16.1 Atbalsts EIP* lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai

* EIP - Eiropas Inovāciju partnerības

Informācija par 16.1. apakšpasākumā apstiprinātajiem projektiem uz 28.12.2021. (.xlsx)

Pasākuma mērķis ir vismaz nacionāli nozīmīgu uz jaunradi vērstu projektu īstenošana  mežsaimniecības  nozarē vai tās sektorā, atbalstot tādu projektu īstenošanu, kas paredz jaunradītus risinājumus nozarē vai tās sektorā, ar iespējami plašāku potenciālo labuma guvēju loku, lai sekmētu nozares attīstību kopumā.

Atbalsta intensitāte: 90% 

Atlase notiek divos posmos:
    1.posms: projekta idejas atlase un EIP darba grupas apstiprināšana;
    2.posms: detalizēti sagatavotu projektu iesniegumu atlase.

Pieejamais finansējums
3 493 387
Kārta atvērta
26.09.2022.-25.10.2022.
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts mežsaimniecībai
Atbalstāmās aktivitātes
 • Pētījumi
 • Eksperimentālā izstrāde
Atbalsta pretendenti
 • Eiropas Inovāciju partnerība
Svarīgi

16.1.apakšpasākumā 5.kārtas ietvaros atbalstāmā nozare ir mežsaimniecības nozare.

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Ja projekta īstenošanas mērķis ir saistīts ar meža produktu pārstrādi, labuma guvējiem no tā īstenošanas ir jābūt arī primārajiem ražotājiem mežsaimniecības nozarē


ATBALSTS PRIORITĀRI TIEK SNIEGTS (CIKLTĀL TAS ATTIECINĀMS UZ MEŽSAIMNIECĪBU):

 • ekonomiski dzīvotspējīgu lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas sistēmu attīstībai, ievērojot ilgtspējīgas attīstības principus;
 • lauksaimniecības un mežsaimniecības resursu saglabāšanai un efektivitātes uzlabošanai (piemēram, samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas (SEG), palielināt energoefektivitāti, ieviest precīzās un bezatlikuma tehnoloģijas, samazinot mēslošanas līdzekļu un pesticīdu lietošanu, kā arī veicinot oglekļa uzglabāšanu un CO2 piesaisti);
 • pārtikas un kokmateriālu īsās piegādes ķēdes stiprināšanai, veicinot sadarbību starp vietējiem ražotājiem, lai samazinātu attālumu starp ražotāju un galapatērētāju, kā arī starpnieku skaitu un veicinātu tiešo iegādi no pārtikas ražotāja.

Maksimālais projekta īstenošanas termiņš:

1.-3. kārtā iesniegtajiem projektiem -PIECI GADI no lēmuma par atbalsta piešķiršanu pieņemšanas brīža, bet ne ilgāk kā līdz 2025.gada 30.jūnijam;

4. un 5.kārtā iesniegtajiem projektiem - līdz 2025.gada 30.jūnijam.

ATLASES POSMI:

1.posms
Projekta idejas atlase un EIP darba grupas apstiprināšana

ATBALSTA PRETENDENTS IR:
potenciālā EIP darba grupa, kas apvieno lauksaimniekus, mežsaimniekus, lauksaimniecības produktu pārstrādātājus, lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozares nevalstisko organizāciju vai kooperatīvu pārstāvjus, konsultantus, pētniekus, tostarp studentus, vai citas jaunradē ieinteresētās puses.

ATBALSTA SAŅEMŠANAS NOSACĪJUMI:

 1. Atbalsta pretendents veido jaunu sadarbību starp vismaz 3 dažādām personām (EIP darba grupas apvienojums), no kurām vismaz viens ir mežsaimnieks un kuras savstarpēji nav saistītas;
 2. iesniedz nacionāli nozīmīgu, uz jaunradi vērstu EIP projekta ideju atlases komisijā projekta idejas iesniegumu;
 3. EIP darba grupas projekta ideja ir saistīta ar mežsaimniecību.

Projekta idejas iesniegumu vērtē Zemkopības ministrijas izveidota komisija ne mazāk kā trīs locekļu sastāvā. Lai novērtētu projekta ieguldījumu uz jaunradi vērsta procesa vai darbības radīšanā, komisija nodrošina vismaz trīs individuālu neatkarīgu ekspertu piesaisti.

Tiek vērtēta iesniegto projektu idejas un potenciālo EIP darba grupu izveidošanā ieinteresēto personu atbilstība izvirzītajai projekta idejai, ievērojot pasākuma nosacījumus un projekta idejas iesniegumu atlases kritērijus. Komisija pieņem lēmumu par projekta idejas atbilstību vai noraidīšanu un EIP darba grupas apstiprināšanu.

2.posms
Projekta iesniegumu atlase

Atbalsta pretendents ir 1.posmā apstiprinātā EIP darba grupa un tā atbilst atbalsta saņemšanas nosacījumiem:

 • ir noslēgts sadarbības līgums starp sadarbības partneriem;
 • EIP darba grupas projekts ir saistīts ar mežsaimniecību;
 • ir izstrādāts un Lauku atbalsta dienestā iesniegts projekta iesniegums;
 • ir izstrādātas iekšējās procedūras, nosakot lēmumu pieņemšanas kārtību EIP grupā, nodrošinot lēmumu pieņemšanas caurspīdību un novēršot interešu konfliktu.

Projekta iesnieguma atlasi un vērtēšanu veic Lauku atbalsta dienests. 

Sagatavojot projekta iesniegumu, jānodrošina tā atbilstība
1.posmā apstiprinātajai projekta idejai, kurā pēc apstiprināšanas
nav pieļaujamas būtiskas izmaiņas


SVARĪGI:

 1. Par jaunu atbalsta saņēmēju uzskatāma atbalsta saņēmēju grupa, ja partneru skaits mainās vairāk nekā par 70%.
 2. Ja kāds no sadarbības partneriem ir pārtraucis savu darbību atbalsta saņēmēju grupā, to aizvieto ar citu līdzvērtīgu partneri, kas pārņem aizstājamā sadarbības partnera saistības un pienākumus. 

APMĒRS:
plānošanas periodā vienai EIP darba grupai kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 500 000 euro

ATBALSTA INTENSITĀTE:

 • 90%- no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām;
 • ja atbalsta saņēmējs, īstenojot projektu, iegādājas vai iegulda kapitālu produktīvās investīcijās, tiek piemērota atbalsta intensitāte un valsts atbalsta normas, kas noteiktas normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” Produktīvajām investīcijām saistībā ar pasākumu tiek piemērota papildu intensitāte 10%.

PRIEKŠAPMAKSA:
EIP darba grupa projekta īstenošanai var izmantot priekšapmaksu 10% no attiecināmo izmaksu summas.

Produktīvās investīcijas īpašnieks nedrīkst pārtraukt savu darbību
EIP darba grupā


Projektā nodarbinātā personāla atalgojuma likmes ir šādas:

 • vadošajam partnerim, kas plāno un vada projektu, un atbild par tā izpildi kopumā, norīkotajām personām un pētniekam – līdz 18 euro stundā;
 • pārējiem sadarbības partneriem, kuri atbild par noteiktu projekta daļu un tās izpildi vai kuri projektā pilda konkrētus uzdevumus, – līdz 11 euro stundā.

Kārtas

Kārtas
periods
Dokuments Pieejamais publiskais
finansējums, EUR
Operatīvā informācija
Projektu iesniegšanas 1.kārta

1.POSMS

01.07.2017.-31.07.2017.

Paziņojums

 

  

3 000 000

Kārtā iesniegto projektu skaits

2.POSMS

22.12.2017.-26.01.2018.

Paziņojums

2.POSMAM apstiprinātie projektu
iesniegumi

2.POSMA rindošanas punkti

Projektu iesniegšanas 2.kārta

1.POSMS

01.03.2018.-05.04.2018

Paziņojums 3 685 500   Kārtā iesniegto projektu skaits

2.POSMS

23.07.2018.-23.08.2018

Paziņojums

2.posmam apstiprinātie projektu iesniegumi

Projektu iesniegšanas 3.kārta

1.POSMS

02.11.2018.-03.12.2018.

Paziņojums 6 266 175,04   Kārtā iesniegto projektu skaits

2.POSMS

08.05.2019.-10.06.2019.

Paziņojums 2.posmam apstiprinātie projektu iesniegumi 

Projektu iesniegšanas 4.kārta

1.POSMS

09.08.2021.-09.09.2021.

 Paziņojums  6 000 000

 

 Kārtā iesniegto projektu skaits

 2.POSMS

 01.03.2022.-01.04.2022.

 Paziņojums

2.posmam apstiprinātie projektu iesniegumi

2.posma rindošanas punkti

Projektu iesniegšanas 5.kārta

1.POSMS

26.09.2022.-25.10.2022.

Paziņojums 3 493 387  

 

 

 


 

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.