Jautājumi par projektiem un investīcijām

Radies jautājums plānojot atbalsta saņemšanas iespēju potenciālo LEADER programmu ietvaros. Projekts saistīts ar jaunas tūrisma mītnes izveidi. Attiecināmās izmaksas - būvniecība. Vai jaunbūves statusam obligāti jābūt - "Tūrisma mītne" vai arī LEADER atbalstu jaunas tūrisma mītnes būvniecībai var saņemt ēkai ar statusu "Dzīvojamā māja"?

27.10.2021.

Būves statusam ir jābūt atbilstošam projekta mērķim un pasākuma mērķim.

Pasākuma ietvaros atbalsts nav paredzēts dzīvojamo māju būvniecībām.

SIA ir ieinteresēta pieteikties Atbalstsm ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā. SIA ir noslēgts ilgtermiņa (īpašuma) nomas līgums, kas reģistrēts zemesgrāmatā. Uz īpašuma atrodas dīķis, kuru vēlamies sakārtot veicot meleorācijas darbus - iztīrīt dīķa gultni, attīrīt krastus no mežaudzes, krūmājiem, atjaunot meniksus un pievedceļu. Vai šāda veida pieteikums kvalificētos atbalsta programmai " 4.3 Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" ?

23.09.2021.

Pieteikšanās pasākumā 4.3 Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā - šobrīd paredzēts tikai Valsts iestādēm.

Nākamajā plānošanas periodā, kurš sāksies 2023. gadā, iespējams varētu būt atbalsts privātpersonām. To noteiks jaunā perioda Ministru kabineta (MK) noteikumi, kas ir izstrādes procesā.

 Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Lauku atbalsta dienesta un Zemkopības ministrijas mājas lapā, kā arī pieteikties LAD jaunumiem sadaļā šeit.

Kad parādīsies informācija par LAD atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai saistībā ar tūrisma uzlabošanu laukos?

23.09.2021.

Par pieteikšanās kārtu izsludināšanu LEADER pasākumos atbild Vietējās rīcības grupas (VRG). Lai noskaidrotu kad konkrētajā reģionā tiks atvērta kārta, ir jāvēršas sava reģiona VRG grupā.

VRG darbības teritorijas un to kontaktinformāciju skatīt šeit.

Informācija par atvērtajām kārtām pieejama šeit.

Vēlos noskaidrot par maksājumiem zivsaimniecībām, Kādi ir noteikumi, lai saņemtu atbalstu (par ko tiek maksāts - par dīķu platībām, zivju skaitu vai kā citādi)? Šobrīd izskatu iespēju pārņemt saimniecību, kurā ir vairāki hektāri ar zivju dīķiem, Gribu saprast ar kādu atbalstu varu rēķināties un kādā virzienā man būtu jāuzlabo situācija, lai saņemtu atbalstu?

23.09.2021.

Šobrīd jauna kārta pasākumā “Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus” nav plānota. Maksājumus var saņemt pretendenti, kuri jau iepriekš bija uzņēmušies saistības par dīķu plātībām, kurās zivis tiek audzētas dabai draudzīgos apstākļos. Atbalsta apmēru nosaka atbilstoši atbalstam pieteikto dīķu platībai un uzņēmumā iegūtiem akvakultūras produkcijas vidējiem apjomiem (saskaņā ar nozvejas datiem) atbalstam pieteiktajos dīķos (izņemot mazuļu audzēšanas un ziemošanas dīķus). Ar šī perioda nosacījumiem var iepazīties Dienesta mājaslapā šeit.

Jaunā plānošanas perioda nosacījumi vēl nav izstrādāti. Informācija par tiem tiks ievietota Dienesta mājaslapā.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Lauku atbalsta dienesta un Zemkopības ministrijas mājaslapā vai pieteikties jaunumiem sadaļā šeit.

Kad tiks atvērta pieteikšanās nākamajai kārtai 8.1 Meža ieaudzēšana atbalstam?

23.09.2021.

Pēc šī brīža pieejamās informācijas, atbalsts investīciju pasākumā 8.1 Meža ieaudzēšana - 2021. un 2022. gadā nav plānots.

Informācija par nosacījumiem un atbalstāmajām nozarēm jaunajā plānošanas periodā (2023.g. līdz 2027.g.) šobrīd nav zināma.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Lauku atbalsta dienesta un Zemkopības ministrijas mājaslapā.

 

Pieteikties jaunumiem sadaļā šeit.

Lauku atbalsta dienestā emu reģistrējusies kā fiziska persona, bet LEADER projektu gribu iesniegt uz SIA – kā juridiska persona. Kā to izdarīt?

01.06.2021.

Lai iesniegtu projektu uz juridisku personu (JP), Lauku atbalsta dienestā (LAD) uzņēmums ir jāpiereģistrē kā klients.

Lai reģistrētos par klientu LAD klientu ir jāaizpilda klienta reģistrācijas veidlapa. Reģistrācijas veidlapa juridiskām personām atrodama šeit .

 Aizpildītu veidlapu var iesniegt:

 • Portālā www.latvija.lv, paraksttiesīgajai personai autentificējoties ar internetbankas pieejām. Instrukcija kā iesniegt iesniegumu iestādei šeit;
 • Elektroniski ar Elektronisko parakstu (saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu) nosūtot uz e-pastu lad@lad.gov.lv.

Šogad sāku nodarboties ar lauksaimniecību. Platības esmu pieteicis VPM . Plānoju 1 ha platībā stādīt sausseržus. Vai pieejams finansējums stādu iegādei un zemes sagatavošanai?

07.05.2021.

Pēc šī brīža pieejamās informācijas par plānotajām projektu kārtām, nosacījumi neparedz atbalsta finansējumu, lai uzsāktu lauksaimniecisko darbību pilnīgi no jauna.

Nākamajā plānošanas periodā, kurš sāksies 2023. gadā, iespējams, varētu būt atbalsts uzsācējiem. To noteiks jaunā perioda Ministru kabineta (MK) noteikumi, kas ir izstrādes procesā.

Saskaņā ar Zemkopības ministrijas sniegto provizorisko informāciju 2021. gadā tiek plānotas projektu kārtas, kurās tiek atbalstītas aktivitātes lauksaimniecības nozarē. Atbalsts būs pieejams esošām saimniecībām, to attīstībai. Precīzas informācijas par  nosacījumiem un pieteikšanās laiku, šobrīd nav pieejama.

Plānotie atbalsta pasākumi un atbalsta saņemšanas nosacījumi (iepriekšējās kārtās) :

6.1 “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”

6.3 “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”

4.1 "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Lauku atbalsta dienesta un Zemkopības ministrijas mājas lapā, kā arī pieteikties LAD jaunumiem sadaļā šeit.

Vēlos uzsākt zemeņu audzēšanu siltumnīcās, Vai ir iespējams pieteikties kādam finansiālam atbalstam kā jaunajam lauksaimniekam? Vēlos uzsākt uzņēmējdarbību lauku reģionā.

23.04.2021.

Pēc šī brīža pieejamās informācijas par plānotajām projektu kārtām, nosacījumi neparedz atbalsta finansējumu, lai uzsāktu lauksaimniecisko darbību pilnīgi no jauna.

 Nākamajā plānošanas periodā, kurš sāksies 2023. gadā, iespējams varētu būt atbalsts uzsācējiem. To noteiks jaunā perioda Ministru kabineta (MK) noteikumi, kas ir izstrādes procesā.

 Saskaņā ar Zemkopības ministrijas sniegto provizorisko informāciju 2021. gadā tiek plānotas projektu kārtas, kurās tiek atbalstītas aktivitātes lauksaimniecības nozarē. Atbalsts būs pieejams esošām saimniecībām, to attīstībai. Precīza informācija par  nosacījumiem un pieteikšanās laiku šobrīd nav pieejama.

 Plānotie atbalsta pasākumi un atbalsta saņemšanas nosacījumi (iepriekšējās kārtās) :

6.1 “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”

6.3 “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”

4.1 "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

 Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Lauku atbalsta dienesta un Zemkopības ministrijas mājas lapā.

Labdien! Vai ir iespēja saņemt atbalstu par dziļurbuma ierīkošanu laukos?

20.04.2021.

Dziļurbuma ierīkošana privātām vajadzībām Lauku atbalsta dienesta administrēto pasākumu ietvaros netiek atbalstīta.

 Dziļurbuma izveidošana ir atbalstāma ar lauksaimniecisko vai nelauksaimniecisko ražošanu saistītiem ieguldījumiem konkrētā saimniecībā, uzņēmumā. Projekta ietvaros tiek vērtēts kādi rezultatīvie rādītāji realizējot projektu tiks sasniegti (piem. palielinās ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas).

 • Ar lauksaimniecisko ražošanu saistītiem ieguldījumiem dziļurbuma ierīkošanu varētu realizēt šādu projektu ietvaros, ja dziļurbums ir paredzēts lauksaimnieciskajai darbībai (ar mērķi attīstīt lopkopību, augkopību utt.) : 1) 4.1 “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”. Vairāk informācijas par šo pasākumu šeit . 2) 6.1 "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai". Vairāk informācijas par šo pasākumu šeit. 3) 6.3 "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības". Vairāk informācijas par šo pasākumu šeit.
 • Ar nelauksaimniecisko ražošanu dziļurbuma ierīkošanu aktivitāti varētu realizēt LEADER projekta ietvaros, ja tā atbilst Vietējās rīcības grupas (VRG) attīstības stratēģijai, jo projekta ietvaros tiek vērtēti rezultatīvie rādītāji, kas tiek sasniegti realizējot projektu. Par LEADER projektiem jāvēršas Vietējā rīcības VRG, lai noskaidrotu, vai jūsu plānotā aktivitāte ietilpst teritorijas attīstības stratēģijā. Ja jā, tad jānoskaidro, vai šajā rīcības grupā ir izsludināta projektu pieņemšana un  kādas aktivitātes tiks atbalstītas. LEADER projekti sākotnējai vērtēšanai tiek iesniegti VRG, tāpēc tur varēsiet gūt nepieciešamo informāciju. VRG darbības teritorijas un to kontaktinformāciju skatīt šeit .  Informāciju par atvērtajām kārtām skatīt šeit

 Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Lauku atbalsta dienesta un Zemkopības ministrijas mājas lapā.

 Pieteikties jaunumiem sadaļā šeit 

Labdien! Jautājums pagaidām teorētisks, ja runājam par pasākumu 4.1 “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, kādos termiņos tiek izmaksāts atbalsts, pēc tam kad projekts ir pieņemts, akceptēts un izpildīti visi nosacījumi?

10.07.2019.

Maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienests izskata 30 darbdienu laikā no tā iesniegšanas. Ja maksājuma pieprasījumā veikti precizējumi vai Lauku atbalsta dienests pieprasījis papildu informāciju, izskatīšanas termiņš tiek pagarināts par 15 darbdienām pēc papildu informācijas iesniegšanas.

 

 

Vēlos pieteikties uz atbalstu jaunaudžu retināšanā (pasākums 8.5) 6. kārtas ietvaros. Ja pareizi sapratu, tad maksimālais apjoms īstenojams līdz 2023. gada 1. septembrim būtu 15 hektāri?

18.03.2019.

15 hektāru ierobežojums attiecas uz pameža pārveidošanu platībās, kurās aizliegta kailcirte.  Jaunaudžu retināšanai nav noteikti platību ierobežojumi.

Jautājums par būvniecības uzņēmumiem - vai veicot jumta nomaiņu un fasādes apdares atjaunošanas darbus lopu kūtij pasākumā 4.1 būvuzņēmumam noteikti jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā, vai var arī nebūt?

16.11.2018.

Jā, ir jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā.

Jautājums saistībā ar pasākumu "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē". Vai bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāts, ko izsniedzis VAS "Sertifikācijas un testēšanas centrs", ir uzskatāms bioloģiskās lauksaimniecības shēmā, par to iegūstot 10 punktus?

09.11.2018.

Šajā projektu pieņemšanas kārtā projektu atlases kritēriji 10 punkti tiek piešķirti, ja atbalsta pretendents ir bioloģiskās lauksaimniecības shēmas operators.

Bioloģiskās lauksaimniecības shēmas operators atbilst Noteikumos Nr.461[1]noteiktajām prasībām.

Atlases punkti tiek piešķirti par to, ka pretendents jau ir shēmas dalībnieks nevis tikai plāno vai uzsācis sertificēšanas procesu. Nav nozīmes tam, ka ir tikai bioloģiskā saimniecība.

Bioloģiskās lauksaimniecības shēmas prasībām atbilst pārtikas produkts, kas ražots atbilstoši normatīvajiem aktiem bioloģiskās lauksaimniecības jomā un pēc marķēšanas ar bioloģiskās lauksaimniecības norādi ir laists tirgū.

Bioloģiskās kontroles institūcijas saskaņā ar Noteikumiem Nr.485[2] ir:

1)      biedrības “Vides kvalitāte” sertifikācijas institūcija “Vides kvalitāte” (pārstrādātāji un primārie ražotāji):

Attiecīgi punkti šajā kritērijā tiks piešķirti, ja uzņēmums būs reģistrēts šajā sarakstā, kas pieejams mājas lapā - http://www.videskvalitate.lv/index.php?asad=37;

 

vai

2)      valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas centrs" (primārie ražotāji) mājas lapā publicētajā sarakstā: https://www.stc.lv/biologiskas-lauksaimniecibas-shemas

 

Skaidrojums pieejams Dienesta mājas lapā (aktīvā saite) http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-lauku-saimniecibas-183 sadaļā rokasgrāmatas- Skaidrojums par bioloģiskās shēmas operatoriem 

 

Svarīgi ir pievērst uzmanību, par ko tieši ir izsniegts sertifikāts.

Vai projekts automātiski netiek izskatīts, ja pretendents dzīvnieku novietnē neizpilda nosacījumus, kas noteikti normatīvajos aktos par īpašajām prasībām piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs, jebšu pie kūts nav mēslu krātuves ar cietu pamatu un škidruma savācējtvertni?

30.10.2018.

Projekts netiks noraidīts, ja iesniegtajā projektā tiks paredzēti ieguldījumi vides nosacījumu izpildīšanai, kas saskaņoti ar Valsts vides dienestu.

“Ieguldījumi materiālajos aktīvos” Jaunie nosacījumi arī paredz, ja šajā plānošanas periodā (LAP 2014-2020. gadam) pretendents ir jau iegādājies traktoru vai graudu kombainu vai arī uzņēmies saistības par to iegādi, tad otrreiz šādas tehnikas iegādi neatbalsta. Ja esmu jau iegādājies, tad teleskopisko iekrāvēju atbalsta?

12.09.2018.

Jā, teleskopiskais iekrāvējs ir agregāts un tā iegāde ir atbalstāma.

Man ir jautājums saistībā ar projektu “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā”. Vai uzņēmums, kurš līdz šim atradās pilsētā, kur ir vairāk par 5000 iedzīvotāju, tagad (pirms projekta iesniegšanas) pārreģistrē savu darbību (juridisko adresi, vai tikko piereģistrē struktūrvienību) uz lauku teritoriju drīkst pretendēt uz šo projektu, vai arī reģistrētai adresi lauku teritorijā bija jābūt iepriekš?

07.06.2018.

Saskaņā ar MK Nr.320 7.punktu uzņēmumam projekta īstenošanas laikā jau ir jādarbojas lauku teritorijā, ja šo prasību var nodrošināt, tad būs atbilstoši, ka struktūrvienība tiks reģistrēta pirms pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Nebūs atbilstoši tādā gadījumā, kad, piemēram, projekta ietvaros uzsāks būvēt ražotni, proti, saimnieciskā darbība būs iespējama tikai pēc projekta īstenošanas.

Vai pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” pērkot traktoru ar šķeldotāju, kurš šķeldu ražos mežā, var piemērot atbalsta likmi 35% kā specializētai meža tehnikai? Ja var – vai šī likme attieksies gan uz traktoru, gan šķeldotāju, vai tikai uz traktoru?

07.06.2018.

Šajā gadījumā šķeldotājam piemērojas atbalsta intensitāte 25% no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām, taču traktoram piemērojas atbalsta intensitāte 35% ja šis traktors ir specializēta meža tehnika.

 

Specializētas mežatehnikas iegāde - Specializētā meža tehnika ir mežizstrādes pašgājējtehnika (pievešanas, treilēšanas, koku gāšanas, atzarošanas un sagarināšanas mašīnas), kura ir rūpnieciski ražota un konstruktīvi paredzēta speciālas nozīmes kravu pārvadāšanai, vai specifisku darbu veikšanai un uz kuras ir uzstādītas specifisko funkciju izpildei paredzētās iekārtas.

 

Atbalstu par mobilās tehnikas iegādi, piešķir, ja tehnika ir reģistrējama CSDD vai VTUA un kuru nav paredzēts izmantot komercpārvadājumiem. Piemēram, mežistrādei paredzēts traktors un meža izvedējpiekabe, mobilai ēdināšanai furgons-piekabe vai busiņš-saldētava. Atbalstāma ir tādas mobilās tehnikas iegāde, kas ir specializēta, rūpnieciski pielāgota (Noteikumu Nr.320 46.9.punkts) kādu noteiktu funkciju veikšanai. Visas piekabes arī tiek klasificētas kā mobilā tehnika, t.sk., šķeldotāji.

Skatīt skaidrojošo palīgmateriālu par mobilo tehniku LAD mājas lapā pie apakšpasākuma sadaļā “Rokasgrāmatas”: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-4-atbalsts-ieguldijumiem-ar-lauksaimniecibu-nesaistitu-darbibu-radisana-un-attistisana-276

Gribēju uzzināt kā un vai ir iespējams realizēt projektu, kas saistīts ar rokdarbiem- mīksto rotaļlietu adīšana un tamborēšana un bērnu drēbīšu adīšana, tamborēšana. Vai projektā drīks pirkt materiālus?

29.05.2018.

Minēto aktivitāti ir iespējams realizēt LEADER pasākumā.

Par LEADER projektiem jāvēršas Vietējā rīcības grupā (VRG), lai noskaidrotu, vai jūsu plānotā aktivitāte ietilpst teritorijas attīstības stratēģijā. Ja jā, tad jānoskaidro, vai šajā rīcības grupā ir izsludināta projektu pieņemšana un jānoskaidro, kādas aktivitātes tiks atbalstītas. LEADER projekti sākotnējai vērtēšanai tiek iesniegti VRG. Tāpēc tur varēsiet gūt nepieciešamo informāciju.

VRG darbības teritorijas un to kontaktinformāciju skatīt šeit.  

Piebilstam, ka pasākumā atbalsts ir pamatlīdzekļu iegādei- piemēram, šujmašīna, adāmmašīna, utt. Attiecībā uz  dziju un audumu- tas ir apgrozāmais inventārs (kas tiek izlietots, izadīts) un šādām iegādēm atbalsts nav paredzēts.

Man ir 11ha neizmantotas zemes, vēlētos iestādīt jaunaudzi, kādu atbalstu es varētu saņemt (stādi un kopšana).

23.05.2018.

Dienestā ir pieejams atbalsta pasākums 8.1 “Meža ieaudzēšana”.

Atbalsta pretendents:

 • fiziska persona – zemes īpašnieks;
 • juridiska persona, kuras pamatkapitālā ir vismaz 50 procentu privātā kapitāla daļu un kura ir zemes īpašnieks.

Pasākuma aktivitātes:

 • Meža ieaudzēšana un kopšana
 • Ieaugušas mežaudzes papildināšana un kopšana. 

Papildus nosacījumi:

 • viens pretendents plānošanas periodā var pretendēt uz atbalstu ne vairāk kā 20 hektāru platībā;
 • atbalstu ieaudzētās mežaudzes kopšanai atbilstoši pasākumu plānam var saņemt trīs reizes piecu gadu periodā;
 • atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža atjaunošanu, meža ieaudzēšanu un plantāciju mežiem pretendents darbības saskaņo ar vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentiem;
 • aktivitāte īstenojama visā zemes vienības platības kontūrā, kur auglība nav lielāka par 25 ballēm, un platības kontūrā, kur zemes auglība ir lielāka par 25 ballēm, nepārsniedzot četrus hektārus.

Atbalstu piešķir, ievērojot pretendentu izstrādātu un Valsts meža dienesta saskaņotu Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānu (Noteikumu Nr.455 1.pielikums). 

Plašāk par pasākumu skatīt šeit.

Informācija par nākošās pasākuma kārtas pieteikumu iesniegšanas termiņiem šobrīd vēl nav pieejama.

Lūdzu precizēt vai Ozolniekos var tikt realizēts projekts "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšana"? Vai Ozolnieki atbilst projekta īstenošanas teritorijas definīcijai? Paldies!

21.05.2018.

Ozolnieki ir atbalstāmā teritorija.

Pasākuma 6.4 “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” īstenošanas vieta ir lauku teritorija – Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju.

Manā īpašumā ir 1,1ha priežu jaunaudze (vecums 13g.),vēlos uzzināt vai varu pieteikties atbalstam audzes kopšanai. LAD klients neesmu.

22.03.2018.

1.    Ja Valsts meža dienests (VMD) atzīst šo jaunaudzi par kopjamu (pēc vecuma ir atbilstoša), tad meža īpašnieks var pretendēt uz atbalstu pasākumā 8.5 “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”.

Pasākuma aktivitātes: 

 • jaunaudžu retināšana un jaunaudžu retināšana ar atzarošanu
 • neproduktīvu mežaudžu nomaiņa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā
 • valdošās koku sugas nomaiņa baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs.

Šī pasākuma kārta atvērta 01.03.2018.-05.04.2018.

Atbalstu piešķir, ievērojot pretendentu izstrādātu un Valsts meža dienesta (VMD) saskaņotu Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānu (Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plāns (1.pielikums MK 04.08.2015. Noteikumiem Nr.455)  ).

Plašāk par pasākumu skatīt šeit.

 1. Lai reģistrētos LAD Klientu reģistrā un/vai veiktu izmaiņas klientu datos, ir jāaizpilda reģistrācijas veidlapa:
 1. 8.5 projektu ir iespēja iesniegt Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). Par EPS lietotāju var kļūt jebkurš atbalsta pretendents, kas izpilda sekojošas prasības:

1.  Reģistrēts LAD Klientu reģistrā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ir saņēmis LAD Klienta reģistrācijas numuru.

2.  Sagatavojis un parakstījis divus līguma eksemplārus "Par Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu" un  iesniedzis tos personīgi: 

Vai LAD izsniegto lēmumu apstrīdēšanas iesniegumu var iesniegt e-LAD sistēmā? Jeb apstrīdēšanas dokumentus LAD pieņem un reģistrē tikai ar Latvijas Pastu atsūtītus? Ir svarīgi termiņi, lai iekļautos apstrīdēšanas termiņā.

19.03.2018.

Lēmuma apstrīdēšanu LAD var iesniegt:

Kad būs zināma informācija par projekta "Ieguldījumi meža ekosistēmas noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai" rezultātiem? Kam ir piešķirta atbalsts, kam nē?

03.12.2017.

Projekti kuriem ir pietiekošs punktu skaits tiek izvērtēti saskaņā ar 2014.gada 30.septembra MK.598 noteikumiem 20.p.trīs mēnešu laikā no pēdējās pieteikumu iesniegšanas dienas.

Vai pasākumā Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās ir attiecināma ilggadīgo stādījumu ierīkošana ja ilggadīgie stādi tiks izmantoti kā mātesaugi jaunu stādu iegūšanai?

23.11.2017.

Pasākumā 4.1 “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” attiecināti tiek sertificēti stādi ar mērķi iegūt no tiem ražu (augļus/ ogas).

Kam būtu jāadresē iesniegums par projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu, sakarā ar mitrajiem laikapstākļiem, dēļ kā nav iespējams veikt meža darbus. Programma "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai" - jaunaudžu retināšana.

22.11.2017.

Atbalsta pretendents var lūgt projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu, ja projektu nav iespējams īstenot noteiktajā termiņā, taču jebkuras izmaiņas projektā ir jāsaskaņo ar Dienestu, iesniedzot attiecīgu iesniegumu administrējošajā RLP. Katrs iesniegums tiek izskatīts individuāli un saskaņā ar pasākuma nosacījumiem un projektā plānoto. Projektā neparedzētās darbības var sākt īstenot tikai pēc Lauku atbalsta dienesta saskaņojuma.

Jautājums par kopprojektu. Ja projektā galvenais ir SIA A, kas iesniedz projekta pieteikumu, bet būvniecībai par zemi nomas līgums ir noslēgts uz SIA B - otru kopprojekta dalībnieku, vai zemes nomas līgums var palikt uz SIA B, vai jāpārslēdz uz SIA A?

16.11.2017.

Nomas līgumam jābūt noslēgtam uz to SIA, kas sniegs projekta pieteikumu.

Uzsākot saimniekošanu, nolemts ierīkot briežu dārzu. Vai žoga ierīkošana briežu dārzam ir atbalstāma pasākumā "ieguldījumi materiālajos aktīvos"? Vai tā vispār ir atbalstāma nozare. Papildus tiek plānots nodarboties ar putnkopību! Šobrīd nav reģistrēta saimnieciskā darbība un nav ne putnu, ne briežu!

06.11.2017.

Pasākuma ‘’Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās’’ ietvaros ir atbalstāmas investīcijas briežkopības nozarei, ar nosacījumu, ka nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, gūst ieņēmumus no l/s produkcijas realizācijas šajā gadījumā briežiem – dzīvi dzīvnieki vai gaļa (nevis briežu dārzs kā tūrisma pakalpojums vai medībām). Pasākuma ietvaros nav atbalstāma dzīvnieku iegāde, bet var iegādāties pamatlīdzekļus, aprīkojumu, kas būtu nepieciešams šo dzīvnieku uzturēšanai, kā arī veikt būvniecību (piem., briežu dārza izveide, novietnes būvniecība u.tml.).

ATBALSTA PRETENDENTS:

 1. lauku saimniecība – juridiska vai fiziska persona, kas pēdējā noslēgtajā gadā ražojusi Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos produktus, izņemot zivsaimniecības produktus un mājas (istabas) dzīvniekus un tādus dzīvniekus, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums (turpmāk – lauksaimniecības produkti)
 2. fiziska persona, kas plāno nodibināt zemnieku saimniecību vai iegūt komersanta statusu, vai juridiska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu ražošanu;
 3. atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, kas saņēmusi atbilstības statusu atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu.
 4. valsts zinātniskā institūcija.

 

Ir pieļaujams, ka piesakoties uz atbalstu pretendentam vēl nav dzīvnieku, taču, lai nerastos situācija, kad izveidotais briežu dārzs stāv tukšs, tad lopiem būtu jābūt iegādātiem pēc novietnes pabeigšanas. Brīdī, kad pretendents Dienestā sniedz Maksājumu pieprasījumu, lopiem ir jau jābūt. Dienests nevar apmaksāt novietnes projektu, ja tajā nav dzīvnieku, jo ir jābūt redzamam, ka investīcija ir sasniegusi mērķi. 

Vai "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" projektā ir iespējams iegādāties lietotu lauksaimniecības tehniku? Vēlos izveidot lauku saimniecību.

31.10.2017.

Pasākuma 4.1 “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” ietvaros attiecina jaunu pamatlīdzekļu iegādi.

Jautājums par MK noteikumiem Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās". Ilggadīgo stādījumu žoga ierīkošanai, stādījumu ierīkošanai, iekārtām ir 50 % atbalsta intensitāte, bet ilggadīgo stādījumu iegādei ir tikai 40% atbalsta intensitāte?

30.10.2017.

Ja projekta ietvaros plānotas tikai ilggadīgo stādu izmaksas, tad atbalsta intensitāte ir 40%, bet ja plānota gan stādu iegāde, gan ierīkošana, tad atbalsta intensitāte ir 40%+10%=50% (gan stādu, gan žoga, gan ierīkošanas izmaksām).

Piebilstams, ka vērtējot projektu papildus 10% var saņemt pretendents, kam jau ir ieņēmumi no lauksaimniecības produktu ražošanas (nevis jauns pretendents).

Jautājums par pieejamo atbalstu mežsaimniecībai apakšprogrammā "Meža ieaudzēšana". Vai šis atbalsts attiecas tikai uz meža zemēm vai arī projektā ietilpst lauksaimniecības zemju apmežošana?

26.10.2017.

Pasākuma 8.1 “Meža ieaudzēšana”aktivitātes:

 • Meža ieaudzēšana un kopšana
 • Ieaugušas mežaudzes papildināšana un kopšana. 

Apakšpasākumu "Meža ieaudzēšana" īsteno:

 • lauksaimniecības zemē:

1)        visā zemes vienības platības kontūrā, kur auglība nav lielāka par 25 ballēm, un platības kontūrā, kur zemes auglība ir lielāka par 25 ballēm, nepārsniedzot divus hektārus;

2)        erozijai pakļautā lauksaimniecības zemē (E2, E3);

3)        lauksaimniecības zemē uz kūdras augsnēm;

 • krūmājos – zemē, kas nekustamā īpašuma valsts kadastrā uzskaitīta krūmāju grupā.

Plašāk par pasākumu skatīt šeit.

Saimniecība vēlas pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” ietvaros iegādāties traktoru, kura maksimāli pieļaujamo jaudu aprēķinām atbilstoši MK noteikumos un LAD mājas lapā atrastajai informācijai (formulai – VPM deklarētie ha x 1.2zs + 70zs). Veicot šos aprēķinus radās jautājums, ja saimniecībai 2017.gada pavasarī VPM deklarēti 33.5 ha, bet šā gada laikā ir noslēgti līgumi un tiks apstrādāti vairāk kā 50 ha, kas arī tiks deklarēti nākamajam VPM, kā rezultātā apstrādājamās zemes platība jūtami pieaug (arī nākotnē ir plānots iespēju robežās paplašināties un jaunu traktoru pērk lietošanai ilgtermiņā) un maksimālā traktora jauda, kuru aprēķinājām pēc šobrīd deklarētajiem ha un varam iegādāties projekta ietvaros ir nepietiekama. Jautājums: Vai var traktora jaudas aprēķinā iekļaut šogad faktiski apstrādātās zemes platības (kas nākamgad arī tiks deklarētas) un vai nepieciešams pievienot dokumentus (nomas, pirkuma utt. līgumus), kas apliecina šīs platības esamību? 

25.10.2017.

Šajā pasākuma kārtā tiek ņemtas vērā platības, kas pieteiktas 2017.g. Vienotajā iesniegumā.

Pretendents var izvērtēt, kurā pasākuma kārtā pretendēt, jo nākošajā kārtā tiks vērtētas platības, kas būs pieteiktas 2018.g. Vienotajā iesniegumā.

 

Atbalstu par lauksaimniecībā izmantojamo traktoru (Noteikumu Nr.600 51.punkts) iegādi piešķir, ja projekta iesniegumā paredzēto lauksaimniecībā izmantojamo traktoru nominālā jauda nepārsniedz saimniecībā esošo traktoru kopējo nominālo jaudu, ko aprēķina, summējot nominālās jaudas (zirgspēkos) attiecību:

 1. 1,2 zirgspēki pret vienu lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru, ko atbalsta pretendents deklarējis vienotā platību maksājuma saņemšanai (VPM);
 2. 1,2 zirgspēki pret vienu liellopu vienību (LV). Nosakot liellopu vienības, izmanto Lauksaimniecības datu centra informāciju par atbalsta pretendenta īpašumā esošajiem lauksaimniecības dzīvniekiem. Saimniecībā esošo lauksaimniecības dzīvnieku pārrēķinu liellopu vienībās veic saskaņā ar Noteikumu Nr.171 3.pielikuma tabulas datiem.
 3. 10 zirgspēku pret vienu hektāru VPM deklarētās atbalsta pretendenta kartupeļu, dārzeņu, augļu koku un ogulāju platības;
 4. Aprēķinos ņem vērā arī tādas meža vai purva platības, kurās kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī segtās platības.

Attiecībā uz traktoriem izmanto Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (VTUA) informāciju par atbalsta pretendenta īpašumā vai turējumā esošajiem traktoriem, kas ir jaunāki par 10 gadiem (no to izlaides datuma), kā arī atbalsta pretendenta sniegtos datus un publiski pieejamos traktoru tehniskās dokumentācijas datus attiecībā uz traktoru nominālo jaudu (zirgspēkos) un to izlaides datumu.

Traktoru iegādi varēs ietvert attiecināmajās izmaksās arī tad, ja to nominālā jauda zirgspēkos būs ne vairāk kā par 70 ZS lielāka nekā aprēķinātā nominālās jaudas kopsumma.

 

Piemērs par zirgspēku aprēķinu pieejams Vadlīnijas atbalsta pretendentiem Pielikumā Nr.5

Vai lauksaimnieks IMA projektā drīkst paredzēt izbūvēt grants/ šķembu celiņu, lai piena savākšanas mašīna varētu bez problēmām iebraukt pie saimniecības ēkas - piena mājas? Celiņš tiktu izbūvēts tikai pie saimniecības ēkām - neliels posms.

23.10.2017.

Ja projekta ietvaros bez pievadceļa nav paredzētas arī citas būvniecības investīcijas, tad šo investīciju var realizēt pasākumā 4.3 “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”. Lauksaimniekiem pasākumā 4.3. ir atbalstāmas pievadceļu, laukumu izbūve bez citām investīcijām, taču šīm pievadceļam vai laukumam ir jābūt pie ražošanas ēkas.

Vēlējos noskaidrot, vai atbalsta apakšpasākumā: Ieguldījumi lauku saimniecībās, tiktu atbalstīta zemes iegāde, kur, piemēram, 14 ha ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 3ha citas zemes, kas kopā ir viens īpašums. Vai šāda īpašuma iegādei būtu iespējams atbalsts/līdzfinasējums? Saimniecība nodarbojas ar gaļas liellopu audzēšanu.

26.09.2017.

Pasākuma 4.1 “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” ietvaros nav attiecināmas zemes iegādes izmaksas.  

Interesē aktivitāte ar lauksaimniecību nesaistītai nozarei. Ja mums ir māja, kura vēl nav nodota, bet ar projektu, un ar kredītu. Mājas viena daļa jau tika būvēta kā viesu māja ar baseinu, pirti, zāli. Vai ir iespējams pieteikties finansējumam, ar plānu pabeigt viesu māju un uzsākt tūrisma attīstīšanu?

04.08.2017.

Pasākumā 6.4 “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” tūrisma aktivitāšu veicināšana tiek attiecināta tikai esošam tūrisma pakalpojumu sniedzējam, kurš noslēdzis pārskata gadu un ir apliecinājis sistemātisku, vismaz ar trim darījumiem par atlīdzību, tūristu piesaistes objektā mērķtiecīgu darbību tūristu interešu un vajadzību apmierināšanai un guvis ieņēmumus no tūrisma pakalpojumu sniegšanas.

Ja plānojat uzsākt tūrisma biznesu, tad to ir iespējams realizēt LEADER pasākumā.

Par LEADER projektiem pirmais, kas Jums jāveic, jāvēršas Vietējā rīcības grupā (VRG), lai noskaidrotu, vai jūsu plānotā aktivitāte ietilpst teritorijas attīstības stratēģijā. Ja jā, tad jānoskaidro, vai šajā rīcības grupā ir izsludināta projektu pieņemšana un jānoskaidro, kādas aktivitātes tiks atbalstītas. LEADER projekti sākotnējai vērtēšanai tiek iesniegti VRG. Tāpēc tur varēsiet gūt nepieciešamo informāciju.

VRG darbības teritorijas un to kontaktinformāciju skatīt šeit.  

Cik ilgā laikā tiek atmaksāts atbalsts dzīvnieku apdrošināšanas polises segšanai?

02.07.2017.

Lauku atbalsta dienests triju mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu.

Vai ir iespējams atbalsts sētas uzlikšanai pie lauksaimniecības zemes, kur blakus atrodas mežs, tādējādi pasargājot zemi no mežacūkām?

20.10.2016.

Žoga ierīkošana ir atbalstāma pasākumā 4.1 “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”.

Piebilstams, ka pasākuma ietvaros ir attiecināma ilggadīgo stādu iegāde, stādījumu ierīkošana, stādu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegāde, uzstādīšana. Žogs var būt tikai stādījumu iežogošanai.

Žoga izveide, lauksaimniecības zemei pret meža zvēru postījumiem, nebūs attiecināmās izmaksas. 

Sakiet vai šajā plānošanas periodā varu startēt uz modernizācijas programmu vai 2017.gada pavasarī uz mazo saimniecību atbalsta 2.kārtu, ja šogad saņēmu atbalstu mazo saimniecību attīstības pirmajā kārtā.

18.10.2016.

Plānošanas periodā atbalsta pretendents atbalstu pasākumā 6.3 “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības” var saņemt vienu reizi.

Ja pretendents ir saņēmis atbalstu pasākumā 6.3. var pretendēt uz atbalstu pasākumā 4.1 “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”. 

Saistībā ar pasākumu "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" par būvniecības darbiem tika veikts būvniecības iepirkums caur IUB. Dokumenti arī tika iesniegti LAD. Pēc iepirkuma veikšanas un būvatļaujas saņemšanas tika uzsākti būvniecības darbi un arī jau samaksāta daļa summas būvniekam. LAD, izvērtējot iepirkumu, konstatēja neatbilstībs, kā rezultātā jāveic atkārtots iepirkums. Kā būs jārīkojas atbalsta pretendentam gadījumā, ja atkārtotajā iepirkumā uzvarēs cits būvnieks, un gadījumā, ja uzvar tas pats būvnieks? Vai šobrīd ir jāaptur būvniecības darbi?

12.08.2016.

Ir jāizsludina jauns iepirkums – būvniecības darbi ir jāpārtrauc, jo ir jābūt nofiksētam stāvoklim, cik ir izdarīts, kādu darbus ir veicis iepriekšējais būvnieks un kādus darbus veiks jaunais (neatkarīgi no tā, kas uzvarēs iepirkumā).  Iepirkums jāsludina uz tiem darbiem, kas vēl ir jādara. Attiecīgi, ja ir konstatētas neatbilstības sākotnējā iepirkumā, tad tā daļa, kas jau bija uzbūvēta, būs neattiecināma. 

Jautājums par pasākumu „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”. Projekta iesniedzējs ir SIA, kas nodarbojas ar zirgu audzēšanu. Vai ir atbalstāma zirgu manēžas būvniecība? Manēža ir nepieciešama pašu zirgu trenēšanai.

08.08.2016.

Ja zirgi tiek audzēti vaislai, tad minēto aktivitāti iespējams realizēt pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”. Plašāk par pasākumu skatīt šeit.

 

Ja zirgi tiek audzēti sportam vai izjādēm, tad Jūsu minēto aktivitāti ir iespēja realizēt LEADER programmā.

Par LEADER projektiem pirmais, kas Jums jāveic, jāvēršas Vietējā rīcības grupā (VRG), lai noskaidrotu, vai jūsu plānotā aktivitāte ietilpst teritorijas attīstības stratēģijā. Ja jā, tad jānoskaidro, vai šajā rīcības grupā ir izsludināta projektu pieņemšana un jānoskaidro, kādas aktivitātes tiks atbalstītas. LEADER projekti sākotnējai vērtēšanai tiek iesniegti VRG. Tāpēc tur varēsiet gūt nepieciešamo informāciju.

 

VRG darbības teritorijas un to kontaktinformāciju skatīt šeit.  

Vai aktivitātē 6.4 "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" projekta sagatavošanas izmaksas ir attiecināmas pie vispārējām izmaksām?

03.08.2016.

Vispārējās izmaksās ir attiecināmas būvniecības projektu izstrādes izmaksas (ja projekta ietvaros tiek veikta būvniecība), taču paša projekta izstrādes izmaksas nav attiecināmas.

Programmai, kur var attīstīt tūrismu laukos ir nosacījums, ka finansējums pieejams tūrisma aktivitāšu veicināšanai – esošiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Sakiet lūdzu, ko Jūsu izpratnē nozīmē esošs tūrisma pakalpojuma sniedzējs?

29.07.2016.

Esošam tūrisma pakalpojumu sniedzējam vismaz vienu gadu pirms projekta iesniegšanas kā tūrisma pakalpojumu sniedzējam ir jābūt iekļautam tūrisma bukletā vai tīmekļvietnē, ko izveidojusi ar tūrisma jomas popularizēšanu saistīta institūcija (MK Nr.320 23.punkts), piemēram  TIC, TAVA, reģionālie vai pašvaldību portālinevis booking.com, ss.lv, vietas.lv vai pirtis.lv.

Vai programmā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" var pieteikties uzņēmums, kas ir tikko nodibināts un kam vēl nav veikta saimnieciskā darbība? Kāds tādā gadījumā ir maksimālais projekta apmērs?

29.06.2016.

Uz atbalstu var pretendēt tikai tāds atbalsta pretendents:

·         kuram ir noslēgts pārskata (finanšu) gads un VID iesniegta iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācija vai gada pārskats un kas ir apliecinājuši saimnieciskās darbības sistemātiskumu (vismaz trīs darījumi par atlīdzību finanšu pārskata gadā)

 

·         kura pēdējā noslēgtā pārskata (finanšu) gada neto apgrozījums vai IIN deklarācijā uzrādītie ieņēmumi sastāv no (tikai vai t.sk.) tādas saimnieciskās darbības nozares ieņēmumiem, kurā atbalsta pretendents iesniedz Projekta iesniegumu 

Jautājums par programmu “6.4 Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā”. Mūsu uzņēmuma ražotne atrodas lauku teritorijā Latgalē. Ražotne tika izveidota 2010. gadā un sekmīgi strādā. Mēs gribām piedalīties projektu konkursā ar mērķi attīstīt esošo saimniecisko darbību. Tomēr mūsu uzņēmuma juridiskā adrese ir Rīgā. Ražotne Latgalē reģistrēta kā struktūrvienība. Jautājums: ja mēs līdz projekta iesniegšanai pārreģistrēsim savu juridisko adresi uz adresi, kur atrodas mūsu ražotne, tad mēs varam iesniegt projektu pasākumam “6.4 Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā”?

21.06.2016.

Pasākumā 6.4 “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā”, mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.

Projekta īstenošanas vietai ir jābūt lauku teritorijai. Atbalstīta tiek situācija, ka juridiskā adrese ir Rīgā, bet struktūrvienība reģistrēta lauku teritorijā un šajā lauku teritorijā tiek realizēts projekts. 

Vai ELFLA projekta 4.3 aktivitātes ietvaros var tikt atbalstīta zemnieku saimniecības pievadceļa un laukuma pie fermas izbūve un noklāšana ar asfaltu?

13.01.2016.

Pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu ir iespējams realizēt šādas aktivitātes:

 • meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai, tai skaitā pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošu brauktuvju klātņu pārbūvei vai atjaunošanai (bez seguma);

lauksaimniecības infrastruktūras attīstībai:

 • laukumu būvniecībai vai pārbūvei pie ražošanas objektiem (izņemot ražošanas objektus, kuros ražo enerģiju no lauksaimniecības vai mežsaimniecības izcelsmes biomasas nolūkā gūt ieņēmumus);
 • ražošanas objektu (izņemot ražošanas objektus, kuros ražo enerģiju no lauksaimniecības vai mežsaimniecības izcelsmes biomasas nolūkā gūt ieņēmumus) pievedceļu būvniecībai un pārbūvei (bez cietā seguma);
 • Iepriekš minēto ceļu izveidošanai ar betona plākšņu klājumu lauksaimniecībā izmantojamu augsto sūnu purvā vai izstrādātā kūdras purvā.

Piebilstams vien tas, ka laukuma asfaltēšana ir atbalstāma, taču pievadceļu asfaltēšana nav atbalstāma.

Jautājums par pasākumu 4.1 Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās. Vēlamies iegādāties arklu, kombainu, traktoru, līdz ar to plānotā līgumcena pārsniedz 70 000 EUR un sekojoši jāiet caur Iepirkumu uzraudzības biroju, publicējot paziņojumu. Vai šīs vienības ir jāliek vienā paziņojumā vai tie būs atsevišķi paziņojumi? Viens arklam, pievienojot specifikāciju, otrs kombainam utt.

13.01.2016.

Veicot iepirkuma procedūru caur IUB (ja paredzamā līguma summa tehnikas iegādes gadījumā ir no 70 000 eiro), nav obligāts nosacījums visas tehnikas vienības ietvert vienā sludinājumā. Katru tehnikas vienību var likt vai nu atsevišķā, vai kopējā sludinājumā. Norādām, ka atbalsta pretendentam ir jānodrošina vismaz 3 derīgu piedāvājumu iesniegšana LAD (Noteikumu Nr.598 6.5.4.apakšpunkts). 

1.Vai nepieciešams būvprojekts, ja telpā grib ievietot graudu glabāšanas bunkurus uz kājām? 2.Kāpēc iegādājoties jaunu piekabi nepieciešama PVD izziņa, ja piekabei ir ES sertifikāts

09.01.2016.
 1. Ja bunkuri paredzēti kā iekārta, tad būvprojekts nav nepieciešams, bet ja tā ir novietošana vai kāda cita kategorija (no Noteikumu Nr.600 9.1.2.punkta), tad no būvvaldes ir nepieciešama vai nu apliecinājuma karte/paskaidrojuma raksts/būvatļauja. Par konkrēto situāciju vēlams konsultēties būvvaldē.
 2. Tas ir atkarīgs no mērķa- kādam piekabe ir paredzēta (ja nepārvadā pārtiku/dzīvniekus, tad PVD izziņa nav nepieciešama). 

Saimniecība nodarbojas ar piena lopkopību. Jautājums vai var iegādāties traktoru ar 140 zirgspēkiem uz pasākumu "Ieguldījumi materiālajos aktīvos ", ja veicot visus aprēķinus par zirgspēku noteikšanu sanāk 135 zirgspēki traktora jauda.

08.01.2016.

Var paredzēt plānotajās izmaksās, bet, vērtējot projektu, tiks skatīta arī traktora lietderība un samērojamība pret saimniecībā izmantojamām zemes platībām un ražošanu.

Noteikumu Nr.600., 51. punktā ir noteikts, kādā gadījumā piešķir atbalstu par lauksaimniecībā izmantojamā traktora iegādi, proti, ja projekta iesniegumā paredzēto lauksaimniecībā izmantojamo traktoru nominālā jauda nepārsniedz saimniecībā esošo traktoru kopējo nominālo jaudu, ko aprēķina, summējot nominālās jaudas (zirgspēkos) attiecību – 1,2 zirgspēki pret vienu lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru, ko pretendents deklarējis vienotā platību maksājuma saņemšanai, un 1,2 zirgspēki pret vienu liellopu vienību, bet attiecībā uz kartupeļu, dārzeņu, augļu koku un ogulāju platībām – 10 zirgspēku pret vienu hektāru vienotajam platību maksājumam deklarētās pretendenta attiecīgās platības.

Traktoru iegādi attiecināmajās izmaksās ietver arī tad, ja to nominālā jauda pārsniedz aprēķināto nominālās jaudas summu ne vairāk kā par 70 zirgspēkiem.

Par kuriem gadiem jāraksta ienākuma/ izdevuma tabula un naudas plūsma projektiem "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" līdz 150 000 EUR? Pēc MK 600 16.1 panta būtu skaidrība par 150 000 - 700 000 projektiem: ienākumi/ izdevumi no 2014. gada līdz gadam pēc projekta realizācijas, naudas plūsma no 2016. gada. Nav skaidrības par projektiem līdz 150 000 EUR, kur pēc MK 600 15.2.1. punkta sanāk, ka ienākumi/ izdevumi un NAUDAS PLŪSMA jāraksta par 2014, 2016, līdz gadam pēc projekta realizācijas. Vai tiešām jāizlaiž 2015. gads un naudas plūsma jāgatavo no 2014. gada?

17.12.2015.

Projektiem līdz 150 000 EUR jāaizpilda:

 • Ražošanas tabulas, sākot ar pēdējo noslēgto gadu, par visiem īstenošanas gadiem un gadu pēc projekta īstenošanas. Naudas plūsmas tabulas aizpilda, sākot ar projekta iesniegšanas gadu.
 • Pretendentiem, kuri plāno uzsākt lauksaimniecības produktu ražošanu  -ražošanas tabulas jāaizpilda par iesniegšanas gadu, visiem īstenošanas gadiem un gadu pēc projekta īstenošanas. Papildus iesniedz naudas plūsmas aprēķinu par 2 gadiem pēc projekta īstenošanas.

Vēlos noskaidrot vai 4.1. atbalsta pasākuma ietvaros ir atbalstāma šāda aktivitāte: Graudaugu kalts pārbūve, t.sk. uzbūvējot to lielāku nekā saimniecībai nepieciešama, ar domu sniegt graudu kaltēšanas pakalpojumu. Īsti neizprotam vai MK. noteikumu nr.598 64. pants šādu ieceri atbalsta vai neatbalsta, ņemot vērā ka plānoto graudaugu sniegšanas pakalpojumu aprakstīsim iesniedzamajā projekta iesniegumā.

09.12.2015.

4.1. pasākumā nav atbalstāma pakalpojumu sniegšana ar projekta ietvaros iegādātajām investīcijām, jo pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas lauksaimniecības produktu ražošanai.

Kur un kā var atrast zemes kvalitatīvo novērtējumu ballēs?

14.10.2015.

Atbalsta pretendents un Lauku atbalsta dienests augšņu novērtējumam izmanto Valsts zemes dienesta (VZD) noteikto zemes vienības vidējo kvalitatīvo novērtējumu ballēs, kas reģistrēts nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

Lai noskaidrotu sava īpašuma kvalitatīvo novērtējumu ballēs, pretendentam jāsazinās ar VZD. 

Vai uz Jaunajiem lauksaimniekiem un Mazajām lauku saimniecībām paredzētajiem projektiem attiecas nosacījums par Grūtībās nonākušo uzņēmuma statusu?

31.08.2015.

MK “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā” atbalstu nepiešķir atbalsta pretendentam:

 • kas ir administratīvi sodīts par vides aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem;
 • ja tā dalībniekiem un to saistītajiem uzņēmumiem, kuri ir reģistrēti valstī vai teritorijā, kas minēta normatīvajos aktos par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm vai teritorijām, pieder vairāk nekā 25 procenti kapitāldaļu atbalsta pretendenta uzņēmumā;
 • kuram Lauku atbalsta dienests projekta iesnieguma apstiprināšanas brīdī ir konstatējis kādu no grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā.

Piebilstams vien tas, ka šo nosacījumu neattiecina uz Zemnieku saimniecībām, jaunām saimniecībām un fiziskām personām. 

Vai pabeidzot kursus Lauksaimniecības pamati (320 st.)Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centrā es varu pretendēt uz atbalstu - Uzņēmējdarbības sākšanas atbalsts jauniem lauksaimniekiem (2014.-2020.)?

06.07.2015.

Noteikumi paredz, ka atbalsta pretendents ir ieguvis augstāko vai vidējo profesionālo lauksaimniecības izglītību, apgūstot lauksaimniecības priekšmetus vismaz 320 stundu apjomā.

LLU Mūžizglītības centra kursi neatbilst šī pasākuma izglītības prasībām. 

MK noteikumos 292, 10.2 punktā teikts, ka projekta realizācijas laikā jāsasniedz min 2000 euro gan pēc neto apgrozījuma gan izlaides standarta. Vai tas taisnība. Jo saimniecības līdz 5 ha , kurai nav lopi to nevar sasniegt, lai arī neto apgrozījums sasniegtu kaut 10 000 euro. Vai es pareizi sapratu?

01.07.2015.

Jā. Noteikumi paredz, ka darījumdarbības plāna realizācijas laikā (2-4 gadi) neto apgrozījums no nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas un saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtība sasniedz minēto minimālo robežvērtību (vismaz 2000 Eur). 

Vai var startēt projektā ''Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai'', ja kā fiziska persona ir reģistrējies VID kā saimnieciskās darbības veicējs pirms 26 mēnešiem un tagad reģistrējas kā zemnieku saimniecība. Vai var startēt kā zemnieku saimniecība?

30.06.2015.

Pasākuma “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai” atbalsta pretendents ir:

fiziska persona, kura:

 • projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir ne vairāk kā 40 gadu veca;
 • ir ieguvusi augstāko vai vidējo profesionālo lauksaimniecības izglītību, apgūstot lauksaimniecības priekšmetus vismaz 320 stundu apjomā vai ir uzsākusi mācības un izglītību iegūst 36 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
 • nav reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, kas nodarbojas ar primārās lauksaimniecības produkcijas ražošanu, ilgāk nekā 24 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā;
 • pirmo reizi dibina vai pārņem, vai manto lauksaimniecības produkcijas ražošanas uzņēmumu vai saimniecību kā īpašnieks, to reģistrējot Uzņēmumu reģistrā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Atbalsta pretendentam  ir jāatbilst visiem augstāk minētajiem kritērijiem.

Tā kā esiet reģistrējies VID kā saimnieciskās darbības veicējs vairāk, kā 24 mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas, tad šajā kārtā startēt, kā zemnieku saimniecība nevariet.

juridiska persona:

 • kura ir reģistrēta vai pārņemta ne agrāk kā 24 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas un darbojas lauksaimniecības produktu ražošanā;
 • kuras dalībnieks ir fiziska persona, kas atbilst noteiktajām prasībām un, kam pieder vismaz 51 procents pamatkapitāla daļu, vai kura ir saimniecības īpašnieks.

Ar MK noteikumu projektu var iepazīties šeit.

Ko lūdzu nozīmē "saimniecības ekonomiskais lielums standarta izlaides vērtībā projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir vismaz 2000 eiro"?

29.06.2015.

Latvija, tāpat kā pārējās Eiropas savienības dalībvalstis apkopo un analīzē informāciju par lauksaimniecības produkcijas ražotājiem lauku saimniecību uzskaites datu tīkla (SUDAT) ietvaros. SUDAT vāc un apkopo informāciju par saimniecību struktūru un ražošanas rādītājiem, ieņēmumiem, izmaksām, saņemto atbalstu, veiktajiem ieguldījumiem un finanšu rādītājiem; nodrošina lauksaimniekus, agrārpolitikas veidotājus un citus interesentus ar objektīvu informāciju par procesiem un attīstības tendencēm dažādas specializācijas un lieluma lauku saimniecībās, kas atrodas noteiktos reģionos, produkciju ražo tirgum un sasniedz noteikto minimālo ekonomisko lielumu.

Ekonomisko lielumu aprēķina un specializāciju nosaka, izmantojot standarta izlaidi.

Augkopības vai lopkopības ražošanas nozares vienības standarta izlaide ir attiecīgā reģiona cenās novērtēta, no viena lauksaimniecības kultūras hektāra vai viena mājlopa iegūtās produkcijas vērtība gada laikā.

Zemkopības ministrija balstoties uz lauku saimniecību uzskaites datu tīkla SUDAT ietvaros izstrādātajām SI vērtībām izveidojusi kalkulācijas modeli, kuru pēc nepieciešamības var izmantot saimniecības SI aprēķinam plānojot dalību Lauku attīstības plāna pasākumos.

Uz projekta pieteikuma iesniegšanas brīdi, atbalsta pretendents nodrošina, ka gada kopējais neto apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskais lielums standarta izlaides vērtībā ir vismaz 2000 euro, bet neviens no rādītājiem nepārsniedz 15 000 euro. 

1. Vai 4.3. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" projekta iesniegumā jābūt aizpildītām C.sadaļas tabulām? 2. Vai visiem atbalsta pretendentiem ir jābūt ieņēmumiem no lauksaimniecības produkcijas pārdošanas pēdējā noslēgtajā gadā?

26.06.2015.
 1. Atsaucoties uz MK noteikumu Nr.600, 15 punktu, pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" projekta pieteikumā finanšu informācija (C sadaļas) nav jānorāda.
 2. Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas jānodrošina tiem klientiem, kuri ir lauku saimniecības (gan fiziskas, gan juridiskas personas) un plāno īstenot projektu lauksaimniecības vai meža zemē.

Fiziska persona, kura ienākumus nenodrošina, projektā var startēt ja tās īpašumā ir mežs un tā plāno īstenot projektu meža zemē.

1.Vai uz atbalstu programmā - Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā var pretendēt fiziska persona, kurai pēdējā noslēgtajā gadā nav ieņēmumu no lauksaimnieciskās darbības (viņš tikai šogad ir reģistrējies VID, kā nodokļu maksātājs, un šogad uzsācis ražos lauksaimniecības produkciju)? 2.Vai uz atbalstu programmā - Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā var pretendēt šogad dibināts uzņēmums?

19.06.2015.

Pasākuma ”Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” aktivitātē Meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai, tai skaitā pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu pārbūvei vai atjaunošanai (bez seguma) atbalsta pretendents ir:

 • Lauku saimniecība (juridiska vai fiziska persona, kas ražojusi lauksaimniecības produktus un guvusi ieņēmumus no lauksaimniecības produkcijas  pārdošanas pēdējā noslēgtajā gadā), kas plāno īstenot projektu lauksaimniecības vai meža zemē;
 • Juridiska persona, kuras pamatkapitālā privātā kapitāla daļa ir vairāk nekā 50 procenti un kura plāno īstenot projektu lauksaimniecības vai meža zemē (var startēt arī šogad dibināts uzņēmums);
 • Pašvaldība (arī pašvaldības kapitālsabiedrība), kas veiks pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu lauksaimniecības vai meža zemē;
 • Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājs vai tiesiskais valdītājs;
 • Fiziska persona, kuras īpašumā ir mežs un kura plāno īstenot projektu meža zemē. 
  Var īstenot arī vienu kopīgu projektu (turpmāk – kopprojekts), ja starp kopprojekta dalībniekiem ir noslēgts līgums  (notariāli apliecināts) un pēc kopprojekta īstenošanas tiek pārbūvēta vai atjaunota viena koplietošanas meliorācijas sistēma, kura regulē ūdens režīmu vismaz divos zemes īpašumos ar kopēju robežu. Kopprojekta līgumu iesniedz un atbalstu saņem viens no meliorācijas sistēmas īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem.

Aktivitātē Lauksaimniecības infrastruktūras attīstībai - laukumu būvniecībai vai pārbūvei pie ražošanas objektiem un ražošanas objektu pievadceļu būvniecībai un pārbūvei (bez cietā seguma):

 • Kooperatīvā sabiedrība;
 • Lauku saimniecība - juridiska vai fiziska persona, kas ražojusi lauksaimniecības produktus un guvusi ieņēmumus no lauksaimniecības produkcijas  pārdošanas pēdējā noslēgtajā gadā.

Saņēmu informāciju, ka ir apstiprināta atbalsta piešķiršanas kārtība mazajām lauku saimniecībām - kā viens no kritērijiem ir minēts 2000 EUR apgrozījums, bet es 2014 gadā tikai pāreģistrēju Z/S un apgrozījums nav nekāds ir tikai personīgās investīcijas. Savu saimniecisko darbību uzsāku no 0, šogad uzsāku žoga izveidi, (apžogojuma teritorija ir 1ha) līdz rudenim ceru iekrāt un sākt apstādīt ar ilggadīgajiem stādiem, jo tie augs vismaz 3 gadus līdz sāks nest augļus + uzsākt pagraba izbūvi. Jautājums ir tāds - vai sanāk, ka es neatbilstu kritērijiem, lai pieteiktos šim atbalstam?

17.06.2015.
 1. Pasākumu “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”, tad atbalsta pretendents ir:

Mazā lauku saimniecība, kas ir fiziska persona – saimnieciskās darbības veicējs, kura dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese atrodas lauku teritorijā.

Ar plašāku informāciju par projekta nosacījumiem var iepazīties šeit.

Atbalsta pretendents atbilst šādiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem:

Gada kopējais neto apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskais lielums standarta izlaides vērtībā projekta iesnieguma iesniegšanas dienā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā ir vismaz 2000 euro, bet neviens no rādītājiem nepārsniedz 15 000 euro;

Ja Jums nav ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas, tad Jums jānodrošina saimniecības ekonomiskais lielums vismaz 2000 Eur (saskaņā ar Standarta izlaides kalkulatoru).

Zemkopības ministrija balstoties uz lauku saimniecību uzskaites datu tīkla SUDAT ietvaros izstrādātajām SI vērtībām izveidojusi kalkulācijas modeli, kuru pēc nepieciešamības var izmantot saimniecības SI aprēķinam plānojot dalību Lauku attīstības plāna pasākumos.

Lai aprēķinātu standarta izlaides vērtību spiest uz aktīvās saites.

 1. Pasākums, kurā lauksaimnieks varēja pretendēt, kā jauns, kuram varēja nebūt iepriekšējā gada ienākumi ir apakšpasākums Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās šī pasākuma mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku.

Jautājums par programmu "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē". Vai ir kādas prasības ražošanas iekārtām? Piemēram, jābūt CE sertifikāts? Vai iekārta varētu būt no Taivānas (iekārta ražota Taivānā)?

16.06.2015.

Tehnikai un iekārtām, inventāram un aprīkojumam – jāiesniedz ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja izsniegtas atbilstības deklarācijas kopija, kas paredz, ka iekārta atbilst ES standartiem (CE sertifikāts). 

Vai tās saimniecības, kas šogad pirmo reizi startēja IMA programmā uz aktivitāti "Ieguldījumi lauku saimniecībā" un īstenojuši projektu līdz 3000 eiro, varēs startēt projektā Mazo lauksaimnieku atbalstam 15 000 eiro?

16.06.2015.

Atbalsta pretendents atbalstu apakšpasākumā nevar saņemt, ja tas ir iesniedzis un Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis projekta iesniegumu Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”.

Vai priekš akvakultūras fonda finansējuma saņēmšanas ir nepieciešama speciāla izglītība. Ja ir, tad kāda un kur?

18.03.2015.

Valsts Zivju Fonda pretendenti ir :

 • Pašvaldības;
 • atvasinātas publiskas personas;
 • biedrības (atsevišķos pasākumos).

Pēc šī brīža nosacījumiem Izglītība kā obligāts kritērijs nav. Plašāku informāciju par pasākumu varat iepazīties šeit.

Saimniecība pasākuma „Investīcijas materiālajos aktīvos” ietvaros plāno izbūvēt kautuvi. Saimniecības apgrozījumu veido gan ienākumi no lopu realizācijas, gan ienākumi no gaļas pārstrādes produkcijas realizācijas (ir mājražotāja statuss). Lai optimizētu ražošanas izmaksas (nevajadzētu ņemt kautuves pakalpojumus), paredzēts izbūvēt savu lopu kautuvi. Jautājums sekojošs: vai kautuves izbūvi drīkst paredzēt, startējot apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”, vai arī tā ir atbalstāma tikai apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”?

06.11.2014.

Ja saimniecībai ir ienākumi gan no lopu realizācijas, gan no pārstrādes, tad kautuve ir atbalstāma arī pasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” ietvaros ar nosacījumu, ka kautuvē tiek kauti tikai savi izaudzēti lopi. 

Ja saimniecība pārsvarā nodarbojas ar gaļas pārstrādi un ir arī gaļas pārstrādes cehs, tad kautuves būvniecība ir atbalstāma arī apakšpasākuma „Atbalsta ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros.

Iesniedzot projektu, Atbalsta saņēmējam ir jāizvērtē kautuves lietderība un noslodze.

Daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji lauku teritorijā (biedrība), vēlas labiekārtot mājai piekļauto teritoriju, izbūvējot tajā koka lapeni, bērnu spēļu laukumu un nojumi veļas žāvēšanai, t.i. labiekārtot teritoriju konkrētās mājas un tuvumā esošo māju iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai. Mājai piegulošais zemes gabals pašvaldības īpašums, kura piekrīt teritorijas labiekārtošanai un ir gatava vajadzības gadījumā līdzfinansēt projektu. Vai pašreiz tiek atbalstīti šāda veida projekti, vai ir noteikts iesniegšanas termiņš un ar ko vajadzētu sākt?

17.09.2014.

Jūsu minētā aktivitāte būtu realizējama ar LEADER programmu.

Par LEADER projektiem (411. un 413.) pirmais, kas Jums jāveic, jāvēršas vietējā rīcības grupā (VRG), lai noskaidrotu, vai jūsu plānotā aktivitāte ietilpst teritorijas attīstības stratēģijā. Ja jā, tad jānoskaidro, vai šajā rīcības grupā ir izsludināta projektu pieņemšana un jānoskaidro, kādas aktivitātes tiks atbalstītas. LEADER projekti sākotnējai vērtēšanai tiek iesniegti VRG. Tāpēc tur varēsiet gūt nepieciešamo informāciju. 

VRG darbības teritorijas un to kontaktinformāciju skatīt šeit.

Projekta realizācijas gaitā radās sekojoša situācija un variants tās risināšanai: Uzņēmums īsteno LAP pasākuma „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)” projekta realizāciju. Tiek veikta būvniecība. Diemžēl, būvdarbu pabeigšanai šobrīd atbalsta pretendentam pietrūkst savu finanšu līdzekļu (apmēram 15000 EUR). Bet ir radusies iespēja saņemt aizdevumu no cita uzņēmuma. Jautājums ir tāds: Vai pastāv iespēja (pēc Projekta sekmīgas pabeigšanas) publisko finansējumu pārskaitīt aizdevējam? Vai arī ir jāver speciāli darījuma konts kādā kredītiestādē? Un vai darījuma kontu vispār šādā situācijā ir atļauts atvērt, ja aizdevējs ir uzņēmums, nevis kredītiestāde? Liels paldies jau iepriekš!

08.08.2014.

Publisko finansējumu izmaksā atbalsta saņēmējam par apmaksātiem pakalpojumiem vai precēm. Bet trīspusējo līgumu var noslēgt vai nu ar kredītiestādi (līzinga gadījumā), vai arī pakalpojumu/preces piegādātāju. Līdz ar to nav iespējams ar naudas aizdevēju noslēgt trīspusēju līgumu un pārskaitīt publisko finansējumu naudas aizdevējam.

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.