17 Riska pārvaldība

Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu

Atbalsta mērķis ir, daļēji sedzot izdevumus par apdrošināšanas prēmiju, veicināt lauksaimnieku iesaistīšanos lauksaimniecības nozaru riska mazināšanā.

Atbalsta veids: kompensējošs maksājums lauksaimniekiem, pamatojoties uz iesniegto apdrošināšanas polisi par ražas, augu un dzīvnieku apdrošināšanu un tās apmaksu apliecinošajiem dokumentiem.

Atbalsta intensitāte: 70 procenti no apdrošināšanas polises iegādes izdevumiem, bet ne vairāk kā 50 euro  par vienu hektāru (kultūrauga augšanas sezonā) vai vienu liellopu vienību (gadā).

Atbalstu piešķir tikai par spēkā esošām un līdz 2022.gada 1.augustam pilnībā apmaksātām apdrošināšanas polisēm. Polises apmaksu var  veikt pa daļām, bet pēdējais maksājums nevar būt vēlāks par 2022. gada 1.augustu.

Lai saņemtu atbalstu, atbalsts pretendents  Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

 • iesniegumu;
 • apdrošināšanas polises kopiju, kurā norādīti apdrošinātie riski;
 • apdrošināšanas prēmiju samaksu apliecinošu dokumentu kopijas.

Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par attiekumu piešķirt atbalstu un veic izmaksu.

Pieejamais finansējums
16 658 750
Kārta atvērta
01.09.2021.-01.08.2022.
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai
 • Atbalsts lopkopībai
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas
 • Zemnieku saimniecības
Svarīgi

Iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu, vai pasts@lad.gov.lv elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Atbalstu var saņemt, ja pretendents atbilst šādiem nosacījumiem:

 • ir fiziska vai juridiska persona, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L347), 9.pantā minētajiem aktīvā lauksaimnieka nosacījumiem;
 • pie apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēja ir iegādājies apdrošināšanas polisi ražas platību, augu un dzīvnieku apdrošināšanai;
 • ir pilnībā samaksājis apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu par apdrošināšanas polisi;
 • apdrošinātā sējumu un stādījumu platība ir deklarēta vienotā platību maksājuma saņemšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem;
 • apdrošinātie dzīvnieki ir reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu.

 

Uz atbalstu var pretendēt, ja apdrošināšanas polise paredz:

 • segt tos atbalsta pretendenta zaudējumus, kurus radījuši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, dzīvnieku vai augu slimība (izņemot slimības, kas minētas normatīvajos aktos par valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā radušos zaudējumu kompensāciju), kaitēkļu invāzija vai pasākums, kas tiek īstenots, lai izskaustu vai apturētu augu slimību un kaitēkļu invāziju regulas Nr.  1305/2013 37. panta 1. punkta izpratnē.
 • segt zaudējumus, ja atbalsta pretendentam ir iznīcināti ne mazāk kā 20 % no vidējā produkcijas apjoma regulas Nr. 1305/2013 37.panta 1.punkta izpratnē;
 • izmaksāt kompensāciju saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 37.panta 3.punkta nosacījumu – dzīvnieku slimību apdrošināšanas gadījumā;
 • izmaksāt kompensāciju, ja attiecīgajā lauka vienībā katras kultūraugu sugas ražas zudums skaitliskā vērtībā ir lielāks par 20 %, – sējumu un stādījumu platību apdrošināšanas gadījumā;
 • apdrošināšanas kompensāciju aprēķināt, ievērojot regulas Nr.1305/2013 37.panta 4.punktā minēto nosacījumu.

Video

Risku pārvaldība

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.