Imports

Importa licences nepieciešamas uzņēmumiem, kas vēlas importēt (ievest Eiropas Savienībā) atsevišķus lauksaimniecības izcelsmes produktus.

Lai varētu veikt importu, jānoskaidro, vai importējamais produkts ir licencējams.

Ja licence ir nepieciešama, importētājam ir :

Pēc importa veikšanas:

 • Jāpierāda, ka imports veikts, lai varētu atbrīvot nodrošinājumu.

Nosacījumi katram produkta sektoram var būt dažādi, tādēļ detalizēti nosacījumi apskatāmi Rokasgrāmatā.

Uzzināt vai ir nepieciešama importa licence vai nē

Jāiemaksā nodrošinājums

Nodrošinājums apliecina, ka pieteikumā un licencē noteiktais produkta daudzums tiks eksportēts vai importēts.

Nodrošinājuma lielums atkarīgs no produkta daudzuma, ko vēlaties importēt vai eksportēt. Nodrošinājums var veidoties šādi:

 • kā attiecīgā nodrošinājuma likmes reizinājums ar produkta apjomu;
 • kā % daļa no pieprasītās kompensācijas.

Pastāv divi nodrošinājuma iemaksas veidi:

 • skaidras naudas depozīts
 • rakstiska garantija (bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstule)

Nodrošinājums ir jāiemaksā vai tā summai rakstiskajā garantijā ir jābūt EUR.

Ja nodrošinājums tiek iemaksāts  kā skaidras naudas depozīts, tad šis pārskaitījums ir jāveic vismaz 3 darba dienas pirms pieteikuma iesniegšanas.

Nodrošinājums nav nepieciešams:

 • ja nodrošinājuma apjoms ir vienāds vai mazāks ar EUR 100;
 • ja licenci vai sertifikātu (licence pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem) sastāda valsts organizācijai, kas atbild par valsts pienākumu izpildi vai privāta organizācija, kas šādus pienākumus veic valsts pārraudzībā (intervences aģentūras vārdā);
 • humanitārās palīdzības eksportam - Humānās palīdzības aģentūrai jābūt apstiprinātai eksportējošā dalībvalstī.

Skaidras naudas depozīts

Nodrošinājuma naudas iemaksa

EUR

Saņēmējs:
Lauku atbalsta dienests
Reģ. Nr. LV 90000794228
Konta Nr. LV13TREL8160100000000


Saņēmēja banka:
Valsts kase
Kods TRELLV22


Norādīt ieņēmumu mērķa kodu:
EKK F22010010

Rakstiska garantija (bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstule)

Nodrošinājumam (rakstiskajai garantijai) obligāti ir jāietver šāda informācija:

 • vienreizējam vai grupveida nodrošinājumam  saistību tipu(s), kuru izpildi tā garantē ar naudas summas samaksu;
 • maksimālā maksājuma atbildība, ko uzņemas nodrošinājuma iesniedzējs;
 • nodrošinājuma iesniedzējs solidāri ar personu, kas atbildīga par saistības izpildi, apņemas 30 dienās pēc kompetentās iestādes pieprasījuma samaksāt jebkuru summu nodrošinājuma ietvaros, kas maksājama, tiklīdz nodrošinājumu pasludina par konfiscētu.

Vienreizējais galvojums

Ja pretendentam ir vienreizējais rakstiskais bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojums (paredzēts vienas licences izsniegšana), tad galvojuma derīguma termiņš ir licences derīguma termiņš + 27 mēneši.

Ja vienreizējais rakstiskais bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojums ir paredzēts elektroniskajai parastā importa licencei, tad galvojuma derīguma termiņš ir licences derīguma termiņš + 3 mēneši.

Vispārīgais galvojums

Ja pretendentam ir vispārējais rakstiskais bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojums (paredzēts vairākām licencēm), tad galvojumam jābūt uz 5 gadiem, vai beztermiņa.

Lai iegūtu licenci, nepieciešams

Jāiesniedz licences pieteikums

Pieteikuma iesniegšana – pieteikums jāiesniedz LAD Tirgus kopējās organizācijas departamentā Licenču un razōtāju atbalsta daļā. To var iesniegt 3 veidos:

1) atsūtot licences pieteikuma oriģinālu pa pastu;

2) iesniedzot licences pieteikuma oriģinālu LAD Tirgus kopējās organizācijas departamentā Licenču un eksporta kompensāciju daļā;

3) atsūtot pa faksu (fakss Nr  67027120), faksa atsūtīšanas laiks būs arī pieteikuma iesniegšanas laiks.

Par katru kombinētās nomenklatūras kodu ir jāisniedz atsevišķs licences pieteikums.

Licences pieteikums ir jāiesniedz līdz plkst. 14:00. Pēc plkst. 14:00 iesniegtie pieteikumi ir uzskatāmi par iesniegtiem nākošajā darba dienā.

Iesniedzot licences pieteikumu, jābūt jau iemaksātam nodrošinājumam.

Jāpierāda importa veikšana

Pierādījumi par importa/eksporta veikšanu
 1) Ja AGRIM vai AGREX licence iesniegta uz veidlapas, jāiesniedz licences orģināls.
 2) Ja produkta sektorā noteikti papildus iesniedzamie dokumenti, tad tie ir jāiesniedz kopā ar pavadvēstuli.
 3) T5 (sūta muita) oriģināls vai arī citi dokumenti, kas pierāda, ka prece ir šķērsojusi Eiropas Savienības robežu. (tikai eksporta gadījumā)

 Sodi par laikā neiesniegtiem pierādījumiem.
 Importa licences pierādījumi iesniedzami 2 mēnešu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām, bet ja pierādījumus iesniedz, sākot no 3. līdz 24. mēnesim pēc licences derīguma termiņa, ietur 15 % no nodrošinājuma.

 Eksporta licences (bez kompensācijas) pierādījumi iesniedzami 2 mēnešu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām , bet, ja pierādījumus iesniedz, sākot no 3. līdz 24. mēnesim pēc licences derīguma termiņa,  ietur 15 % no nodrošinājuma.

Eksporta licences (ar kompensāciju)  pierādījumi iesniedzami 2 mēnešu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām. Ja pierādījumus iesniedz 3. 4. 5. vai 6 līdz 24 mēnesim pēc licences derīguma termiņa, tad ietur attiecīgi 10%; 50%; 70% vai 80% no nodrošinājuma.

 T5 (sūta muita) iesniedzams 12 mēnešu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām, bet, ja pierādījumus iesniedz, sākot no 13. līdz 24. mēnesim pēc licences derīguma termiņa - Ietur 15 % no nodrošinājuma.

 Detalizētāk par sodiem: RG 00

Nodrošinājuma atbrīvošana

LAD nodrošinājumu atbrīvo 30 līdz 60 dienu laikā, kad ir iesniegti visi pierādījumi par veikto eksportu vai importu.

Nodrošinājumu atbrīvo proporcionāli noeksportētajam vai noimportētajam daudzumam, ja visi pierādījumi ir iesniegti laikā.

Normatīvie akti

MK noteikumi Nr. 171 Lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu Eiropas Savienības licencēšanas un tarifu kvotu sistēmu administrēšanas kārtība

 MK Nr.237 Lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu Eiropas Savienības ārējās tirdzniecības režīma administrēšanas kārtība (Zaudējis spēku 04.04.2018)

MK Nr.520 Nodrošinājuma piemērošanas kārtība lauksaimniecības un tās pārstrādes produktiem

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 376/2008 ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 282/2012 ( 2012. gada 28. marts ), ar ko nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus garantijas ķīlu sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1308/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1239  (2016. gada 18. maijs),  kurā izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 piemērošanas noteikumi, kas attiecas uz importa un eksporta licenču sistēmu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/1237  (2016. gada 18. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz noteikumiem importa un eksporta licenču sistēmas piemērošanai un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 papildina attiecībā uz noteikumiem šādu licenču saņemšanai iemaksātā nodrošinājuma atbrīvošanai un atsavināšanai un ar ko groza Komisijas Regulas (EK) Nr. 2535/2001, (EK) Nr. 1342/2003, (EK) Nr. 2336/2003, (EK) Nr. 951/2006, (EK) Nr. 341/2007 un (EK) Nr. 382/2008 un atceļ Komisijas Regulas (EK) Nr. 2390/98, (EK) Nr. 1345/2005, (EK) Nr. 376/2008 un (EK) Nr. 507/2008

SEKTORU REGULU SARAKSTS

Sektors 

KTO Regula

Graudi 

Licencēšana importam/eksportam  Reg.1342/2003

Rīsi

Licencēšana importam/eksportam  Reg.1342/2003

Piena produkti 

eksports - Reg. Nr. 1187/2009
imports -  Reg. Nr. 2535/2001

Liellopu un teļa gaļa

Licencēšana importam/eksportam Reg. Nr. 382/2008 

Augļi un dārzeņi

Ķiploku imports Reg. Nr. 341/2007

Etilspirts

Licencēšana imp/eksp Reg. Nr.2336/2003

Cukurs

Licencēšana importam/eksportam
Reg. Nr. 951/2006

Putnu gaļa 

Eksports Reg. Nr. 90/2011

Aitas un kazas gaļa 

Licencēšana imp/eksp Reg. Nr. 1439/1995

Olas

Eksports Reg. Nr. 1178/2010

Cūkgaļa

Eksports Reg. Nr. 1373/2013

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.