1.2 Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem

Pasākuma mērķis ir nodrošināt tāda demonstrējuma ierīkošanu (izveidi, iekārtošanu, iekārtu uzstādīšanu) un īstenošanu, kurš praktiski demonstrē vai uzskatāmi parāda kāda jauna agrotehniska paņēmiena, tehnoloģiska procesa, kultūrauga vai dzīvnieku šķirnes priekšrocības, kas pārbaudītas pētījumos un atspoguļo vismaz divus variantus – līdzšinējo standarta paņēmienu un jauno paņēmienu

Atbalsta pretendents ir juridiska persona, kas ir reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā vai Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā un atbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām

Atbalsta apmērs: nosakot līgumcenu, tiks ņemts vērā, ka maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs viena demonstrējuma ierīkošanai un īstenošanai vienā gadā ir 15 000 euro (bez – PVN)

Pasākumā tiek atbalstīti demonstrējumi, kuru minimālais īstenošanas laiks ir viens gads, un informācijas sniegšanas pasākumi

Atbalsta intensitāte: 100% no attiecināmajām izmaksām

Detalizēta informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem
skatāma sadaļā "NOSACĪJUMI"

Pieejamais finansējums
15000 EUR
Kārta atvērta
04.10.2022.-08.11.2022.
Finansējuma ierobežojums
viena demonstrējuma ierīkošanai un īstenošanai vienā gadā
Atbalstāmās nozares
 • Zinātniskā pētniecība
Atbalstāmās aktivitātes
 • Pētniecības pakalpojumi
 • Eksperimentālā izstrāde
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Juridisku personu apvienības

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Finansējuma saņēmējs ir Atbalsta pretendents, kas izvēlēts ZM izsludinātajā ieprikuma procedūrā par demonstrējumu pasākumu nodrošināšana Pasākuma ietvaros.


ATBALSTA PRETENDENTS IR

juridiska persona, kas ir reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā vai Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā. Pretendentam ir tiesības apvienoties ar citiem Pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu

ATBALSTU PIEŠĶIR PAR:

 • demonstrējuma ierīkošanu, īstenošanu, popularizēšanu un rezultātu izplatīšanu;
 • ieguldījumiem materiālajos aktīvos un tādiem nemateriālajiem ieguldījumiem demonstrējuma saimniecībā, kuri ir tieši saistīti ar demonstrējuma mērķu sasniegšanu.


ATBALSTA APMĒRS:

maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs viena demonstrējuma ierīkošanai un īstenošanai vienā gadā ir 15 000 euro (bez – PVN). Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītasar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu

Pretendents ir tiesīgs pieteikties uz vienu vai vairākiem demonstrējumiem

 
ATBALSTA INTENSITĀTE:
 100% no attiecināmajām izmaksām

ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS:

ar demonstrējuma ierīkošanu, īstenošanu, popularizēšanu un rezultātu izplatīšanu saistītas izmaksas, piemēram, atlīdzība iesaistītajam personālam, mācību materiālu izmaksas, transporta izdevumi, publicitātes izmaksas, kā arī vispārējās izmaksas (tai skaitā administratīvās izmaksas)

PRASĪBAS ATBALSTA PRETENDENTAM:

 • vismaz 3 gadus ilga pieredze demonstrējumu ierīkošanā, lauka dienu vai publisku semināru organizēšanā lauksaimniecības nozarē;
 • vismaz 3 gadus ilga pieredze konsultāciju sniegšanā lauksaimniecības nozarē;
 • izstrādāts piedāvājums tāda demonstrējuma ierīkošanai un īstenošanai, kurā savu dalību apliecina vismaz viena ražotājus pārstāvoša biedrība, zinātniska organizācija, konsultāciju organizācija un zemnieku saimniecība vai komercsabiedrība, kas ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā, komercreģistrā vai ir reģistrēta kā nodokļu maksātāja;
 • demonstrējuma ierīkošanai un īstenošanai piesaistīts nozares speciālists un zinātniskais vadītājs, kurš pārstāv augstskolu akadēmisko personālu vai ieņem akadēmisko amatu zinātniskajā institūcijā vai kuram ir vismaz maģistra grāds lauksaimniecībā vai dabaszinātnēs. 

Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības sniegt pakalpojumu un slēgt Līgumu


PAPILDU NOSACĪJUMI:

 • atbalsta pretendents vismaz reizi gadā organizē lauka dienu un demonstrējuma nobeigumā – publisku semināru, kā arī publicē demonstrējuma rezultātus atbalsta pretendenta izveidotā vai attiecīgās nozares tīmekļvietnē;
 • saimniecība, kas piedalās demonstrējuma ierīkošanā un īstenošanā, ievēro labas lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumus, savstarpējās atbilstības prasības, kā arī dzīvnieku labturības un higiēnas prasības.

Kārtas

Atbalsta pretendents izvēlēts publiskā iepirkuma sarunu procedūras kārtībā.

Kārta      Iepirkuma numurs Pieteikuma termiņš Līgumcena,
EUR
Līguma izpildes laiks Dokuments

1.kārta

ZM/2017/4_ELFLA 24.02.2017.-
30.03.2017.
1652530,48 36 - 60 mēneši

Paziņojums

2.kārta

 ZM/2018/5_ELFLA

13.02.2018.- 06.03.2018.

 0,00

60 mēneši

Paziņojums

3.kārta

ZM/2018/7_ELFLA

22.03.2018.- 24.04.2018

 59762,40

24-60 mēneši

Paziņojums

4.kārta

ZM/2018/41_ELFLA

22.12.2018.- 23.01.2018.

464614,85 

21-39 mēneši

Paziņojums

5.kārta

ZM/2019/2_ELFLA

17.01.2019.- 13.02.2019.

 59 998,72

48 mēneši

Paziņojums

6.kārta

ZM 2020/1_ELFLA

08.06.2020.- 13.07.2020.

151 751,58  

27-36 mēneši

Paziņojums

7.kārta  ZM/2021/6_ELFLA

23.03.2021.- 13.04.2021.

26 176,22 21 mēnesis   Paziņojums
8.kārta

 ZM/2021/25_ELFLA

06.11.2021.- 20.12.2021.

 435 548,05

36-42 mēneši 

Paziņojums I

Paziņojums II

9.kārta  ZM/2022/11_ELFLA

26.05.2022.- 06.07.2022.

765 000,00    Paziņojums
10.kārta ZM 2022/19_ELFLA

04.10.2022.- 08.11.2022.

630 000,00    

 

 

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.