstenotas vismaz trešdaļā Latvijas teritorijas, kas aptver vismaz 3 LAD RLP klientu apkalpošanas teritoriju – katrā no šīm teritorijām ir vismaz 1 reģistrēta struktūrvienība.

ATBALSTU PIEŠĶIR PAR:

Teorētisku un praktisku, arī praktisku mācību ārvalstīs organizēšanu un īstenošanu ar nosacījumu, ka praktiskās mācības aizņem 30-60% no kopējā mācību kursa.
Viena mācību kursa ilgums ir 16 līdz 160 stundas un tās īstenojamas 1 gada laikā, sākot no pirmās mācību norises dienas.

NETIEK ATBALSTĪTAS mācības, kas ir daļa no vidējā vai augstākā līmeņa izglītības programmas, kura iekļauta licencēto un akreditēto IZM izglītības programmu reģistros. 

 

ATBALSTA APMĒRS:
(vienam atbalsta pretendentam visā periodā)

 • 500 000 euro – nozares NVO, lauksaimniecības vai mežsaimniecības PKS, kura nav iekļauta IZM izglītības iestāžu reģistrā ar licencētu izglītības programmu lauksaimniecības, mežsaimniecības vai pārtikas ražošanas jomā;
 • 8 500 000 euro – juridiskai personai, kura ir iekļauta IZM izglītības iestāžu reģistrā ar vismaz 1 licencētu izglītības programmu lauksaimniecības, mežsaimniecības vai pārtikas ražošanas jomā un kuras piedāvājumā ietvertās darbības tiek īstenotas vismaz trešdaļā Latvijas teritorijas.


ATBALSTA INTENSITĀTE:

 • 100 % - mācībām par savstarpējās atbilstības prasībām, lauksaimniecības produktu integrēto audzēšanu, pastāvīgo pļavu un ganību saglabāšanas nosacījumiem, agrovidi un bioloģisko lauksaimniecību, mežaudžu ražības un CO2 apjoma piesaistes palielināšanu, meža sertifikāciju, meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un savvaļas dzīvnieku slimībām, kooperatīvu izveidi un kopdarbības pamatprincipiem;
 • 50 % no atbalsta pretendenta piedāvātās mācību cenas - pārējām mācībām par specifiskajiem lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas un mežsaimniecības tematiem saistībā ar uzņēmumu efektivitātes palielināšanu.

IZŅĒMUMS
Atbalsta intensitāti iespējams palielināt no 50% līdz 90%,
ja Gala labuma guvējs spēj pierādīt, ka ir:

 • mazā saimniecība un mežsaimniecisko pakalpojumu uzņēmums, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 euro;

 • meža zemes īpašnieks un tiesiskais valdītājs ar meža zemes platību līdz 50 ha.

 

ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS:

Mācību materiālu izmaksas, lektoru atlīdzība, tulkošanas, publicitātes, transporta un uzturēšanās izmaksas, mācību vajadzībām nepieciešamo telpu, iekārtu, tehnikas un mācību materiālās bāzes izmaksas, organizatoriskās un vispārējās izmaksas.


PRASĪBAS ATBALSTA PRETENDENTAM:

 • vismaz 2 gadu pieredze pieaugušo tālākizglītības organizēšanā;
 • pieredze mācību organizēšanā un īstenošanā lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas ražošanas jomā;
 • vismaz reizi gadā apmācīts iesaistītais personāls;
 • spēj nodrošināt ar mācību īstenošanai nepieciešamo materiāltehnisko bāzi;
 • lektori ar vismaz 3 gadus ilgu pieredzi nozarē, par kuru tie izglīto;
 • lektori ar augstāko vai profesionālo vidējo izglītību nozarē, par kuru tie izglīto.

Lektoru skaits ar profesionālo vidējo izglītību nepārsniedz
30% no attiecīgā mācību kursa lektoru kopskaita.


GALA LABUMA GUVĒJS:

 • lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozarē – juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas lauksaimniecības un pārtikas ražošanas (Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas) nozarē, lauksaimniecības zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji;
 • pārtikas ražošanas nozarē – juridiskas personas un fiziskas personas, kas veic saimniecisko darbību un ir iesaistītas Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā neminētu pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanā;
 • mežsaimniecības nozarē – juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas mežsaimniecības nozarē, meža zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji.

Gala labuma guvējam - JURIDISKAI PERSONAI -
pirms pieteikšanās mācībām jābūt reģistrētam LAD Klientu reģistrā.

Kārtas

Atbalsta pretendents izvēlēts publiskā iepirkuma procedūras kārtībā.

Kārta Pieteikuma
termiņš
Iepirkuma numurs /
ZM paziņojums
Līgumcena,
EUR
Līguma
izpildes laiks
1.kārta 29.02.2016.-
21.04.2016.
ZM/2016/2_ELFLA 2 500 000 24 mēneši
2.kārta 31.10.2016.-
30.11.2016.
ZM/2016/24_ELFLA 11 lotes
350 000
24 mēneši
3.kārta 01.02.2017.-
20.02.2017.
ZM/2017/5_ELFLA

4 lotes

68 000

24 mēneši
4.kārta 20.09.2017.-
31.10.2017.
ZM/2017/20_ELFLA

9 lotes

230 000

24 mēneši
5.kārta

14.07.2018. - 17.08.2018.

ZM/2018/26_ELFLA 5 400 000

40 mēneši

6.kārta

01.11.2018. - 30.11.2018.

 ZM/2018/32_ELFLA

9 lotes

348 000

12 mēneši

7.kārta

16.01.2019. - 24.01.2019.

ZM 2019/1_ELFLA

4 lotes

128 000

12 mēneši

8.kārta

22.09.2020. - 20.10.2020.

ZM/2020/13_ELFLA

12 lotes

249 000

12 mēneši

9.kārta

15.09. 2021. – 13.10.2021.

ZM/2021/21_ELFLA 150 000 

12 mēneši

 

 

 

 

 

 

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.