Lauksaimniecības produktu privātā uzglabāšana

Lauksaimniecības produktu privātās uzglabāšanas mehānisma mērķis ir atbalstīt ražotājus, finansējot šo produktu uzglabāšanu noteiktā periodā.

2020.gadā atbalstu piešķir par šādu produktu privātu uzglabāšanu:

 • sviests, kurš ražots no krējuma, kas iegūts tieši un tikai no Eiropas Savienībā ražota govs piena. Sviesta minimālais piena tauku saturs ir 80% no svara, maksimālais beztauku sausnas saturs ir 2% no svara un maksimālais ūdens saturs ir 16% no svara;
 • vājpiena pulveris, kas ražots no Eiropas Savienībā ražota govs piena. Vājpiena pulveris satur ne vairāk kā 1,5% tauku un 5% ūdens un olbaltumvielu saturs beztauku sausnā ir vismaz 34%. Vājpiena pulveri glabā maisos ar tīrsvaru 25 kg vai lielos maisos, kuri sver ne vairāk kā 1500 kg;
 • siers ar KN kodu 0406, izņemot sierus, kuri pēc nogatavināšanās perioda beigām tālākai uzglabāšanai nav piemēroti;
 • aitu un kazu gaļa, kas atbilst KN kodiem ex 0204 10 00, ex 0204 50 11 - svaigi vai atdzesēti par divpadsmit mēnešiem jaunāku jēru vai kazu liemeņi un pusliemeņi;
 • liellopu gaļa, kas atbilst KN kodam ex 0201 20 50 - sadalītas pakaļējās ceturtdaļas: ir pusliemeņa pakaļējās daļas ar visiem kauliem, cisku un muguras mīkstumu, ar vismaz trijām veselām vai sacirstām ribām, ar stilbu vai bez tā un ar pakrūti vai bez tās.
Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
 • Piensaimniecības nozare
 • Liellopu nozare
 • Aitkopības nozare
 • Kazkopības nozare
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
Svarīgi

Atbalsta likmes 2020.gadā ir:

Vājpiena pulverim:

 • fiksētās uzglabāšanas izmaksas - EUR 5,11 par tonnu;
 • EUR 0,13 par tonnu par katru līgumā noteikto uzglabāšanas dienu.

 Sviestam:

 • fiksētās uzglabāšanas izmaksas – EUR 9,83 par tonnu;
 • EUR 0,43 par tonnu par katru līgumā noteikto uzglabāšanas dienu.

 Sieram:

 • fiksētās uzglabāšanas izmaksas – EUR 15,57 par tonnu;
 • EUR 0,40 par tonnu par katru līgumā noteikto uzglabāšanas dienu.

 Aitu un kazu gaļai:

 • 90 dienu uzglabāšanas periodam - EUR 866,00 par tonnu;
 • 120 dienu uzglabāšanas periodam - EUR 890,00 par tonnu;
 • 150 dienu uzglabāšanas periodam - ER 915,00 par tonnu.

Liellopu gaļai:

 • 90 dienu uzglabāšanas periodam - EUR 1008,00 par tonnu;
 • 120 dienu uzglabāšanas periodam - EUR 1033,00 par tonnu;
 • 150 dienu uzglabāšanas periodam - ER 1058,00 par tonnu.

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

1. Pieteikumu privātai uzglabāšanai var iesniegt jebkurš uzņēmums, kas ir reģistrēts kā PVN maksātājs Eiropas Savienībā. Pretendentam jābūt reģistrētam Lauku atbalsta dienesta Klientu reģistrā.

2. Pieteikumu privātai uzglabāšanai iesniedz Lauku atbalsta dienestā izmantojot LAD E-pieteikšanās sistēmu. Pieteikumam pievieno Līguma ar noliktavas turētāju kopiju un noliktavas plānu par produkta izvietojumu noliktavā.

3. Iesniegtos  pieteikumus pēc to iesniegšanas neatsauc un negroza.

4. Pretendents, kas vēlas iesniegt pieteikumu liellopu gaļas vai aitu un kazu gaļas privātajai uzglabāšanai, nodrošina, ka pieteikuma nodrošinājums (100 EUR/t) ir saņemts Lauku atbalsta dienestā kopā ar pieteikumu. Nodrošinājumu var iesniegt:

 • pārskaitot to uz Lauku atbalsta dienesta kontu:
Saņēmējs: Lauku atbalsta dienests
Reģ. Nr. LV 90000794228
Konta Nr. LV13TREL8160100000000
Saņēmēja banka: Valsts kase
Kods TRELLV22
Norādīt ieņēmumu mērķa kodu: EKK F22010010 privātās uzglabāšanas pieteikumam
 
 •  iesniedzot rakstisku garantiju:

Banku un apdrošināšanas sabiedrību saraksts, kuras ir apstiprinātas Lauku atbalsta dienestā galvojumu sniegšanai:

 • A/S "SEB banka" 
 • A/S "SWEDBANK" 
 • A/S "RIETUMU BANKA" 
 • A/S “Citadele banka”

Ja pretendents vēlas iesniegt citas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojumu, lūdzam par to savlaicīgi painformēt Dienestu.

Normatīvie akti

 1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.1308/2013 (2013.gada 17.decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr.922/72, (EEK) Nr.234/79, (EK) Nr.1037/2001 un (EK) Nr.1234/2007

 2. PADOMES REGULA (ES) Nr. 1370/2013 (2013. gada 16. decembris) par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju
 3. KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/1238 (2016. gada 18. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz valsts intervenci un privātās uzglabāšanas atbalstu
 4. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1240 (2016. gada 18. maijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz valsts intervenci un privātās uzglabāšanas atbalstu
 5. Ministru kabineta 2017. gada 3. maijnoteikumi Nr. 237 "Tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība augkopības un lopkopības produktu tirgū"
 6. Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/591 (2020. gada 30. aprīlis), ar ko atver pagaidu ārkārtas atbalsta shēmu noteiktu sieru privātai uzglabāšanai un iepriekš nosaka atbalsta apmēru
 7. Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/595 (2020. gada 30. aprīlis), ar ko piešķir aitas un kazas gaļas privātās uzglabāšanas atbalstu un ar ko atbalsta apmēru nosaka iepriekš
 8. Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/596 (2020. gada 30. aprīlis), ar ko piešķir atbalstu par svaigas un atdzesētas vismaz astoņus mēnešus vecu liellopu gaļas privātu uzglabāšanu un iepriekš nosaka atbalsta apmēru
 9. Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/597 (2020. gada 30. aprīlis), ar ko piešķir atbalstu privātai sviesta uzglabāšanai un iepriekš nosaka atbalsta apmēru
 10. Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/598 (2020. gada 30. aprīlis), ar ko piešķir atbalstu privātai vājpiena pulvera uzglabāšanai un iepriekš nosaka atbalsta apmēru
 11. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1006 (2020. gada 9. jūlijs), ar ko aptur tādu pieteikumu iesniegšanu, kuri saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2020/596 attiecas uz atbalstu par privātu uzglabāšanu attiecībā uz svaigu vai atdzesētu tādu liellopu gaļu, kuru vecums ir astoņi mēneši vai vairāk
 12. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1007 (2020. gada 9. jūlijs), ar ko aptur tādu pieteikumu iesniegšanu, kuri saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2020/595 attiecas uz atbalstu par privātu uzglabāšanu attiecībā uz aitas un kazas gaļu
 13. Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1028 (2020. gada 15. jūlijs), ar ko nosaka Īstenošanas regulā (ES) 2020/596 paredzētā svaigas vai atdzesētas vismaz astoņus mēnešus vecu liellopu gaļas privātas uzglabāšanas atbalsta pieteikumu iesniegšanas beigu datumu
 14. Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1029 (2020. gada 15. jūlijs), ar ko nosaka Īstenošanas regulā (ES) 2020/595 paredzētā aitas un kazas gaļas privātas uzglabāšanas atbalsta pieteikumu iesniegšanas beigu datumu 

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.