NATURA 2000 meža īpašniekiem (NIM)

"Lauku attīstības programmas 2007-2013" pasākuma “Natura 2000 maksājumi (meža īpašniekiem)(NIM) mērķis ir meža bioloģiskās daudzveidības saglabāšana sabiedrības interesēs privātajos mežos un meža zemēs, kuras atrodas Natura 2000 teritorijā un kurās ir noteikts kāds no saimnieciskās darbības ierobežojumiem. Atbalsts paredzēts kā kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem šajās teritorijās.

SVARĪGI:

Uz atbalstu var pieteikties tikai meža īpašnieks:

 • ja mežs pieder fiziskai personai, tad iesniegumu iesniedz fiziska persona;
 • ja mežs pieder juridiskai personai, tad iesniegumu iesniedz juridiska persona.

Šo atbalstu nevar saņemt:

 • saimnieciskās darbības veicējs, kam saskaņā ar LAD Klientu reģistra datiem pēc stāvokļa kārtējā gada 11.jūnijā ir uzsākts vai iestājies maksātnespējas process;
 • par valsts vai pašvaldības īpašumā esošu mežu.

NIM atbalstu var saņemt par meža zemju (izņemot purvus) platībām, kuras atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā saskaņā ar likumu “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un kurās saskaņā ar normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību un izmantošanu vai sugu un biotopu aizsardzību kārtējā gada 1.aprīlī ir spēkā kāds no sekojošiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem:

 • aizliegta mežsaimnieciskā darbība;
 • aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte;
 • aizliegta galvenā cirte;
 • aizliegta kailcirte.

   

Pirms piesakieties NIM atbalstam, pārliecinieties, vai un cik lielā jūsu meža zemes platībā ir iepriekš minētie saimnieciskās darbības ierobežojumi. Sīkāku informāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem var uzzināt vietējā virsmežniecībā pie vides speciālista.

! Meža inventarizācijai jābūt spēkā esošai uz 2014.gada 1.aprīli.

 

IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Līdz 2014.gada 15.maijam

(līdz 9.jūnijam ar atbalsta apjoma samazinājumu)

meža īpašniekam LAD Reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē (RLP) (uz vietas, vai sūtot pa pastu) vai Centrālajā aparātā (CA), vai izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS), jāiesniedz:

1. "Platību maksājumu iesniegums 2014.gadā" (turpmāk - Iesniegums):

 • ja pretendents piesakās tikai uz NIM atbalstu, tad Iesniegumā jāaizpilda A un E sadaļa.);
 • ja pretendents piesakās arī uz platību maksājumiem, tad attiecīgi aizpilda visu Iesniegumu un iesniedz arī LAD izsniegta lauku bloku karte, kur atzīmētas visas apsaimniekotās LIZ platības un vajadzības gadījumā - papildu dokumentus;

2. “Atbalsta iesniegums "NATURA 2000" maksājumiem (meža īpašniekiem) 2014.gadā” (meža pielikums), norādot atbalstam pieteikto meža zemju kadastra numurus;

3. Valsts zemes dienesta izsniegtā Zemes robežu plāna kopija un meža zemju plāna kopija (ar zemes vienības apzīmējumu), kurā atzīmētas atbalstam pieteiktās meža zemju platības.

Platību maksājumu iesnieguma un Atbalsta iesnieguma "NATURA 2000" maksājumiem (meža īpašniekiem) un lauku bloku kartes ir iespējams saņemt uz vietas LAD RLP vai CA.

! Noteikti saglabājiet aizpildīto Meža zemju plāna kopiju! Tā būs nepieciešama, ja vēlēsieties iesniegt labojumus vai papildinājumus.

 

LABOJUMU IESNIEGŠANA:

2014.gada 9.jūnijs

ir pēdējais datums, kad var iesniegt jebkādus papildinājumus un labojumus platību maksājumu iesniegumam un meža pielikumam.

No 2014.gada 10.jūnija līdz 15.jūnijam

var iesniegt labojumus Iesniegumam, meža pielikumam un kartēm, ja esat līdz 9.jūnijam (ieskaitot) jau pieteicies uz attiecīgo atbalsta veidu.

 

ATBALSTA IZMAKSA:

Pēc visām nepieciešamajām pārbaudēm tiks aprēķināta atbalsta summa. Atbalsts tiks izmaksāts līdz 2015.gada 30.jūnijam un pretendentam tiks nosūtīts gala lēmums par atbalstu. Tajā būs norādīts, cik liela atbalsta summa ir aprēķināta, kā arī atbalsta aprēķina pamatojums.

Tālrunis klientiem
67095000
P.-P.: 8.00-20.00
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.


Klientu apkalpošanas centri

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.