6.4 Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā (tūrisma aktivitātēm)

Informācija par 4.kārtā iesniegto tūrisma pieteikumu skaitu un finansējumu (01.07.2019.)

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.

Atbalsta intensitāte ir 40% un 50%.

Pasākuma ietvaros tiek atbalstītas aktivitātes, kas saistītas ar tūrisma aktivitāšu veicināšanu.

4.kārtai pieejamais publiskais finansējums: EUR 7 248 536

Pieejamais finansējums
7 248 536

Kārta noslēgusies

Finansējuma ierobežojums
Visā plānošanas periodā attiecināmās izmaksas nepārsniedz 700 000 euro
Atbalstāmās nozares
 • Tūrisma nozare
Atbalstāmās aktivitātes
 • Būvniecība
 • Iekārtu iegāde
 • Tehnikas iegāde
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Individuālie komersanti
 • Saimnieciskās darbības veicēji
 • IZŅEMOT biedrības/nodibinājumi
Svarīgi

Kontaktinformācija jautājumos par Projekta iesniegumu elektronisku aizpildīšanu EPS sistēmā:

 •  par projektu pieteikuma datu tehnisku aizpildīšanu EPS sistēmā - 67027870 vai 67027129

 • par pasākuma 6.4. pieteikšanās nosacījumiem - 26547251

 

Projektu iesniegumu iesniegšana ir tikai EPS sistēmā!!!

 LAD

struktūrvienība 

Finansējuma apmērs, EUR

Kopā  7 248 536
 Austrumlatgales RLP 1 071 119
 Dienvidkurzemes RLP 731 828
 Dienvidlatgales RLP 960 422 
 Lielrīgas RLP  1 227 470
 Viduslatvijas RLP 630 427 
 Zemgales RLP  603 049
 Ziemeļaustrumu RLP  398 443
 Ziemeļkurzemes RLP  529 367
 Ziemeļvidzemes RLP  1 096 412

 

* * *

Projekta ietvaros veicot publikāciju IUB (Iepirkumu uzraudzības birojā - www.iub.gov.lv) par paredzēto piegādi, pakalpojumu vai būvdarbiem, iepirkuma publikācijā nepieciešams pievienot arī iepirkuma līguma projektu, ja noteikts, ka iesniedzami pilnībā izstrādāti un galīgi piedāvājumi, kurā minimāli nepieciešamās sadaļas būtu: – iepirkuma priekšmets, paredzēta vieta līguma summai, norēķinu kārtība, līguma izpildes termiņi, līdzēju atbildība ( ar noteiktām saistībām un sankcijām), utml.

(28.02.2017. MK noteikumu Nr.104. 22.punkta prasība)

* * *

Biežāk uzdotie jautājumi par pasākuma nosacījumiem
(tuvākajā laikā tiks aktualizēts)

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

ATBALSTA PRETENDENTS IR:

 1. lauksaimnieks – saimnieciskās darbības veicējs, kura dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, kā arī IK vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā;
 2. saimnieciskās darbības veicējs, kura dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, kā arī IK vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā, ja tie atbilst mikro vai maza uzņēmuma statusam;

ATBALSTA PRETENDENTS aktivitātē "TŪRISMA AKTIVITĀŠU VEICINĀŠANA"– 1.un 2.punktā minētās personas, kas ir, tūrisma pakalpojumu sniedzēji un apliecina saimnieciskās darbības sistemātiskumu esošā tūrisma piesaistes objektā


ATBALSTĀMĀS AKTIVITĀTES: 
tūrisma aktivitāšu veicināšana – esošiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem vai lauksaimniekiem darbības dažādošanai

SASNIEDZAMIE MĒRĶI: 

 1. rada vismaz vienu jaunu darbavietu (tikai, ja kopējo attiecināmo izmaksu apmērs pārsniedz 200 000 euro apmēru);
 2. saglabā esošās darbavietas;
 3. attīsta saimniecisko darbību.

Īstenojot projektu, tiek sasniegts vismaz viens
no augstāk minētajiem mērķiem un tiek nodrošināta tā izpilde
VISU PROJEKTA UZRAUDZĪBAS LAIKU

 

ATBALSTA APMĒRS:

 1. Plānošanas periodā vienai ar atbalsta pretendentu saistīto personu grupai kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 300 000 euro;
 2. Vienam atbalsta pretendentam programmēšanas periodā pieejamais maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs tiek aprēķināts, nepārsniedzot atbalsta pretendenta neto apgrozījumu no saimnieciskās darbības pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vairāk kā trīs reizes.

Šo 2.nosacījumu atbalsta pretendentam nepiemēro, ja tā kopējā atbalstīto attiecināmo izmaksu summa programmēšanas periodā NEPĀRSNIEDZ 20 000 euro.

 

ATBALSTA INTENSITĀTE:

 • 50% - no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām par ieguldījumiem energoefektīvās ēkās;
 • 40% - no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām.


ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS:

 • jaunu pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu iegāde;
 • jaunas būvniecības vai pārbūves projektu izmaksas;
 • būvmateriālu iegādes izmaksas;
 • vispārējās izmaksas, bet ne vairāk kā 7% no būvniecības tāmē iekļauto attiecināmo izmaksu kopsummas, nepārsniedzot 5 000 euro.

Maksimālās attiecināmās izmaksas atbalsta aprēķināšanā galvenajiem būvju tipiem noteiktas Noteikumu Nr.320 5. pielikumā


NEATTIECINĀMĀS IZMAKSAS:
Noteikumu Nr.320 46.punktā noteiktas Pasākumā neattiecināmās izmaksas, t.sk.:

 • izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav īstenota atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;
 • nodokļi un nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli tiem pretendentiem, kas nav reģistrēti kā pievienotās vērtības nodokļa maksātāji)
 • investīcijas tādu iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegādei, kas paredzēts lauksaimniecības produkcijas ražošanai;
 • izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas t.sk. arī vispārējās izmaksa;
 • izmaksas, kas veiktas pēc projekta īstenošanas termiņa beigām u.c.


NB!

Ja projektā ir paredzētas tikai būvniecības izmaksas, bet nav paredzētas telpu aprīkošanas, iekārtu un aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas, atbalsta saņēmējs pēdējo maksājuma pieprasījumu Dienestā iesniedz pēc ēku un telpu aprīkošanas, iekārtu un aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas.

Pirms ēku un telpu aprīkošanas un iekārtu un aprīkojuma uzstādīšanas Atbalsta saņēmējs, pamatojoties uz izdevumu dokumentiem, var saņemt starpmaksājumus NE VAIRĀK KĀ 80% apmērā no piešķirtā publiskā finansējuma.

SVARĪGI IEVĒROT!

Pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai, pārbūvei, būvmateriālu iegādei iepirkuma procedūru apliecinošos dokumentus, būvatļaujas kopiju, akceptētu būvprojektu iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai 6 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā 5 darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.

Projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas pamatlīdzekļu iegādei – 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve, atjaunošana – 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Visiem projektiem uzraudzības periods ir 5 gadi pēc to īstenošanas. Ja prece iegādāta, izmantojot finanšu līzinga līdzekļus, uzraudzības periods ir 5 gadi pēc līzinga līgumā noteikto atbalsta saņēmēja visu saistību izpildes, līzinga objekta vērtības izmaksāšanas līzinga kompānijai un iegādātās preces pārņemšanas īpašumā.

Rokasgrāmatas

Kārtas

Projektu
iesniegšanas kārta
Kārtas
periods
Dokuments Pieejamais publiskais
finansējums, EUR
Operatīvā informācija
1.kārta 11.07.2016.-
10.08.2016.
Paziņojums 10 000 000*

Sarindotie projekti

Sarindotie Tūrisma projekti

2.kārta 01.08.2017.-
31.08.2017.
Paziņojums 20 000 000*  Sarindotie projekti
3.kārta  18.06.2018.- 18.07.2018. Paziņojums 21 994 000*  Informācija par kārtā iesniegto projektu publisko finansējumu
4.kārta 17.05.2019.- 17.06.2019. Paziņojums 7 248 536*  Iesniegtie projekti
* Finansējums sadalīts starp aktivitātēm un ievērots reģionalizācijas princips
 • 18.06.2018. - 18.07.2018.

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.