Agrovide

Lauku attīstības plāna 2004 - 2006 pasākuma Agrovide mērķis ir:
ieviest un veicināt lauksaimniecības metodes, kas saglabā un pilnveido bioloģisko daudzveidību un mazina vides piesārņojumu, veicināt augstas kvalitātes produktu ražošanu, pārstrādi un realizāciju, kā arī saglabāt, aizsargāt, pavairot un popularizēt vietējās izcelsmes lauksaimniecības vaislas dzīvniekus, kuri ir nacionāli un starptautiski atzīti kā apdraudētas populācijas.
Atbalstu šī pasākuma ietvaros var saņemt lauksaimnieku saimniecības, kas zemes apsaimniekošanas procesā saglabā un uzlabo Latvijas laukiem raksturīgo ainavu un bioloģiski daudzveidīgu vidi, un tādējādi tieši un netieši arī ietekmē lauku ekonomisko un sociālo attīstību.

PASĀKUMS AGROVIDE  IETVER ŠĀDUS APAKŠPASĀKUMUS:


Pretendējot Lauku attīstības plāna 2004 - 2006 pasākuma Agrovide apakšpasākumā, Jūs apņematies katru gadu visā saistību perioda laikā (5 gadi) iesniegt LAD RLP aizpildītu atbalsta iesniegumu par deklarētajiem pasākumiem.

Lauksaimniekiem, kuriem ir Agrovides saistības, saistību periodā katru gadu ir jāiesniedz jauns Agrovides pielikums, kā arī papilddokumenti, kas nepieciešami, lai pretendētu uz atbalstu attiecīgajā apakšpasākumā!

Viena saistību periodā nedrīkst mainīt apakšpasākumus.

Pretendējot uz Agrovides apakšpasākumiem Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība, Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos, Buferjoslu ierīkošana, Jūs apņematies nesamazināt norādīto saistību platību lauku līmenī un nemainīt tās atrašanās vietu (t.i., pieteikt katru gadu tādus pašus laukus, tajā pašā vietā kā deklarējāt pirmajā gadā).

Pretendējot uz Agrovides apakšpasākumu Erozijas ierobežošana, Jūs apņematies nodrošināt kārtējā gadā zaļās platības vismaz 70% no Jūsu saimniecības lauksaimniecībā izmantojamās zemes un nesamazināt kopējo saistību platību.

Pretendējot uz Agrovides apakšpasākumu Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana, Jūs apņematies katru gadu visā saistību perioda laikā iesniegt LAD RLP atbalsta iesniegumu par lauksaimniecības dzīvniekiem, par kuriem esat uzņēmies saistības, nesamazinot dzīvnieku skaitu (izņemot īpašus gadījumus).

Pretendējot uz LDGRS atbalstu, lauksaimnieks apņemas saglabāt attiecīgos vietējos lauksaimniecības dzīvniekus 5 saistību gadus, par katru saņemot šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas izsniegto atzinumu par atbilstību lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanas kritērijiem.

Ja pretendents, kuram ir piecu gadu saistības, vēlas atsaukt iesniegumu pasākumā Agrovide, tad lauksaimniekam ir jāatmaksā iepriekš saņemtais atbalsts par pārtrauktajām saistībām.

Atsaucot iesniegumu pasākumā Agrovide, Jums par to rakstiski jāinformē tā RLP, kurā iesniegums tika iesniegts.
Iesnieguma atsaukums ir jāraksta brīvā formā un tajā jābūt norādītam:

  • klienta reģistrācijas numuram, iesnieguma numuram;
  • juridiskās personas uzņēmējdarbības formai, firmai (nosaukumam) vai fiziskās personas vārdam un uzvārdam;
  • atbalsta apakšpasākumam, kura iesniegumu vēlaties atsaukt;
  • datumam, parakstam, vārdam un uzvārdam.

Ja Jūs vēlaties samazināt jau uzņemtās saistības, tad par samazināto daudzumu tās tiks pārtrauktas.

Pārtraucot saistības vai arī atsavinot (pārdodot, atdodot, dāvinot u.tml.) daļu platības vai dzīvnieku, pretendentam ir jāatmaksā LAD līdz šim saņemtais atbalsta apjoms.

Saistību pārņemšana ir jāveic arī tad, ja pretendents maina statusu no fiziskas personas uz juridisku personu un otrādi.
Saistību nodošana un pārņemšana platību maksājumu gadījumā tiek veikta pēc vienotas formas (skatīt šeit)
Saistību nodošana un pārņemšana LDGRS ietvaros tiek veikta pēc formas (skatīt šeit)

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.