LAD īstenotie projekti

LAD īstenotie projekti ELFLA pasākumā “Tehniskā palīdzība”: 

LAP-ELFLA.png

“Common agricultural policy - Rural development" (Kopējā lauksaimniecības politika - Lauku attīstība)

* * *

Projekta nosaukums: Tehniskā palīdzība Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam administrēšanai pārejas periodā (2021.-2024. gads) (Nr. 21-00-A02001-000007)

Projekta mērķis: Atbalstīt un pilnveidot Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (turpmāk – LAP) pārvaldību, informēšanu un kontroli, lai nodrošinātu efektīvu programmas administrēšanu pārejas periodā.

Sasniedzamais rezultāts: Nodrošināta LAP pasākumu administrēšana saskaņā ar ES tiesību aktos un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem.

Projekta īstenošanas ilgums: 45 mēneši, periods no 04.2021. - 12.2024

* * *

Projekta nosaukums: Tehniskā palīdzība Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam administrēto pasākumu uzraudzībai pārejas periodā (2021.-2024. gads) (Nr. 21-00-A02001-000008)

Projekta mērķis: Veikt pārbaudes un pieņemt lēmumus Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (turpmāk – LAP) ietvaros, lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu programmas pasākumu administrēšanu pārejas periodā.

Sasniedzamais rezultāts: Nodrošināta LAP pasākumu administrēšana saskaņā ar ES tiesību aktos un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem.

Projekta īstenošanas ilgums: 45 mēneši, periods no 04.2021. - 12.2024

* * *

Projekta nosaukums: Tehniskā palīdzība Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam publicitātes nodrošināšanai pārejas periodā (2021.-2024. gads) (Nr. 21-00-A02001-000009)

Projekta mērķis: Lai veicinātu sabiedrības informētības un izpratnes līmeņa paaugstināšanos par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA), informēt sabiedrību plašā reģionālā pārklājumā par ELFLA līdzfinansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (turpmāk – LAP) lauku teritoriju attīstībai sniegtajām iespējām, pieejamajiem atbalsta veidiem un sasniegumiem, atbalstīt efektīvu un atbilstošu LAP pārvaldību, informēšanu un kontroli, lai sasniegtu plānotos rezultātus pārejas periodā.

Sasniedzamais rezultāts: Nodrošināta LAP pasākumu administrēšana saskaņā ar ES tiesību aktos un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem.

Projekta īstenošanas ilgums: 45 mēneši, periods no 04.2021. - 12.2024.

* * *

Projekta nosaukums: Tehniskā palīdzība Lauku attīstības programmas 2018.-2020.gadam administrēšanai (Nr. 18-00-A02001-000001)

Projekta mērķis: Atbalstīt un pilnveidot Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pārvaldību, informēšanu un kontroli, lai nodrošinātu efektīvu programmas administrēšanu.

Sasniedzamais rezultāts: Nodrošināta LAP pasākumu administrēšana saskaņā ar ES tiesību aktos un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem. Lauku atbalsta dienests nodrošina pārvaldības darbības īstenošanu, t.sk, speciālistu atalgojumu, kapitālieguldījumus, IT sistēmu izveidi un uzturēšanu u.c.

Kopējais finansējums pārvaldības darbības īstenošanai 2018.-2020.gadam: 13 532 577 EUR bez PVN

Projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši, periods no 01.2018. - 12.2020.

* * *

Projekta nosaukums: Tehniskā palīdzība Lauku attīstības programmas 2018.-2020.gadam administrēto pasākumu uzraudzībai (Nr. 18-00-A02001-000002)

Projekta mērķis: Veikt pārbaudes un pieņemt lēmumus Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (LAP) ietvaros, lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu programmas pasākumu administrēšanu.

Sasniedzamais rezultāts: Nodrošināta LAP 2014.-2020.gadam pasākumu administrēšana saskaņā ar ES tiesību aktos un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem.

Lauku atbalsta dienests projekta ietvaros veic daudzveidīgu kontroles darbību īstenošanu, t.sk. speciālistu darba nodrošināšanu, kapitālieguldījumus, darba apģērba un inventāra iegādi u.c.

Kopējais finansējums kontroles darbības īstenošanai 2018.-2020.gadam: 712 401 EUR bez PVN

Projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši, periods no 01.2018. - 12.2020.

* * *

Projekta nosaukums: Tehniskā palīdzība Lauku attīstības programmas 2018.-2020.gadam administrēto publicitātes nodrošināšanai (Nr. 18-00-A02001-000003)

Projekta mērķis: Lai veicinātu sabiedrības informētības un izpratnes līmeņa paaugstināšanos par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) , informēt sabiedrību plašā reģionālā pārklājumā par ELFLA līdzfinansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (LAP) lauku teritoriju attīstībai sniegtajām iespējām, pieejamajiem atbalsta veidiem un sasniegumiem, atbalstīt efektīvu un atbilstošu LAP pārvaldību, informēšanu un kontroli, lai sasniegtu plānotos rezultātus.

Sasniedzamais rezultāts: Nodrošināta LAP pasākumu administrēšana saskaņā ar ES tiesību aktos un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem.

Lauku atbalsta dienests projekta ietvaros nodrošina daudzveidīgu informēšanas darbības īstenošanu, t.sk., ELFLA publicitātes pasākumus.

Kopējais finansējums informēšanas darbības īstenošanai 2018.-2020.gadam: 119 385 EUR bez PVN

Projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši, periods no 01.2018. - 12.2020.

* * *

Projekta nosaukums: “Tehniskā palīdzība Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam administrēšanai" (Nr. 16-00-A02001-000002)

Projekta mērķis: Atbalstīt un pilnveidot Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (LAP) pārvaldību, informēšanu un kontroli, lai nodrošinātu efektīvu programmas administrēšanu.

Sasniedzamais rezultāts: Nodrošināta LAP pasākumu administrēšana saskaņā ar ES tiesību aktos un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem. Lauku atbalsta dienests projekta ietvaros veic IT sistēmu darbības uzturēšanu, speciālistu darba nodrošināšanu, apmaksā nepieciešamos administratīvos izdevumus u.c.

Publiskais finansējums informēšanas darbības īstenošanai 2015.-2017.gadam: 15 105 686.40 EUR

Projekta īstenošanas ilgums: 01.02.2015 - 31.12.2017.

* * *

Projekta nosaukums: "Tehniskā palīdzība Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam administrēto pasākumu uzraudzībai" (Nr. 16-00-A02001-000003)

Projekta mērķis: Veikt pārbaudes un pieņemt lēmumus Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (LAP) ietvaros, lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu programmas pasākumu administrēšanu.

Sasniedzamais rezultāts: Nodrošināta LAP 2014.-2020.gadam pasākumu administrēšana saskaņā ar ES tiesību aktos un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem. Lauku atbalsta dienests nodrošina kontroles darbības īstenošanu, t.sk, speciālistu atalgojumu, kapitālieguldījumus u.c.

Publiskais finansējums informēšanas darbības īstenošanai 2015.-2017.gadam: 775 293.67 EUR

Projekta īstenošanas ilgums: 01.02.2015 - 31.12.2017

* * *

Projekta nosaukums:“Tehniskā palīdzība Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam publicitātes nodrošināšanai" (Nr. 16-00-A02001-000008)

Projekta mērķis: Veicināt sabiedrības informētības un izpratnes līmeņa paaugstināšanos par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) , informēt sabiedrību plašā reģionālā pārklājumā par ELFLA līdzfinansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (LAP) lauku teritoriju attīstībai sniegtajām iespējām, pieejamajiem atbalsta veidiem un sasniegumiem, atbalstīt efektīvu un atbilstošu LAP pārvaldību, informēšanu un kontroli, lai sasniegtu plānotos rezultātus.

Sasniedzamais rezultāts: Nodrošināta LAP pasākumu administrēšana saskaņā ar ES tiesību aktos un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem. Lauku atbalsta dienests projekta ietvaros nodrošina daudzveidīgu informēšanas darbības īstenošanu, t.sk., ELFLA publicitātes pasākumus.

Publiskais finansējums informēšanas darbības īstenošanai 2015.-2017.gadam: 129 670.61 EUR

Projekta īstenošanas ilgums: 01.02.2015 - 31.12.2017

 

LAD īstenotie projekti EJZF pasākumā “Tehniskā palīdzība”: 

LAP-EJZF.png

* * *

Projekta nosaukums: Tehniskā palīdzība Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2018.-2020.gadam administrēšanai (Nr. 18-00-F07701-000001)

Projekta mērķis: Atbalstīt efektīvu un atbilstošu Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam (ZRP) pārvaldību, informēšanu un kontroli, lai sasniegtu plānotos rezultātus un nodrošinātu efektīvu programmas administrēšanu.

Sasniedzamais rezultāts: Nodrošināta ZRP 2014.-2020.gadam administrēšana saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktos un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem.

Lauku atbalsta dienests projekta ietvaros veic IT sistēmu darbības uzturēšanu, speciālistu darba nodrošināšanu, apmaksā nepieciešamos administratīvos izdevumus u.c.

Kopējais finansējums  pārvaldības darbību īstenošanai 2018.-2020.gadam: 1 362 690 EUR bez PVN

Projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši, periods no 01.2018.– 12.2020.

* * *

Projekta nosaukums: Tehniskā palīdzība Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2018.-2020.gadam administrēto pasākumu uzraudzībai (Nr. 18-00-F07701-000002)

Projekta mērķis: Veikt pārbaudes un pieņemt lēmumus Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam (ZRP) ietvaros, lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu programmas pasākumu administrēšanu un  sasniegtu plānotos rezultātus.

Sasniedzamais rezultāts: Nodrošināta ZRP administrēšana saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktos un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem.

Lauku atbalsta dienests projekta ietvaros nodrošina kontroles darbības īstenošanu.

Kopējais finansējums  kontroles darbību īstenošanai 2018.-2020.gadam: 7 052 EUR bez PVN

Projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši,  periods no 01.2018.– 12.2020.

* * *

Projekta nosaukums: Tehniskā palīdzība Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2018.-2020.gadam publicitātes nodrošināšanai (Nr. 18-00-F07701-000003)

Projekta mērķis: Lai veicinātu sabiedrības informētības un izpratnes līmeņa paaugstināšanos par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF), informēt sabiedrību plašā reģionālā pārklājumā par EJZF līdzfinansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam (ZRP) sniegtajām iespējām, pieejamajiem atbalsta veidiem un sasniegumiem, atbalstīt efektīvu un atbilstošu ZRP pārvaldību, informēšanu un kontroli, lai sasniegtu plānotos rezultātus.

Sasniedzamais rezultāts: Nodrošināta ZRP administrēšana, saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktos un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem.

Lauku atbalsta dienests projekta ietvaros nodrošina daudzveidīgus informēšanas pasākumus, t.sk. EJZF publicitāti.

Kopējais finansējums informēšanas darbību īstenošanai 2018.-2020.gadam: 35 764 EUR bez PVN

Projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši, periods no 01.2018. - 12.2020.

* * *

Projekta nosaukums: “Tehniskā palīdzība Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam administrēšanai" (Nr. 16-00-F07701-000003)

Projekta mērķis: Atbalstīt efektīvu un atbilstošu Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam (ZRP) pārvaldību, informēšanu un kontroli, lai sasniegtu plānotos rezultātus un nodrošinātu efektīvu programmas administrēšanu.

Sasniedzamais rezultāts: Nodrošināta ZRP 2014.-2020.gadam administrēšana saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktos un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem. Lauku atbalsta dienests projekta ietvaros veic IT sistēmu darbības uzturēšanu, speciālistu darba nodrošināšanu, apmaksā nepieciešamos administratīvos izdevumus u.c.

Publiskais finansējums informēšanas darbības īstenošanai 2015.-2017.gadam: 1 275 235.99 EUR

Projekta īstenošanas ilgums: 01.02.2015 - 31.12.2017.

* * *

Projekta nosaukums: "Tehniskā palīdzība Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam administrēto pasākumu uzraudzībai" (Nr. 16-00-F07701-000004)

Projekta mērķis: Veikt pārbaudes un pieņemt lēmumus Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam (ZRP) ietvaros, lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu programmas pasākumu administrēšanu un  sasniegtu plānotos rezultātus.

Sasniedzamais rezultāts: Nodrošināta ZRP administrēšana saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktos un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem. Lauku atbalsta dienests projekta ietvaros veic daudzveidīgu kontroles darbību īstenošanu, t.sk. speciālistu darba nodrošināšanu, darba apģērba un inventāra iegādi u.c.

Publiskais finansējums informēšanas darbības īstenošanai 2015.-2017.gadam: 8 107.99 EUR

Projekta īstenošanas ilgums: 01.02.2015 - 31.12.2017

* * *

Projekta nosaukums: "Tehniskā palīdzība Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam publicitātes nodrošināšanai" (Nr. 16-00-F07701-000006)

Projekta mērķis: Veicināt sabiedrības informētības un izpratnes līmeņa paaugstināšanos par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF), informēt sabiedrību plašā reģionālā pārklājumā par EJZF līdzfinansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam (ZRP) sniegtajām iespējām, pieejamajiem atbalsta veidiem un sasniegumiem, atbalstīt efektīvu un atbilstošu ZRP pārvaldību, informēšanu un kontroli, lai sasniegtu plānotos rezultātus.

Sasniedzamais rezultāts: Nodrošināta ZRP administrēšana, saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktos un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem. Lauku atbalsta dienests projekta ietvaros nodrošina daudzveidīgu informēšanas darbības īstenošanu, t.sk., EJZF publicitātes pasākumus.

Publiskais finansējums informēšanas darbības īstenošanai 2015.-2017.gadam: 34 195.44 EUR

Projekta īstenošanas ilgums: 01.02.2015 - 31.12.2017

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.