4.3 Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā

Projektu iesniegšanas 2. kārta VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamajiem īpašumiem” valsts nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai.

Kārta atvērta: no 20.05.2021. līdz 01.12.2021.

Kārtai pieejamais publiskais finansējums: EUR 7 000 000.

Apakšpasākuma  „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.

Atbalstāmā aktivitāte - meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana, tai skaitā pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu pārbūve vai atjaunošana (bez seguma).

 Dealizēta informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem skatāma šķirklī zemāk.

4.3. Aktivitāte | Ieguldījumi materiālajos aktīvos
Pieejamais finansējums
7 000 000
Kārta atvērta
20.05.2021.-01.12.2021.
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai
 • Atbalsts mežsaimniecībai
Atbalsta pretendenti
 • Valsts iestādes
Svarīgi

Projektu iesniegumu iesniegšana ir tikai LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).

Kontaktinformācija jautājumos par Projekta iesniegumu elektronisku aizpildīšanu EPS sistēmā:
 • par projektu pieteikuma datu tehnisku aizpildīšanu EPS sistēmā - 67027870 vai 67027129
 • par apakšpasākuma 4.3. pieteikšanās nosacījumiem - 25725695; 25731807 vai 25404825

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

ATBALSTA PRETENDENTS IR:

 1. Meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai, tai skaitā pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu pārbūvei vai atjaunošanai (bez seguma):
 • lauku saimniecība, kas plāno īstenot projektu lauksaimniecības vai meža zemē;
 • pašvaldība (arī pašvaldības kapitālsabiedrība), kas veiks pašvaldības īpašumā esošu meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju pārbūvi vai atjaunošanu lauksaimniecības vai meža zemē un pašvaldības nozīmes koplietošanas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu lauksaimniecības vai meža zemē;
 • valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājs vai tiesiskaiS valdītājs
 • fiziska vai juridiska persona persona, kuras īpašumā ir mežs un kura plāno īstenot projektu meža zemē, ietverot lauksaimniecības zemi, ja tajā plānotās meliorācijas sistēmas pārbūves un atjaunošanas izmaksas nav lielākas par 30% no kopējām projekta meliorācijas sistēmas pārbūves un atjaunošanas izmaksām un projektā plānotā.
Iepriekš minētie pretendenti (izņemot valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”) var īstenot 1 kopīgu projektu, ja starp kopprojekta dalībniekiem ir noslēgts notariāli apliecināts līgums un pēc kopprojekta īstenošanas tiek pārbūvēta vai atjaunota 1 koplietošanas meliorācijas sistēma, kura regulē ūdens režīmu vismaz 2 zemes īpašumos ar kopēju robežu. Kopprojekta līgumu iesniedz un atbalstu saņem viens no meliorācijas sistēmas īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem.
 1. Lauksaimniecības infrastruktūras attīstībai - laukumu būvniecībai vai pārbūvei pie ražošanas objektiem un ražošanas objektu pievadceļu būvniecībai un pārbūvei (bez cietā seguma):
 • kooperatīvā sabiedrība;
 • lauku saimniecība - juridiska vai fiziska persona, kas ražojusi lauksaimniecības produktus un guvusi ieņēmumus no lauksaimniecības produkcijas  pārdošanas pēdējā noslēgtajā gadā.

 

ATBALSTA SAŅEMŠANAS NOSACĪJUMI:

1. Pretendenta īpašumā, nomā vai tiesiskajā valdījumā ir:

 • meliorācijas kadastrā reģistrēta pārbūvējama vai atjaunojama meliorācijas sistēma;
 • zeme, uz kuras plānots attīstīt lauksaimniecības infrastruktūru, – ja projektā tiek plānota infrastruktūras attīstība – laukumu būvniecība vai pārbūve pie ražošanas objektiem un ražošanas objektu pievadceļu būvniecība un pārbūve (bez cietā seguma);
 • zeme, uz kuras plānota meliorācijas sistēmas pārbūve vai atjaunoša.

Nomas gadījumā nomas līgumam jāparedz meliorācijas sistēmas pārbūvi, atjaunošanu vai lauksaimniecības infrastruktūras attīstību.

 2. Atbalstu meliorācijas sistēmas pārbūvei vai atjaunošanai piešķir, ja tā atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

 • meliorācijas sistēmā būvdarbi veikti pirms vairāk nekā 15 gadiem;
 • projektā paredzētajos meliorācijas sistēmas atjaunošanas darbos izrokamās grunts apjoms, rēķinot tikai vaļējo meliorācijas sistēmu izbūvē izraktās grunts apjomu, ir vismaz 30 % no atjaunojamās meliorācijas sistēmas izbūvē izraktās grunts apjoma (kubikmetros).

 

3. Normatīvajos aktos par riska ūdensobjektiem noteiktajos riska ūdensobjektu sateces baseinos atbalstu par meliorācijas sistēmu pārbūvi un atjaunošanu saņem tikai par videi draudzīgu meliorācijas sistēmu izveidi:

 • Sedimentācijas baseini – lauksaimniecības un meža zemes nosusināšanas sistēmu ūdensnoteku (ūdensteču, novadgrāvju) gultņu paplašinājumi un padziļinājumi ar ūdeni izskalojamo produktu sedimentācijai un bioloģiskai akumulācijai (nostādinātājbaseini);
 • Divpakāpju meliorācijas grāvji – divpakāpju salikts ūdensnotekas gultnes šķērsprofils, veidojot vai saglabājot izveidojušās mākslīgas palienes ar nostiprinājumiem vai bez tiem
 • Akmeņu krāvumi – projektējot atjaunojamas vai pārbūvējamas ūdensnotekas vai novadgrāvja trasi, garenslīpumu un šķērsprofilu, gultnē atstāj lielos akmeņus vai veido akmeņu krāvuma krācītes
 • Meandrēšana – ūdensnotekas gultnes sīklīkumainības veidošana, atjaunojot vecās gultnes posmus vai veidojot jaunus līkumus
 • Kontrolētā drenāža – divpusējā mitruma regulēšanas konstrukcijas drenu kontrolakās vai uz drenu kolektoru iztekām
 • Mākslīgie mitrāji – mākslīgi veidoti mitrāji ūdens piesārņojuma piesaistei ar virszemes vai pazemes plūsmu.

 

ATBALSTU NEPIEŠĶIR meliorācijas sistēmas pārbūvei vai atjaunošanai:

 • Natura 2000 teritorijās, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju stingrā režīma, dabas lieguma un dabas parka režīma zonās (izņemot, ja meliorācijas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu paredz Natura 2000 teritorijas vai īpaši aizsargājamās dabas aizsardzības plāns) un mikroliegumos vai bioloģiski vērtīgajos zālājos;
 • dabiskās ūdenstecēs.

 

ATBALSTA INTENSITĀTE:

 • Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana – 50%;
 • Videi draudzīgu meliorācijas sistēmu ierīkošana – 60%;
 • Meliorācijas sistēmu pārbūve vai atjaunošana kopprojektos – 60%;
 • Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas – 90%;
 • Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana valsts nozīmes sistēmās – 100%;
 • Laukumi, pievadceļi u. tml. infrastruktūra kooperatīvajām sabiedrībām – 40%;
 • Laukumi, pievadceļi u. tml. infrastruktūra lauku saimniecībām, t.sk. jaunajiem lauksaimniekiem – 40%.

 

MAKSIMĀLĀS ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS 2014-2020 periodā vienam atbalsta pretendentam:

 • lauku saimniecībai, fiziskai personai saimnieciskās darbības veicējam, kura īpašumā ir mežs, juridiskai personai, kuras pamatkapitālā ir vairāk nekā 50 % privātā kapitāla daļu, pašvaldībai (arī pašvaldības kapitālsabiedrībai, kas veiks pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu) meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai (gan viena īpašnieka, gan koplietošanas), t.sk. meliorācijas objektam pieguloša ceļa pārbūvei un atjaunošanai - kopējā attiecināmo izmaksu summa nav lielāka par EUR 300 000;
 • valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājam meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai (gan viena īpašnieka, gan koplietošanas), t.sk. meliorācijas objektam pieguloša ceļa pārbūvei un atjaunošanai - kopējā attiecināmo izmaksu summa ir bez ierobežojuma;
 • lauksaimniekam lauksaimniecības infrastruktūras (laukumi pie ražošanas objektiem, pievadceļi) attīstībai – būvniecība, pārbūve un atjaunošana - kopējā attiecināmo izmaksu summa ir EUR 50 000;
 • kooperatīvā sabiedrībai lauksaimniecības infrastruktūras (laukumi pie ražošanas objektiem, pievadceļi) attīstībai – būvniecība, pārbūve un atjaunošana - kopējā attiecināmo izmaksu summa ir EUR 300 000.
 • valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūves un atjaunošanas gadījumā attiecināma ir finanšu rezerve neparedzētiem izdevumiem – ne vairāk kā līdz 5 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs vienam atbalsta pretendentam kopumā visos ELFLA pasākumos "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" un "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" visā plānošanas periodā nepārsniedz 6 000 000 euro (ņemot vērā saistītos uzņēmumus (tai skaitā vienu vienoto uzņēmumu) atbilstoši regulas Nr. 702/2014 1. pielikuma 3. panta 3. punktā definētajiem nosacījumiem, izņemot atbilstīgu lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību, kurai attiecināmo izmaksu apmērs nepārsniedz 10 000 000 euro.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI SAISTĪBĀ AR VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBĀM:

 • Vides pārraudzības valsts biroja atzinuma kopiju par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai atzinuma kopiju par ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma ziņojumu, kā arī noslēguma vai novērtējuma ziņojuma kopiju, ja projektam ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums
 • projektiem, kuriem ir veikts sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums, bet ietekmes uz vidi novērtējuma vai ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma procedūra nav jāpiemēro, pievieno lēmuma kopiju par ietekmes uz vidi novērtējuma vai ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma procedūras nepiemērošanu
 •  ja projektam ir veikts ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums, iesniedz Valsts vides dienesta tehniskos noteikumus, bet, ja projektam ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums nav bijis nepieciešams, – Valsts vides dienesta tehniskos noteikumus vai atzinumu par, ka projekta īstenošanai nav nepieciešami tehniskie noteikumi. Dokumentus iesniedz sešu mēnešu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai kopā ar tehnisko projektu;
 • ja meliorācijas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu veic īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, tad iesniedz Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegtu apliecinājumu par paredzētās darbības atbilstību īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānam

Atskaites un maksājumi

ELFLA publicitātes plāksnīte (paraugs)

 • minimālais informatīvā plakāta izmērs – A3 jeb 297x420mm
 • izvietošanas termiņš – sākot no pirmās projekta īstenošanas dienas un, saglabājot to visu projekta īstenošanas laiku
 • izvietošana – sabiedrībai labi redzamā vietā, piemēram, pie ēkas ieejas un atbalsta saņēmēja profesionālajā mājas lapā (ja tāda ir)

Kārtas

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR
 1.kārta

06.07.2015.-04.08.2015.

06.07.2015.-01.12.2019.*

Paziņojums

Paziņojums

15 000 000

36 596 500*

2.kārta

04.01.2016.-04.02.2016.

Paziņojums

10 519 239

3.kārta

21.11.2016.-21.12.2016.

Paziņojums

6 015 013

4.kārta

07.11.2017.-07.12.2017.

Paziņojums

8 000 000

5.kārta

18.10.2018.-22.11.2018.

Paziņojums

13 594 048

2.kārta*

20.05.2021.-01.12.2021.*

Paziņojums

7 000 000*

*Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem valdītājiem

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.